تعداد کاربران رسانه های اجتماعی در سراسر جهان 2010-2020

به گزارش ایبفون آمار کاربران شبکه های اجتماعی همیشه رو به افزایش بوده است به طوریکه تعداد آنها از سال 2010 تا سال 2017 بیش از  240 درصد افزایش یافته است.

نمودار زیر آمار کاربران شبکه های اجتماعی از سال 2010 تا سال 2017 و همچنین پیش بینی تعداد آنها تا سال 2020 را نشان می دهد.

به پایه آمار ارائه شده کاربران شبکه های اجتماعی در سال 2020 به 2 میلیارد و 950 میلیون نفر خواهد رسید.

کارشناسان پیش بینی می کنند جمعیت جهان در سال 2020 به 7 میلیارد و 400 میلیون نفر خواهد رسید که تقریبا نیمی از این جمعیت از شبکه های اجتماعی استفاده خواهند کرد.

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.