توافق گمرکات ایران و ترکیه برای پذیرش روزانه ۴۵۰ دستگاه کامیون توافق

به گزارشایبفون، به نقل از گمرک ایران،‌ گمرکات ایران و ترکیه برای پذیرش روزانه ۴۵۰ دستگاه کامیون توافق کردند. نشست مشترک گمرک بازرگان و گمرک گوربلاغ ترکیه با حضور فرماندار شهر دوبایزید و ناظر گمرکات استان آغرى ترکیه و مدیر کل گمرک دوبایزید واعضای کمیته هماهنگى در محل گمرک بازرگان برگزار شد.

با توجه به افزایش حجم مبادلات تجارى بین کشور ایران و ترکیه و به تبع آن افزایش خروج محموله هاى تجارى از مرز بازرگان توافق شد روزانه هر دو طرف نسبت به پذیرش ۴۵٠ دستگاه کامیون اقدام نمایند تا از طولانى شدن صف در پشت درب هاى گمرک جلوگیرى شود.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.