نرخ تورم نقطه به نقطه در ایران

یکی از موضوعات بحث برانگیر در اقتصاد ایران نرخ تورم می باشد که این نرخ تورم در بازه های زمانی مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد.

یکی از معمول ترین روش ها برای محاسبه نرخ تورم، استفاده از روش نقطه به نقطه می باشد.

نرخ تورم نقطه به نقطه ، با مقایسه قیمت های کالا و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن محاسبه می شود.

یعنی اگر کالایی در انتهای فروردین سال 95 ، صد هزار تومان قیمت داشته باشد ، قیمت آن کالا را در انتهای فروردین سال 96 ، 120 هزار تومان قیمت داشته باشد . این افزایش قیمت از نقطه اول ( فروردین 95 ) تا نقطه دوم ( فروردین 96 ) به میزان 20 درصد بوده است.

روستایی :

سالها سازمان ماه 1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12
1392 اداره آمار  45.3  44.7  47.1  44.2 43.6  43.1 37.8  33.5 31.5  29.8 23.4  19.9
1393 اداره آمار  17.1  16.3  13.7  13.3  12.7  12.3  11.8  12.1  14.1  13.8  13.9  13.5
1394  اداره آمار  13.1  13.3  13.7  12.6  11.5

 شهری :

سالها سازمان ماه 1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12
1391 اداره آمار 24.8 23.0 25.8 23.9 23.8 24.5 28.7 31.8 31.7 32.7 35.9 36.7
1392 اداره آمار 38.7 38.2 41.2 39.1 38.4 37.0 32.3 29.8 28.8 27.5 22.0 19.6
بانک مرکزی
1393 اداره آمار 17.6 17.2 14.7 14.8 14.7 14.2 14.2 13.2 14.9 14.9 14.4 14.2
 بانک مرکزی  14.6  14.7  14.4  14.6  15.1  16.7  15.7  16.2  16.2
1394  اداره آمار 14.0 13.7 14.2 12.8 11.5
بانک مرکزی 16.5 16.2 16.2 14.2

 


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.