بررسی آمار صادرات و واردات ایران نه ماه منتهی به آذر ماه سال 95

مبادلات بازرگانی کشور در نه ماهه سال 1395

میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کـوره و نفـت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر 91,262 هزار تـن و بـه ارزش 31,593 میلیـون دلار ( 31 میلیارد و 593 میلیون دلار ) بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایشـی 32.6 درصـدی در وزن و افزایش 9.05 درصـدی در ارزش دلاری داشته است.

همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با کاهشـی 3.57 درصـد در وزن و افزایشـی 4.38 درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با نه ماهه سال گذشته، به ارقام 24,867 هـزار تـن و 31,538 میلیـون دلار ( 31 میلیارد و 538 میلیون دلار) رسیده است.

جدول 1 .آمار مقدماتی مقایسه ای صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی (بدون احتساب نفت و تجارت چمدانی) و واردات طی نه ماهه سالهای 95 -1394

درصد تغییرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته نه ماهه سال 1394 نه ماهه سال 1395 فعالیت
دلار وزن ارزش (میلیون دلار) وزن (هزار تن) ارزش (میلیون دلار) وزن (هزار تن)
4.38 -3.57 30,214 25,786 31,538  24,867 واردات
9.05 32.60 28,970 68,823 31,593  91,262  صادرات

 

آمار تجارت خارجی کشور در حوزه صادرات، طی سنوات قبل در دو بخش صادرات غیر نفتی با احتساب و همچنین بدون احتساب میعانات گازی اعلام می- ١ گردید. از آن جایی که در سالهای قبل برای این کالا (میعانات گازی) ردیف تعرفه مجزا و مستقلی وجود نداشت، لذا با شرح «گازهای طبیعی مایع شده» به همراه سایر گازها، ذیل ردیف تعرفه 27111190 اظهار میشد. با عنایت به اینکه در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1395 ،برای نخستین بار ردیف تعرفه مجزایی با کد 27090010 جهت «میعانات گازی» منظور گردیده، لذا از ابتدای سال جاری، صادرات دو کالای «میعانات گازی» و «گازهای طبیعی مایع شده» بصورت مجزا و هر یک در ذیل کد تعرفه مختص به خود منظور میگردد. از طرفی با توجه به اینکه کد تعرفه مربوط به گاز طبیعی در گروه کالایی «پتروشیمی» قرار دارد، لذا جهت شفاف سازی بیشتر و نشان دادن مقایسه میزان صادرات این کالا در سال جاری و مدت مشابه سال گذشته، این کالا از ردیف گروه کالایی پتروشیمی خارج و در ردیف جداگانه ای در جدول شماره2 ،آورده شده است.

الف)صادرات

1 .اقلام عمده 1 اقلام عمده صادرات در نه ماهه سال 1395 ،شـامل «میعانـات گـازی» بـه ارزش 5,124 میلیـون دلار و سـهم ارزشی 16.22 درصد، «گازهای طبیعی مایع شده» بـه ارزش 1,952 میلیـون دلار و سـهم ارزشـی 6.18 درصـد، « روغن های سبک و فراورده ها به جز بنزین» به ارزش 1,230 میلیون دلار و سهم ارزشی 3.89 درصـد، « گازهـای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده» به ارزش 1,067 میلیون دلار و سهم ارزشی 3.28 درصد و «پروپان مایع شده» به ارزش 868 میلیون دلار و سهم ارزشی 2.75 درصد بوده است.

جدول 2.آمار صادرات قطعی (به تفکیک میعانات گازی، پتروشیمی و سایر کالاها) طی نه ماهه سالهای 95-1394

همانگونه که در جدول مربوطه مشاهده میشـود صـادرات قطعـی بـا افـزایش 32.60 درصـدی در وزن و 9.05 درصدی در ارزش دلاری مـواجه بوده است.

2.کشورهای عمده صادرات کشور طی نه ماهه سال 1395 ،به کشورهای مذکور در جدول ذیل، صورت گرفته است.

جدول 3 . میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی به تفکیک پنج کشور عمده مقصد طی نه ماهه سال های 1394-95

ب)واردات

.اقلام عمده اقلام عمده وارداتی طی نه ماهه سال 1395 ،شامل «ذرت دامی» به ارزش 1,015 میلیـون دلار و سـهم ارزشی 3.22درصد، «لوبیای سویا» به ارزش 656 میلیون دلار و سهم ارزشی 2.08 درصد، «قطعات منفصله جهت تولیـد اتومبیل سواری ردیف 8703 بنزینی با حجم سیلندر cc2000 با ساخت داخل 14 % تا کمتر از 30 % بـه اسـتثنای لاستیک» به ارزش 605 میلیون دلار و سهم ارزشی 1.92 درصد، « وسایل نقلیه موتوری بـا حجـم سـیلندر 1500 سی سی تا 2000 سی سی بجز آمبولانس و هیبریدی» به ارزش 544 میلیون دلار و سهم ارزشـی 1.73 درصـد و «برنج » به ارزش 527 میلیون دلار و سهم ارزشی 1.67 درصد، بوده است.

 

عمده کشورهای طرف معامله به لحاظ ارزش طی نه ماهه سال 1395 ،عبارتند از:

سهم ارزشی واردات از پنج کشور عمده در نمودار شماره 2، نشان داده شده است.

میزان ترخیص برنج، طی آذرماه سال جاری، به میزان حدود 9.7 هزار تن و به ارزش 7 میلیون دلار بوده است که بخشی از واردات آن، بنا به مصوبه هیئت محترم وزیران، توسط شرکت تعاونی های مرزنشینان یا از محل ارزش افزوده از طریق مناطق آزاد صورت گرفته است.

متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی 1268 دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 19.09 درصد در ارزش دلاری افزایش داشته است.