خرید و فروش بانکی

این یک صفحه مادر برای تمامی مسائل مربوط به خرید و فروش تجارت خارجی از طریق بانکها می باشد. شما می توانید از طریق قسمتهای زیر تمامی مقررات و ضوابط خریدهای بانکی را یاد بگیرید.

واردات کالا از طریق گشایش اعتباراسنادی مقررات مربوط به حسابهای ارزی 
 فروش ارز  واردات کالا از طریق حواله