اخذ مابه التفاوت از برنج و شکر وارداتی

شورای اقتصادی در جلسه مورخ ۸ /۱۰ /۱۳۹۳ درخواست های شماره ۲۳۰۸ /۰۲۰ /۹ مورخ ۱ /۱۰ /۱۳۹۳ و ۲۳۰۹ /۰۲۰ /م مورخ ۱ /۱۰ /۱۳۹۳ وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اخذ مابه التفاوت از برنج و شکر وارداتی موضوع ماده (۱۳) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی را مورد بررسی و به شرح ذیل مورد تصویب قرار داد:

۱- مابه التفاوت واردات برنج از تاریخ ۱ /۱۱ /۱۳۹۳ تا پایان سال ۱۳۹۳ به میزان ۴۷۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم براساس مصوبات کارگروه تنظیم بازار و مابه التفاوت واردات شکر از تاریخ ۱۲ /۹ /۱۳۹۳ تا پایان سال ۱۳۹۳ به صورت علی الحساب به میزان ۲۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم تعیین می شود.

تبصره نحوه دریافت و پرداخت مابه التفاوت شکر وارداتی بر عهده کارگروه موضوع بند (۹) مصوبه جلسه مورخ ۴ /۹ /۱۳۹۳ ستاد هدفمند سازی یارانه ها و نامه شماره ۱۰۵۹۷۶ مورخ ۱۲ /۹ /۱۳۹۳ معاون اجرایی رییس جمهور می باشد.

۲- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به اخذ مابه التفاوت مزوبر اقدام و وجوه دریافتی را به دریافت درآمدی ۱۶۰۱۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور واریز نماید.

۳- برای جبران ضرر و زیان شرکت های چغندرقند به میزانی که در داخل کشور شکر براساس ساز و کار تعیین شده توسط کارگروه تنظیم بازار تولید و عرضه کرده اند از پرداخت ۲۰۰۰ ریال مابه التفاوت به ازای هر کیلو گرم شکر وارداتی معاف هستند.

۴- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به تخصیص منابع حاصل از مابه التفاوت دریافتی از کالاهای مذکور جهت هزینه کرد در تنظیم بازار پس از تصویب در کارگروه تنظیم بازار و درخواست وزیر جهاد کشاورزی در چارچوب قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور اقدام نماید.

محمد باقرل نوبخت