انتقال ارز بابـت حـق عـضویت و حـق ثبـت نـام در سـازمانها و مجـامع بین المللی

انتقال ارز بابـت حـق عـضویت و حـق ثبـت نـام در سـازمانها و مجـامع بین المللی و محافل علمی وهزینه چاپ مقالات علمی

وزارتخانه ها ، سازمانها/مؤسسات و شرکتهای دولتی و واحدهای دولتی و نهادهـای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی باارائه درخواست توسط دستگاه ذیربط با امضاء ذیحسابی یا مـدیر امورمـالی و معاونـت اداری ومـالی دسـتگاه مربوطـه بهنرخ مبادله ای بلامانع . است