انتقال ارز بابـت حـق عـضویت و حـق ثبـت نـام در سـازمانها و مجـامع بین المللی

انتقال ارز بابـت حـق عـضویت و حـق ثبـت نـام در سـازمانها و مجـامع بین المللی و محافل علمی وهزینه چاپ مقالات علمی

خدمات ثبت سفارش  و ترخیص کالا از گمرکات تهران و بندرعباس و بازرگان  توسط کارگزار رسمی گمرک ایران تماس 09144617161 

وزارتخانه ها ، سازمانها/مؤسسات و شرکتهای دولتی و واحدهای دولتی و نهادهـای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی باارائه درخواست توسط دستگاه ذیربط با امضاء ذیحسابی یا مـدیر امورمـالی و معاونـت اداری ومـالی دسـتگاه مربوطـه بهنرخ مبادله ای بلامانع . است


منتشرشده توسط

IBfon.Org

IBfon.Org

مدیریت اصلی انجمن تجارت بین الملل