بند (ث) ماده 38 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

207760/376

ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل ومديران محترم گمركات اجرايي مستقل
موضوع: بند (ث) ماده 38 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير وارتقاي نظام مالي كشور

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه 158449/136005/113/14/71/265 مورخ 8/8/90 موضوع شيوه نامه كاري ورودموقت و در راستاي حمايت از واحدهاي توليدي و صادراتي و كاهش هزينه تمام شده كالاي صادراتي وبا عنايت به اصلاح مفاد ماده 20 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور طي بند ( ث) ماده 38 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير وارتقاي نظام مالي كشور(تصويرپيوست ) خواهشمنداست دستورفرماييد در هنگام صدورمجوز هاي ورود موقت موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی (در گمركاتي كه صدور مجوز ورود موقت براساس سوابق قبلي به آنها تفويض اختيار گرديده است ) مفاد بند (ث )ماده صدرالذكردرخصوص ميزان تضمين قابل اخذ مدنظرقرارگيرد . مجددا تاكيد مي گردد تسهيلات مصوب صرفا مشمول اقلام موضوع ماده 51 ق.ا.گ. مي باشد. مراتب جهت آگاهي واقدام لازم با رعايت ساير مقررات وتشريفات مربوطه اعلام مي گردد .ضمنا دستور فرماييد مراتب به گمركات وواحدهاي تابعه ابلاغ وبرحسن انجام كار نظارت لازم معمول نمايند.