ترخیصیه

ترخیصیه ( به انگلیسی Delivery order و فرانسوی ordre de livraison ) سندی است که توسط شرکتهای حمل و نقل بین المللی صادر می شود . این سند یا حواله تحویل کالا به صاحب آن یا عبوردهنده است که بلامانع انجام تشریفات گمرکی توسط صاحب را به گمرک اعلام می نماید.

صاحب کالا یا نماینده قانونی وی که می خواهد کالا را از گمرک ترخیص کند، باید از طرف امانت دهنده کالا یعنی مؤسسات حمل و نقل ( زمینی، هوایی و دریایی) حواله نامه ای به عنوان گمرک ارائه نماید که به موجب آن، مؤسسه حمل ونقل اجازه می دهد صاحب کالا یا نماینده وی، آن کالا را از گمرک تحویل گیرد.

ترخیصیه درواقع نوعی مفاسا حساب شرکت حمل با وارد کننده ( صاحب کالا) بوده و به موجب آن شرکت حمل کننده با تحویل قبض انبارکالای وارده به صاحب کالا بلامانع بودن تحویل کالا را از نظرخود به گیرنده مندرج در ترخیصیه به گمرک اعلام می دارد.

اطلاعات مندرج درترخیصیه نیز همانند قبض انبار ازمفاد بارنامه یا مانیفست استخراج می شود.

اطلاعات مندرج در ترخیصیه :

مشخصات گیرنده
نام کشتی
شماره بارنامه و تاریخ صدور
بندربارگیری
بندرتخلیه
تعداد و نوع بسته بندی
شرح کالا
وزن خالص
نام شرکت کشتیرانی با مؤسسه حمل ونقل
مشخصات وسیله حمل
شماره فهرست کل بار

بعضی وقتها شرکتهای حمل و نقل به جای صدور یک برگه ( سند ) برای ترخیصیه افدام به پشت نویسی بارنامه یا قبض انبار می نمایند و با این پشت نویسی ترخیصیه صادر می کنند . معمولا این شرکتها از متن زیر استفاده می کنند :

گمرک محترم .....

احتراما خواهشمند است کالای موضوع بارنامه شماره ............. قبض انبار شماره ............ را به .......... ( صاحب کالا ) تحویل نمایید.

شرکت. ............... مهر و امضاء

ترخیصیه در قانون امور گمرکی چنین تعریف شده است :
سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل (کریر و فورواردر) پس از احراز هویت، بلامانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسط گیرنده کالا را به گمرک اعلام می‌نماید.

Delivery Order

نمونه ترخیصیه