تعرفه گمرکی دستگاه کالباس بر برقی

کالای مورد اختلاف عبارتست از دستگاه کالباس بر و اجزاء وقطعات آن که طی اظهارنامه کوتاژ ۹۳۰۰۱۲۸ مورخ ۱۷/۷/۸۱ ذیل شماره ۸۴۳۸۵۰ تعرفه به گمرک کرمان اظهار و اداره کل بازبینی دستگاه کالباس بر را ذیل ردیف ۸۵۰۹۸۰ و اجزاء وقطعات آن را ذیل ۸۵۰۹۹۰ تعرفه طبقه بندی نموده بدنبال اعتراض ذینفع مراتب از دفتر تعرفه استعلام شد.

کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی به شماره ۵۸۶۱۴/۸۵۱۸ مورخ ۱۵/۲/۸۳ باتوجه به محتویات پرونده،‌ گزارش گمرک ایران ، مدافعات وکیل صاحب کالا کمیسیون کالای مورد اختلاف (دستگاه کالباس بر برقی) را با امعان نظربه پاسخ سازمان جهانی گمرک ذیل ردیف ۸۵۰۹۸۰ تعرفه طبقه بندی و هریک از اقلام لوازم یدکی را تابع ردیفهای تعرفه مربوط به خود میداند ضمناً مورد را مشمول پرداخت جریمه نمیداند. این رأی قابل تجدیدنظراست .