تعرفه گمرکی قاب کی برد و موس و قطعات کی برد

شماره کلاسه: ۷۲۵/۵۴۸۶/۲/۲۴ شماره تعرفه طبق رای: ۸۴۷۱۶۰

مورد اختلاف عبارتست از قاب کی برد و موس و قطعات کی برد و موس که ذیل شماره ۸۴۷۳۳۰ تعرفه به گمرک چابهار اظهار و گمرک مذکور کالا را ذیل شماره ۸۴۷۱۶۰ تعرفه طبقه بندی و با اعتراض ذینفع مراتب را به دفتر تعیین ارزش و تعرفه ارجاع میدارد . این دفتر پس از بررسی مورد اختلاف را با توجه به قاعده ۲ الف از مجموعه قواعد عمومی طبقه بندی کالای ذیل شماره ۸۴۷۰۶۰ تعرفه طبقه بندی می نماید و با اعتراض ذینفع مراتب به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله گردید . مبلغ مورد اختلاف بدون احتساب جریمه معادل ۷۰۵۴۸۴۵ ریال میباشد . رای کمسیون بشماره۵۵۴۰۶/۸۹۳۷–۱۶/۱۱/۸۰ با توجه به محتویات پرونده ، گزارش گمرک ایران، مدافعات ذینفع کمیسیون مورد اختلاف را قطعات اصلی و اساسی کی برد و موس دستگاه رایانه تشخیص و ذیل شماره ۸۴۷۱۶۰ تعرفه طبقه بندی می نماید . این رای قابل تجدید نظر است .