تعرفه گمرکی ماشین آلات کار روی مواد پلاستیکی

کالای مورداختلاف عبارتنداز ۱۸نگله ماشین آلات کار روی مواد پلاستیکی که طی اظهارنامه کوتاژ۴۰۰۷۳۴۱ مورخ ۱/۳/۸۰ ذیل شماره‌های خاص به تفکیک تعرفه به گمرک شهیدرجائی بندرعباس اظهار و اداره کل بازبینی کالا را ذیل شماره ۸۴۷۷۱۰ تعرفه طبقه بندی نمود بدنبال اعتراض ذینفع مراتب از دفتر تعرفه استعلام شد.

رأی کمیسون رسیدگی به اختلافات گمرکی به شماره ۵۸۵۴۶/۸۴۹۹ مورخ ۲۳/۱۲/۸۲ باتوجه به محتویات پرونده به گزارش گمرک ایران، مدافعات صاحب کالا، کمیسیون کالای مورد اختلاف (ماشین آلات شامل دیش مخلوط کن، الکسترودر،‌سیستم خنک کن ، فلس کن و خردکننده) را ذیل ردیف ۸۴۷۷۲۰ تعرفه طبقه بندی و آن را مشمول پرداخت جریمه نمیداند آن رأی قابل تجدیدنظر است.