تعرفه گمرکی ماشین الات بسته بندی و جعبه و کارتن بندی سیگار

کالای مورد اختلاف عبارتست از ماشین آلات خط تولید سیگار که طی اظهارنامه کوتاژ ۳۰۰۷۲۲۵ سال ۸۲ ذیل شماره ۸۴۷۸۱۰-۸۰/۸۵۱۱ تعرفه به گمرک غرب تهران اظهار و گمرک محل کالا را ذیل شماره ۸۴۲۲۴۰ تعرفه طبقه بندی مینماید براساس اعتراض ذینفع پرونده به دفتر تعرفه ارسال شد.

رآی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی بشماره ۵۸۴۵۶/۸۴۸۴ مورخ ۲۵/۱۱/۸۲ باتوجه به محتویات پرونده، گزارش گمرک ایران، مدافعات وکیل صاحب کالا کمیسیون کالای مورد اختلاف (ماشین الات بسته بندی و جعبه و کارتن بندی سیگار)را ذیل ردیف ۸۴۲۲۴۰ تعرفه طبقه بندی و آنرا مشمول پرداخت جریمه نمیداند . این رأی قابل تجدیدنظراست.صاحب کالا نسبت به رأی فوق معترض و تقاضای ارجاع پرونده به کمیسیون تجدیدنظر را مینماید لذا پرونده به استناد اصلاحیه ماده ۵۱ق.ا.گ به کمیسیون احاله میگردد. رأی کمیسیون تجدیدنظر به شماره ۷۶۵۱/۲۵۶۸ مورخ ۱۹/۵/۸۳باتوجه به محتویات پرونده متشکله و استماع مدافعات طرفین کمیسیون تجدیدنظر رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را عیناً تایید مینماید.