تمدید مهلت تسویه پروانه های گمرکی ورود موقت نفت خام، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی

تمدید مهلت تسویه پروانه های گمرکی موضوع تصویبنامه اجازه ورود موقت نفت خام، گاز طبیعی و فرآورده های اصلی نفتی مصرفی کشور و اخذ حقوق ورودی در صورت انجام نشدن صادرات معوض کالا به گمرک جمهوری اسلامی ایران برای شرکت های تابع وزارت نفت

هیئت وزیران در جلسه ۲/ ۶/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۶۴۷۵۶- ۲/ ۱۲ مورخ ۱۵/ ۴/ ۱۳۹۳ وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
مهلت تسویه پروانه های گمرکی موضوع تصویب نامه شماره ۳۶۵۴۱/ت۳۹۸۳۱هـ مورخ ۱۱/ ۳/ ۱۳۸۷ از سه ماه به شش ماه افزایش می یابد. این مهلت برای یک دوره نیز به درخواست شرکت های تابع وزارت نفت قابل تمدید است.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور