حمل یکسره

حمل یکسره در قانون امور گمرکی چنین تعریف شده است :

ورود کالا به اماکن گمرکی و خروج کالا از اماکن مذکور بدون تخلیه و تحویل در این اماکن با رعایت مقررات این قانون است.

با توجه به تعریف فوق می توان گفت کالاهایی که در در تمام رویه های گمرکی بدون اینکه از وسیله حمل خود در انبار تخلیه شوند تشریفات گمرکی
آن روی وسیله حمل انجام گیرد حمل یکسره می باشد. در این روش قبض انبار بر روی وسیله حمل صادر می شود و در هنگام محاسبه انبارداری هزینه تخلیه و بارگیری حساب نمی شود اما هزینه خدمات حمل یکسره اخذ می شود که به نسبت تخلیه و بارگیری هزینه کمتری دارد. هر چند در قانون امور گمرکی قبل حمل یکسره یک نوع رویه گمرکی بود و به معنی انتقال کالای گمرک نشده از گمرک مرز ورودی به گمرک مقصد بارنامه حمل بود اما در قانون جدید این تعریف اصلاح شده است و قانون جدید اعمال می شود و حمل یکسره یک نوع رویه گمرکی نیست.

حمل یکسره معمولا در کالاهایی که ممکن است به سبب تخلیه و بارگیری مجدد دچار صدمه شوند و یا به دلیل عدم امکانات در گمرک یا بنادر تخلیه و بارگیری آن امکان پذیر نیست کاربرد دارد. همچنین برای کالاهایی که فسادپذیر هستند یا مصرف کننده به کالا نیاز فوری دارد از حمل یکسره استفاده می شود.