خودداری از ارسال محموله هاي صادراتي به مقصد گمرك بازارچه مرزي كوهك

ناظرين /مديران كل/ مديران محترم گمركات اجرايي

باسلام و احترام
ضمن ارسال تصوير نامه شماره 39239 /1- 24/12/92 ستاد نظارت گمركات استان سيستان و بلوچستان همراه با ضميمه مربوطه بدينوسيله اعلام ميدارد با توجه به مفاد نامه فوق الذكر و مشكلات بوجود آمده در منطقه، مقتضي است، تا اطلاع ثانوي از ارسال محموله هاي صادراتي به مقصد گمرك بازارچه مرزي كوهك خودداري نمايند. بديهي است در صورت رفع مشكلات فوق الذكر، مراتب به كليه گمركات كشور ابلاغ خواهد شد.
حسن عليدوستي
مديركل دفترصادرات

یادآور می شود متن نامه شماره 39239/1مورخ 24/12/1392 ستاد نظارت گمرکات استان سیستان و بلوچستان به شرح زیر استحسب گزارش رئیس گمرک سراوان مبنی بر متوقف شدن تعداد 400 دستگاه کامیون محموله کالاهای صادراتی اظهار شده در گمرکات اجرایی داخل کشور به مقصد پاکستان از طریق گمرک بازارچه مرزی جالق سراوان به علت جلوگیری از ارسال کالا تا اطلاع ثانوی به مقصد گمرک بازارچه مرزی کوهک خودداری نمایند. به محض رفع مشکلات ایجاد شده توسط مقامات پاکستانی و اجازه خروج کالا به آن کشور مراتب در راستای رونق صادرات کالا به آن مدیریت جهت ابلاغ به گمرکات سراسر کشور اعلام خواهد شد