سود بازرگانی

اگر بخواهیم تعریف جامعی از از اصطلاح سود بازرگانی داشته باشیم می بایست آنرا به همراه حقوق گمرکی و حقوق ورودی تعریف کنیم تا نقش سود بازرگانی در تجارت خارجی ایران بهتر مشخص شود.
سود بازرگانی یک نوع دریافتی توسط گمرک است که میزان آن توسط دولت تعیین می گردد و گمرک مامور اخذ آن از کالاهای ورود به ایران است.
سود بازرگانی به همراه حقوق گمرکی تشکیل حقوق ورودی را می دهند. یعنی :
حقوق گمرکی + سود بازرگانی = حقوق ورودی

حقوق گمرکی ۴ درصد است و همیشه در سالهای مختلف ثابت است و دولت در اصل برای تنظیم بازار و حمایت از تولیدات داخل اقدام به تغییر در نرخ سود بازرگانی می کند .
سود بازرگانی در کتاب تعرفه گمرک وجود خارجی ندارد و در دل حقوق ورودی قرار دارد.
اگر در بخشنامه ها و یا اخبار از واژه معافیت سود بازرگانی و یا صفر بودن سود بازرگانی بعضی از کالاها صحبت شد می بایستی بدانید ۴ درصد حقوق گمرکی در جای خود می ماند و کالا حقوق ورودی ۴ درصدی دارد.