شماره تعرفه گمرکی رزین پلی ال پلی اتر

شماره کلاسه: ۷۲۵/۲۸۸۲/۲/۲۴ شماره تعرفه طبق رای: ۳۹۵۷۲۵

مورد اختلاف عبارتست از پلی ال که ذیل شماره ۳۹۰۹۵۰ تعرفه به گمرک شهریار اظهار و گمرک محل کالا را ذیل شماره ۳۴۰۲۹۰ تعرفه طبقه بندی و براساس اعتراض ذینفع مراتب به دفتر تعیین ارزش و تعرفه منعکس را و این اداره با توجه به نظریه های ۳۳۹۷۸ و۲۲۵-۱۶/۱۲/۷۸ و ۱۶/۱/۷۹ آزمایشگاه اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران مورد اختلاف را نمونه مایع نسبتاً غلیظ بیرنگ تهیه شده و براساس رزین پلی ال پلی اتر که دارای مقادیری مواددر خاصیت تالسیواکتیو به آن بخشیده و جنبه کمکی و فرعی داشته و کلاًمیتوان به آن نوعی فراورده اطلاق نمود را ذیل شماره ۳۸۲۴۹۰ تعرفه طبقه بندی مینماید حسب اعتراض ذینفع و درخواست وی پرونده به کمیسیون حل اختلافات گمرکی احاله گردید مبلغ مورد اختلاف ۱۱۸۰۰۲۳۵ریال اعلام گردیده است رای کمیسیون و با توجه به محتویات پرونده مدافعات صاحب کالا و ملاحظه اظهار نظر شماره ۳۳۹۷۸ مورخ ۱۶/۱۲/۷۸ مؤسسه استاندارد تهران مورد اختلاف را ذیل ردیف تعرفه ۳۹۰۷۲۰ طبقه بندی مینماید این رای قابل تجدید نظر است .


منتشرشده توسط

IBfon.Org

IBfon.Org

مدیریت اصلی انجمن تجارت بین الملل