فروش ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی

۲۰- فروش ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی (دولتی و خصوصی )، فاینانس غیر خود گردان ، بانک توسعه و تجارت (اکو)، بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی

۲۰-۱ - فروش ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی به تسهیلات گیرندگان از محل حساب ذخیره ارزی (دولتی و خصوصی ) و بانک توسعه و تجارت (اکو ) به نرخ مبادله ای بلامانع است.
۲۰-۲ - فروش ارز جهت پرداخت اقساط اعتبارات اسنادی فاینانس غیر خودگردان به نرخ مبادله ای بلامانع می باشد.
تبصره - فروش ارز جهت پرداخت اقساط اعتبارات اسنادی فاینانس خود گردان مقدور نبوده و وجه اقساط مربوطه می بایست از محل ارز متقاضی تأمین گردد.
۲۰-۳ - فروش و انتقال ارز بابت بازپرداخت اصل و سود وامهای دریافتی (شامل وامهای بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی ) با تایید ساز مان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به نرخ مبادله ای بلامانع است.