فروش ارز هزینه ثبت نام جهت شرکت در آزمونهای بین المللی

– هزینه ثبت نام جهت شرکت در آزمونهای بین المللی از جمله IELTS ، GRE،TOEFL و ... که توسط سازمان سنجش آموزش کشور در داخل کشور برگزار می گردد
فروش و انتقال ارز با درخواست کتبی متقاضی و ارائه تأییدیه از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به نرخ مبادله ای بلامانع می باشد.