فروش انتقال حق الوکاله در رابطه با دعاوی خارجی

فروش /انتقال حق الوکاله دعاوی خارجی و سایر هزینه های حقوقی درصورت ارائه تاییدیه دفتر مرکز امور خدمات حقوقی بـین المللـی جمهـوری اسـلامی ایـران کـه در آن مبلـغ حق الوکاله و موسسه خارجی موردنظر قید گردیده در وجه حـساب اعـلام شـده توسـط آن دفتر به نرخ مبادله ای بلامانع است.