فروش و انتقال ارز بابت هزینه های شرکتهای بیمه ایرانی

فروش و انتقال ارز بابت هزینه های بیمه اتکایی، حق بیمه های قابل برگشت به بیمه گزار یا سایر هزینه هایی که الزام درپرداخت ارز را بهمراه داشته باشد، باتایید بیمه مرکزی ایران به نرخ مبادله ای بلامانع می باشد.