مرحله تعیین مسیر اظهارنامه در گمرک بندرعباس

قابل توجه صاحبان کالا ، حق العملکاران و نمایندگان محترم شاغل در گمرک منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی: از تاریخ ۳۰/۲/۹۴ مرحله تعیین مسیر اظهارنامه غیر حضوری بوده و شماره کارشناس مربوطه بعد از دریافتِ نوبتِ مرحله ی بررسی نهایی اعلام و به شماره موبایل موجود در پروفایل شما پیامک خواهد شد.همچنین می توانید نتیجه تعیین مسیر را از طریق سامانه پنجره واحد دنبال کنید.


منتشرشده توسط

IBfon.Org

IBfon.Org

مدیریت اصلی انجمن تجارت بین الملل