مستثنی بودن واردات کالای مرزنشینان از قوانین اولویت کالای دهم

بسمه تعالي
41089/93/22581/29876/113/73/97
10/03/1393
كليه گمركات اجرايي

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه شماره 233799/92/195/23/113/73/521-30/1/92 موضوع حقوق ورودي كالاهاي وارداتي مرزنشينان به پيوست تصوير نامه هاي شماره 7895/210/93 و6037/210/93 مورخ 10/2/93 اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص مصرفي بودن كالاهاي مندرج در فهرست قابل ورود توسط مرزنشينان و همچنين مستثني بودن اين اقلام از گروه كالايي اولويت دهم ارسال ميگردد خواهشمند است دستور فرماييد براساس مفاد مندرج در نامه ها ي موصوف وبا رعايت كامل مقررات اقدام لازم معمول نمايند .
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزاد و ويژه