معافیت انواع ست های افرزیس دارای کاربرد مصرفی درمانی از مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ: ۰۸/۱۰/۱۳۹۳

شماره بخشنامه: ۱۷۹۵۰۳/۹۳/۱۷۷۳۰۱/۱۱۳/۷۳/۴۱۸

بخشنامه گمرک ایران در خصوص معافیت انواع ست های افرزیس دارای کاربرد مصرفی درمانی از مالیات بر ارزش افزوده

با سلام و احترام - به پیوست تصویر نامه ۹۹۲/۲۶۰/ص مورخ ۱۶/۹/۹۳ معاونت مالیات بر ارزش افزوده به انضمام نامه ۱۰۲۷۳۲/۶۶۴ مورخ ۴/۹/۹۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع معافیت مالیات بر ارزش افزوده انواع ست های افرزیس دارای کاربرد مصرفی درمانی ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید بر اساس مفاد نامه های