مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران

۱۳۷۳٫۰۷٫۰۹ - .۴۱۷۵۱ت ۹۲ ک - ۱۳۷۳٫۰۸٫۲۱ - ۲۹
اتباع خارجه - استخدام کشوری - کار - گذرنامه - مدنی - نظام صنفی ریاست جمهوری - دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران
‌اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۷۳٫۷٫۹ با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران(‌موضوع تصویب‌نامه شماره .۱۶۶۳۲ت۳۰ه مورخ ۱۳۷۳٫۲٫۱۳) به استناد بند (‌د) ماده (۴) قانون "‌چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری‌اسلامی ایران" - مصوب ۱۳۷۲ - و با عنایت به تأیید مقام معظم فرماندهی کل قوا، مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی‌ایران را به شرح زیر اصلاح نمودند:
مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران

‌ماده ۱ - تعاریف
‌در این تصویب‌نامه واژه‌های زیر به جای عبارت‌های مشروح مربوط به کار می‌رود:
‌کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران.
‌مناطق: مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
‌سازمان: سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران.

‌ماده ۲ - اتباع خارجی برای ورود مستقیم به مناطق از طریق مبادی ورودی و خروجی مجاز مناطق، نیاز به تحصیل قبلی روادید نخواهند داشت.
تبصره ۱ - برای افراد مذکور در این ماده، نمایندگان نیروی انتظامی در مبادی ورود مناطق اجازه اقامت مربوط را بر روی اسناد مسافرتی معتبر آنان ممهور‌می‌نمایند.
تبصره ۲ - صدور اجازه اقامت برای اشخاص زیر ممنوع می‌باشد:
‌الف - اتباع کشورهایی که ورود آنها به جمهوری اسلامی ایران توسط دولت ممنوع اعلام شده است.
ب - ممنوع الورودین به کشور.
ج - ممنوع‌الورودین به مناطق آزاد.
تبصره ۳ - اجازه اقامت مذکور به مدت دو هفته صادر می‌شود و طبق تقاضای سازمان تا شش ماه قابل تمدید خواهد بود.

ماده ۳ - اتباع خارجی برای ورود به مناطق متصل به سایر نقاط کشور که امکان ورود مستقیم به آنها مقدور نمی‌باشد باید از نمایندگی‌های جمهوری اسلامی‌ایران در خارج از کشور تحصیل روادید نمایند.
تبصره ۱ - نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با رعایت مقررات بر اساس دعوتنامه صادر شده از سوی سازمان و بلیت رفت و برگشت،‌بدون استعلام از مرکز، روادید عبور دوبار ورود با اعتبار سه روزه در هر بار صادر می‌نمایند.
تبصره ۲ - پس از ورود تبعه خارجی موضوع این ماده شرایط مندرج در تبصره‌های ۱ و ۳ ماده ۲ این تصویب‌نامه به وی تسری داده می‌شود.

‌ماده ۴ - اتباع خارجی که پس از ورود به مناطق قصد مسافرت به سایر نقاط کشور را داشته باشند باید بر طبق مقررات تقاضای خود را به دفتر نمایندگی دایره‌امور اتباع خارجی منطقه ویژه انتظامی تسلیم کنند.
تبصره - دفتر مذکور حداکثر ظرف یک هفته تقاضای مربوط را بررسی و پاسخ خواهد داد.

‌ماده ۵ - اتباع خارجی مقیم مجاز، برای مسافرت به مناطق نیاز به تحصیل روادید جداگانه نخواهند داشت. این افراد می‌توانند با رعایت مقررات داخلی کشور و‌ارائه مدارک اقامت معتبر به مناطق مسافرت نمایند.

‌ماده ۶ - صدور روادید ترانزیت و اجازه اقامت موضوع تبصره ۱ ماده ۲ این تصویب‌نامه بر روی برگه جداگانه در صورت درخواست متقاضی و تشخیص‌مأموران مربوط بلامانع است.

‌ماده ۷ - هر خارجی که بخواهد در مناطق مذکور اقامت نماید مکلف است ظرف مدت اقامت، اجازه ورود و برگ‌های درخواست صدور پروانه اقامت را تنظیم و‌تکمیل و امضا نموده به انضمام سایر مدارک لازم به دایره امور اتباع خارجی محلی که می‌خواهد در آنجا اقامت کند تسلیم نماید، دایره امور اتباع خارجی محل‌پس از رسیدگی به مدارک ارائه کننده، پروانه اقامت صادر یا از صدور پروانه اقامت امتناع می‌ورزد.
‌تبصره - درخواست صدور پروانه اقامت جهت اتباع خارجی باید از طریق سازمان مناطق آزاد به عمل آید.

‌ماده ۸ - مسئولان اماکن عمومی موظفند ظرف ۲۴ ساعت پس از ورود اتباع خارجی، هویت و تاریخ ورود آنان را در فرم‌های مخصوص اعلامیه ورود درج و به‌دایره امور اتباع خارجی ناجا منطقه ویژه انتظامی تسلیم نمایند.
تبصره ۱ - از لحاظ این تصویب‌نامه اماکن عمومی به هتل‌ها، متل‌ها، مسافرخانه‌ها، پانسیون‌ها و به طور کلی همه اماکنی که به نحوی مسافر می‌پذیرند، اطلاق‌می‌شود.
تبصره ۲ - فرم‌های مخصوص اعلامیه ورود مسافران، توسط مناطق با هماهنگی دفتر امور اتباع خارجی محل تهیه و در اختیار صاحبان اماکن عمومی گذارده‌می‌شود.
ماده ۹ - برای اشتغال اتباع خارجی در مناطق رعایت "‌مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی‌جمهوری اسلامی ایران" الزامی است.

‌این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۷۳٫۸٫۱۷ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور