ممنوعیت واردات کالاهای نهایی که تولید داخل دارند به صورت ریفاینانس

شماره۲۰۷۹۰۳/
ت۴۳۸۵۸ک ۲۲/۱۰/۱۳۸۸
تصویب‌نامه درخصوص ممنوعیت واردات کالاهای نهایی که تولید داخل دارند به صورت ریفاینانس وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بازرگانی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت صنایع و معادن وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۵۱۲۴۷/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۸ تصویب نمودند:
واردات کالاهای نهایی که تولید داخل دارند به صورت ریفاینانس ممنوع است.
این تصـویب‌نامه در تـاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

شماره۲۲۶۱۵۲/ت۴۶۶۲۷هـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰

الحاق متن به تصویب نامه ممنوعیت واردات کالاهایی که تولید داخل دارند به صورت ریفاینانس

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد حوزه معاون اول رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
متن زیر به تصویـب نامه شمـاره ۲۰۷۹۰۳/ت۴۳۸۵۸ک مـورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۸ الحاق می شود:
فهرست کالاهای موضوع این تصویب نامه در کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حضور نمایندگان وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای اجرایی (حسب مورد) تعیین و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمدرضا رحیمی