نحوه پذیرش اظهارنامه های چند قبض انبار

تاریخ: ۰۴/۱۱/۱۳۹۳

شماره بخشنامه: ۱۹۰۳۰۸/۹۳/۷۳/۴۳۸

بخشنامه گمرک ایران در خصوص تأکید چند نکته در مورد پذیرش اظهارنامه

با سلام و احترام – پیرو بخشنامه شماره ۱۱۸۲۰۴/۸/۲۲۹ مورخ ۶/۶/۹۳ و بخشنامه شماره ۴۵۹۹۹/۹۳/۱۱۳/۷۳/۱۱۹ مورخ ۱۸/۳/۹۳ و با توجه به تصمیمات جلسه مورخ ۱/۱۰/۹۳ شورای فناوری دستور فرمایید به شرح ذیل اقدام نمایند:

۱-تأکید می گردد از پذیرش لیست قبوض انبار به صورت پیوست اظهارنامه خودداری و در این گونه موارد با توجه به فضای محدود خانه مربوطه در اظهارنامه با افزودن به اقلام اظهارنامه نسبت به درج کلیه شماره قبض انبارها اقدام نموده و اکیداً از پذیرش قبض انبارهای تجمیعی خودداری نمایند.

۲-با توجه به راه اندازی سیستم جامع اظهار الکترونیک (تا زمان الزام اخذ پرینت اظهارنامه) صرفاً ارائه یک نسخه اظهارنامه کافی بوده و از پذیرش نسخه دوم اظهارنامه خودداری گردد.

۳-در خصوص پارچه های وارداتی دستور فرمایید از اظهار پارچه های دارای مأخذهای متفاوت در یک اظهارنامه خودداری و در خصوص رعایت سقف تعداد قلم پارچه های اظهاری در یک اظهارنامه جهت اظهار پارچه های دارای مأخذهای یکسان و متفاوت از نظر گراماژ، عرض، طول، طرح، جنس و نوع با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۹۰۰۶۵/۲۴/۱۷۲ مورخ ۳۰/۴/۸۹ و رعایت کامل مقررات اقدام نمایند.

۴-دستور فرمایید از پذیرش اظهار کالاهای دارای مأخذهای یکسان که از نظر نوع، جنس و خصوصیات دارای تفاوت می باشند در یک قلم اظهارنامه خودداری نمایند.

۵-در مورد عدم پذیرش بیش از ده (۱۰) قلم کالا در یک اظهارنامه دستور فرمایید ضمن رعایت کامل بخشنامه مذکور از پذیرش گروه کالایی دهم با سایر گروه کالایی در یک اظهارنامه خودداری و نهایت دقت را در مورد اظهار، ارزیابی و انجام سایر تشریفات گمرکی گروه کالایی دهم به کار گیرند.

فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه