واردات نفت خام و فرآورده های نفتی اصلی تنها با مجوز وزارت نفت

بخشنامه گمرک ایران در خصوص واردات نفت خام و فرآورده های نفتی اصلی تنها با مجوز وزارت نفت تا اطلاع ثانوی
شماره: ۱۷۵۸۸۸/۹۳/۱۷۲۸۲۲/۱۱۳/۷۲۰/۷۳/۴۲۰تاریخ:۲۶/۰۹/۱۳۹۳
گمرک.....
با سلام و احترام-پیرو بخشنامه ۱۱۲۲۸/۹۳/۱۰۹۲۹/۱۱۳/۷۲۰/۷۳ مورخ ۱۹/۶/۹۳ ضمن ارسال نامه ۵۰۹۳۰/۲۱۰/۹۳ مورخ ۱۶/۹/۹۳ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت مبنی بر موکول شدن واردات نفت خام و فرآورده های نفتی اصلی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع) موضوع ردیف تعرفه های ۲۷۰۹، ۲۷۱۳، ۲۷۱۲، ۲۷۱۱، ۲۷۱۰ تا اطلاع ثانوی به اخذ مجوز از وزارت نفت ضمن لغو بخشنامه پیروی در خصوص کالاهای مورد اشاره خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص بر اساس مفاد نامه اخیرالذکر و پس از اخذ مجوز از وزارت نفت و رعایت کامل مقررات اقدام فرمایید.
فرود عسگری– مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه