وضعیت عملکرد سامانه GPS کامیون های حامل کالاهای عبوری

بخشنامه گمرک ایران در خصوص بررسی آخرین وضعیت عملکرد سامانه GPS کامیون های حامل کالاهای عبوری
شماره : ۱۵۸۷۶۴/۹۳/۱۰۸/۲۱۷/۵۵ تاریخ : ۲۸/۰۸/۱۳۹۳
گمرک.......
با سلام و احترام –با عنایت به جلسه آخرین وضعیت عملکرد سامانه GPS کامیون های حامل کالاهای عبوری در روز شنبه مورخ ۱۰/۸/۹۳ که با حضور نمایندگان واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی مهم ترانزیتی کشور در سالن اجتماعات گمرک ج.ا.ا برگزار گردید، به پیوست تصاویر دو برگ مصوبات جلسه مذکور به همراه دو برگ اسامی حاضرین در جلسه ایفاد می گردد خواهشمند است دستور فرمایید مصوبات مربوطه و موارد ذیل را به واحدهای ذیربط جهت اقدام لازم ابلاغ نمایند:
۱-با توجه به بخشنامه های صادره، مجدداً تأکید گردد که از صدور مجوز بارگیری و خروج کامیون های فاقد GPS و پذیرش تأییدیه نماینده شرکت پیمانکار مبنی بر وجود GPS خودداری نموده، درب خروج نیز موظف است رأساً قبل از هدایت وسائط نقلیه عبوری به مرز خروج از نصب و سلامت دستگاه های GPS بر روی وسائط نقلیه مذکور اطمینان حاصل نموده، سپس نسبت به خروج آنها مبادرت نمایند.
در شرایط فورس ماژور و وجود هرگونه مشکل (از جمله کمبود دستگاه GPS) با اعلام کتبی شرکت پیمانکار مبنی بر عدم وجود دستگاه GPS و دستور مستقیم مدیر گمرک ذیربط، صورتجلسه ای جهت موضوع تنظیم و پس از امضاء توسط نمایندگان گمرک، شرکت پیمانکار و شرکت حمل و نقل بین المللی مربوطه، به اظهارنامه و پروانه عبوری الصاق، سپس مجوز بارگیری و خروج کامیون ها به مقصد گمرک خروجی صادر گردد.خروج کامیون بدون دستگاه GPS و یا دستور بالاترین مقام آن گمرک قابل قبول نبوده و با افراد ذیمدخل ططبق مقررات برخورد قانونی خواهد شد.
۲-با توجه به اینکه مقرر است نصب دستگاه GPS در تمامی گمرکات حداکثر تا مورخ ۳۰/۱۰/۹۳ صورت پذیرد و پس از آن امکان نصبGPS تنها در برخی از گمرکات میسر خواهد بود، لذا حداکثر تمهیدات لازم برای اجرای سامانه GPS توسط گمرکات به عمل آید.
۳-با عنایت به بند ۳ و ۱۲ مصوبات، لازم است حداکثر اعمال مقررات در برخورد با رانندگان متخلف به عمل آید.
۴-با توجه به بند ۱۶ مصوبات جلسه مذکور به منظور وحدت رویه در ارسال و دسترسی واحدهای ذیربط ستادی به آمار یکسان، گمرکات موظفند طبق فرم پیوست آمار مربوطه را هر ۱۵ روز یکبار تهیه، در قالب PDF و FTP و در مسیر Upload/Nezarat Bar Teranzit/GPS بارگذاری نمایند.
۵-در صورت عدم حضور نماینده پیمانکار و یا حضور نامنظم وی در گمرکات اجرایی، مراتب جهت هماهنگی لازم به این دفتر اعلام گردد.
۶-در صورت مواجه با شرایط خاص و موارد ابهام، بالاترین مقام مسئول در گمرکات اجرایی با اعمال مدیریت اقدام لازم را معمول و یا مراتب را از این دفتر استعلام تا ارائه طریق حاصل گردد.
علیرضا دشتانی - مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت