پیوست شماره ۸

باتوجه به اهمیت دریافت کامل اطلاعات و مشخصات کالاهای مورد بازرسی توسط شرکتهای بازرسی لازمست پس از گشایش اعتباراسنادی/ثبت سفارش برات وصولی اسنادی طبق فرم زیر کتبًا به واردکننده ابلاغ گردد تامشخصات و اطلاعات کامل کالای مورد سفارش به نمایندگی شرکت بازرسی مجاز تعیین شده درایران را ارائه نماید رونوشت ابلاغ نیز می بایستی توسط بانک بمنظور اطلاع و پیگیری برای نمایندگی شرکت بازرسی درایران ارسال گردد.

شرکت /سازمان
آقای
موضوع :گشایش اعتباراسنادی یا ثبت سفارش براتی شماره ضمن اعلام گشایش و ابلاغ اعتباراسنادی مزبور به اطلاع می رساند به موجب مقررات ارزی آن (نام واردکننده ) موظف می باشد که به محض گشایش اعتباراسنادی و یا انجام اصلاحیه های بعدی اعتبار مشخصات و اطلاعات کامل کالای مورد سفارش و شرایط بسته بندی ، بارگیری و حمل را برای بازرسی کالا در اختیار نماینده شرکت بازرسی تعیین شده در ایران که ذیلا" نام و آدرس آن درج می گردد
قراردهد. ضمنا" یادآوری می نماید که مسئولیت بروز هر گونه خسارت ناشی از عدم ارائه بموقع اطلاعات لازم در این زمینه با آن (نام واردکننده ) خواهدبود.
به پیوست رونوشت تلکس مخابره شده - متن اعتباراسنادی ابلاغ شده جهت ارسال به شرکت بازرسی کننده ارسال می گردد.

بانک شعبه
نام و آدرس نماینده شرکت بازرسی تعیین شده در شرایط اعتبار:
رونوشت : جهت اطلاع و تماس با واردکننده جهت اخذ اطلاعات و مدارک لازم برای انجام بازرسی کالا به شرکت ........................نماینده شرکت بازرسی کننده ارسال می گردد.
بانک شعبه
آدرس واردکننده :
تلفن واردکننده :