گمرک ماهیرود مجاز به انجام تشریفات صادرات

بسمه تعالي
221743/495
ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل

باسلام و احترام،
پيروبخشنامه رديف 314مورخ 6/7/92 91 در خصوص بلامانع بودن تنظيم اظهار كالاهاي صادرات قطعي سايراستانهادرگمركات مرزي تا مهيا شدن زيرساختها وامكانات لازم اعلام مي دارد:
باعنايت به نامه شماره 14813مورخ 15/10/92گمركات استان خراسان جنوبي مبني برفراهم شدن بسترمناسب وتأمين زيرساختها درگمرك مرزي ماهيرود، محدوديت اظهاري مندرج دربخشنامه فوق الذكربراي گمرك مذكور لغومي گردد.
لذا خواهشمند است دستور فرماييد اقدام لازم معمول و وفق دستورالعمل 322795 /822/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به كليه واحدها و گمركات اجرايي تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند.

حسن عليدوستي
مدير كل دفترصادرات