تخلف واردكنندگان در استفاده از ارز مبادله اي كه مغاير با تعرفه هاي اعلامي

بسمه تعالي

33079/94/18884/113/73/31
28/02/1394

كليه گمركات اجرائي

باسلام و احترام
به پيوست تصوير نامه 6008/210/94 مورخ 6/2/94 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران ارسال و خواهشمند است دستور فرمائيد چنانچه مواردي از تخلف واردكنندگان در استفاده از ارز مبادله اي كه مغاير با تعرفه هاي اعلامي و ارز تخصصي به آن در طول سال گذشته باشد در آن ثبت گرديده مراتب با ذكر مشخصات دقيق كالا و واردكننده به قيد فوريت به اين مركز گزارش فرمايند.
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزاد و ويژه