8517 تعرفه گمرکی موبایل |تلفن | تجهیزات شبکه | آیفون تصویری

تعرفه 8517 یکی از پر کاربردترین تعرفه های گمرکی واردات می باشد که حجم وسیعی از کالاهای الکترونیکی و لوکس را شامل می شود. از تلفن همراه گرفته تا تلفن تصویری و معمولی تا تجهیزات شبکه . این شماره زیرگروه فصل 85 می باشد.

ره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرملاحظات Remarkکد کشور دارنده تعرفه ترجیحیDescription
8517دستگاههای تلفن، شامل تلفن هایی برای شبکه های رادیو تلفنی (Cellular) یا سایر شبکه های بی سیم؛ سایر دستگاه ها جهت انتقال یا دریافت صدا، تصویر یا سایر داده ها، شامل دستگاه برای
برقراری ارتباط در یک شبکه با سیم یا بی سیم (مانند شبکه محلی یا با پهنه گسترده )، به غیر از دستگاه مشمول ردیف 8443، 8525، 8527 یا 8528.
Telephone sets, including telephones
for cellular networks or for other
wireless networks; other apparatus
for the transmission or reception of
voice, images or other data, including
apparatus for communication in a
wired or wireless network (such as a
local or wide area network), other
than transmission or reception
apparatus of heading 84.43, 85.25,
85.27, or 85.28.
- دستگاههای تلفن، شامل تلفن هایی برای شبکه های رادیو تلفنی یا سایر شبکه های بیسیم
85171100- - دستگاه های تلفن با سیم با گوشی های بی سیم (Cordless)268- - Line telephone sets with cordless
handsets
851712- - تلفن هایی برای شبکه های راه های تلفن با سیم با گوشی هادیو تلفنی یا سایر
شبکه های بی سیم
- - Telephones for cellular networks or
for other wireless networks
85171210- - - گوشی تلفن همراه68- - - Mobile telephone handsets
85171290- - - سایر408- - - Other
851718- - سایر- - Other:
85171810- - - تلفن های تصویری48- - - Video phone
85171820- - - تلفن ثابت رومیزی با گوشی با سیم288
85171890- - - سایر408مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی تلفن ثابت تحت این ردیف تعرفه بر اساس مصوبه 25082/ت 34994 ک مورخ 1358/4/6 هیات وزیران 26% تعیین می گردد- - - Other
- سایر دستگاهها برای ارسال یا دریافت صدا، تصویر، یا سایر داده ها شامل دستگاه برا برقراری ارتباط در یک شبکه با سیم یا بی سیم ( مانند شبکه محلی با پهنه گسترده)
851761- - ایستگا ههای (مخابراتی) اصلی (Base stations)
85176110 - - - دستگاه گیرده از نوع PDH با ظرفیت بالاتر از 24 مگابایت بر ثانیه228مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی هر واحد ایستگاه های (مخابراتی) اصلی ( Base station) به میزان کیلویی 300000 ریال و یا 2 درصد ( هر کدام که بیشتر باشد) تعیین می گردد- - Base stations
851762- - ماشین هایی برای دریافت، تبدیل (Conversion) و ارسال یا بسامدافزایی (Regeneration) صدا، تصویر یا سایر داده ها، شامل دستگاه سوئیچینگ و مسیر گزینی (Routing) Machines for the reception, conversion
and transmission or regeneration of
voice, images or other data including
switching and routing apparatus
85176210- - - دستگاههای قطع و وصل و تغییر ارتباط (Switching) تلفنی یا تلگرافی268- - - Telephonic or telegraphic switching
apparatus
85176220- - - کارت مودم با سیم28- - - Line modem Card
85176230- - - سوئیچ شبکه کامپیوتر ، روتر شبکه کامپیوتر، هاب شبکه کامپیوتر، هاب سوئیچ شبکه کامپیوتر، فایروال شبکه کامپیوتر،مالتی پلکسر، شبکه کامپیوتر،بی راس (brass) شبکه کامپیوتر، اکسس پوینت ( access point) شبکه کامپیوتر، دی اس لم ( DSLam) شبکه کامپیوتر، کانورتور ( convertor) شبکه کامپیوتر48- - - computer network switch، computer network router، computer network hub، computer network switch hub، network computer fire wall، multiplexer، computer network، computer network brass، computer network access point، computer network dslam، computer network convertor
85176290- - - سایر دستگاهها68- - - Other
851769- - سایر- - Other
85176910- - - کارت مودم بی سیم68- - - Wireless modem card
85176920- - - پیجر68- - - Pager
85176930- - - در ببازکن تصویری (Video door Phone)558- - - Video door phone
85176940- - - در ببازکن غیرتصویری558- - - non-video door phone
85176950- - - گیرنده، فرستنده قابل حمل دستی از نوع رادیو - تلفنی68- - - portable handheld reception,
transmission types of radio-telephone
installable I vechicles
85176960- - - گیرنده، فرستنده قابل نصب در خودرو از نوع
رادیو - تلفنی
68- - - portable handheld reception,
transmission types of radio-telephone
851770- قطعات:- Parts:
85177010- - - ماژول نمایشگر متشکل از صفحه LCD یا LED تلفن همراه فقط دارای برد آدرس دهی28- - - Display module in incroprated of
LCD screen or cellphene only a board
address.
85177020- - - آنتن مخابراتی328--- Telecommunication antena
85177030--- رک
( مربوط به تجهیزات مخابراتی و ارتباطی ) Rock
158- - - Rock for communication and telecommunication equipment
85177090- - - سایر158- - -Other