فصل ۱ – حیوانات زنده

یادداشت :

۱ این فصل شامل تمام حیوانات زنده است، باستثنای:
الف - ماهی ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات، ۰۳۰۱, ۰۳۰۶, ۰۳۰۷ یا ۰۳۰۸
ب - کشت های موجودات ذره بینی و سایر محصولات شماره ۳۰۰۲
ج- حیوانات شماره ۹۵۰۸

مندرجات ذیل یادداشت فصل ۱

۱ـ ورود و صدور حیوانات و پرندگان وحشی موکول به موافقت سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.

۲ـ ورود و صدور هر نوع دام زنده موکول به رعایت ماده ۷ قانون دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ می‌باشد.

۳ـ ترخیص کلیه حیوانات زنده منوط به ارائه گواهی بهداشت کشور مبدأ بوده و منحصراً از گمرکخانه‌هایی که دارای پست قرنطینه دامی وزارت جهادکشاورزی می‌باشد قابل ترخیص خواهد بود.

۴ـ ورود حیوانات زنده مشمول ردیفهای ۱۰۰۰ ۰۱۰۳ الی ۹۲۰۰ ۰۱۰۳ ممنوع می‌باشد.( *)

۵ ـ ورود سگ و گربه ممنوع است. مگر برای تحقیقات پزشکی، آزمایشگاهی و سرم‌سازی و همچنین سگهای تربیت شده پلیس، سگهای راهنما برای روشندلان که در این صورت با موافقت وزارت بازرگانی پس از کسب نظر سازمان دولتی ذی‌ربط مجاز خواهد بود.

 

Note:

۱٫ This chapter covers all live animals except:
(a) Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, of heading 03.01,03.06 or 03.07;
(b) Cultures of micro-organisms and other products of heading 30.02; and
(c) Animals of heading 95.08.

Explanatory remarks to Chapter 1 :

۱. The importation and exportation of wild animals and birds are subject to the approval of the Environment Protection Organization.
۲٫ The importation and exportation of live animals of any kind are subject to the observance of Article seven of the Veterinary law approved in 1971.
۳. The clearance of live animals is subject to the submission of health certificate issued by the country of origin and may be carried out only through custom houses which have animal quarantine station under the Ministry of Agriculture Jihad.
۴. The importation of live animals of heading No. 01031000 to ۰۱۰۳۹۲۰۰ is prohibited.
۵٫ The importation of dogs and cats is prohibited expect for research, laboratories, antisera production purposes as well as for use by the police force as trained dogs and dogs for guiding the blind, in which case the entry shall be permitted subject to the consent of the respective governmental organization.


شماره تعرفه کالا حقوق ورودی ارزش افزوده مجوزهای لازم کد کشور دارنده تعرفه ترجیحی Description
۰۱۰۱

اسب ، الاغ و استر زنده

- ا - Live horses, asses, mules and hinnies.
- اسبها - - horses
۰۱۰۱۲۱۰۰   - - حیوانات مولد نژاد خالص ۴ - - pure-bred breeding animals:
۰۱۰۱۲۹   - - سایر - - other
۰۱۰۱۲۹۱۰     - - - اسب برای مسابقه ۲۶ - - - - - Horse for race
۰۱۰۱۲۹۹۰     - - - سایر ۲۶ - - - - - Other
۰۱۰۱۳۰۰۰ - الاغ ۴ - - osse
۰۱۰۱۹۰۰۰ - سایر ۲۶ - - Other
۰۱۰۲

حیوانات زنده از نوع گاو

Live bovine animals.
گاو : - boving
۰۱۰۲۲۱   - - مولد نژاد خالص : - - Pure-bred breeding animals
۰۱۰۲۲۱۱۰     - - - گاو شیری ۴ - ۸ - - - Milk cow
۰۱۰۲۲۱۹۰     - - - سایر ۴ - ۸ - - - Other:
۰۱۰۲۲۹۰۰   - - سایر : ۴ - - - Other
- بوفالو - buffalo
۰۱۰۲۳۱۰۰   - - مولد نژاد خالص ۴ - - - Pure- bred breeding animals
۰۱۰۲۳۹۰۰   - - سایر ۴ - - - other
۰۱۰۲۹۰۰۰ - سایر ۴ - - other
۰۱۰۳

حیوانات زنده از نوع خوک

Live swine.
۰۱۰۳۱۰۰ - مولد نژاد خالص ۴ - واردات ممنوع - Pure-bred breeding animals
- سایر - Other:
۰۱۰۳۹۱۰۰   - - به وزن کمتر از ۵۰ کیلوگرم ۴ - واردات ممنوع - - Weighing less than 50 kg
۰۱۰۳۹۲۰۰   - - به وزن ۵۰ کیلوگرم یا بیشتر ۴ - واردات ممنوع - - Weighing 50 kg or more
۰۱۰۴

حیوانات زنده از نوع گوسفند و بز

Live sheep and goats.
۰۱۰۴۱۰ - از نوع گوسفند - Sheep
۰۱۰۴۱۰۱۰     - - - گوسفند مولد نژاد خالص ۴   Purebreed producer sheep
    - - - سایر ۴   Other
۰۱۰۴۲۰ - از نوع بز : - Goats:
۰۱۰۴۲۰۱۰     - - - بز مولد نژاد ۴ - - - - Pure-bred breeding animals
۰۱۰۴۲۰۹۰     - - - سایر ۷ - - - - Other:
۰۱۰۵

مرغ، خروس، اردک، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار،زنده ازنوع خانگی

مجوز بهداشتکشور مبدا و مجوز دامپزشکی Live poultry, that is to say, fowls of
the species Gallus domesticus, ducks,
geese, turkeys and guinea fowls.
- به وزن ۱۸۵ گرم و کمتر : - Weighing not more than 185 g:
۰۱۰۵۱۱    - - مرغ و خروس : -- Fowls of the species Gallus domesticus:
۰۱۰۵۱۱۱۰       - - - جوجه اجداد گوشتی یکروزه ۴ - meat ancestor pullet
۰۱۰۵۱۱۲۰       - - - جوجه مادر گوشتی ۴ - mother meat pullet
۰۱۰۵۱۱۳۰       - - - جوجه اجداد تخم گذار ۴ - Ancestor’pullet laying egg
۰۱۰۵۱۱۴۰       - - - جوجه مادر یکروزه تخم گذار ۴ - Masther pullet laying egg
۰۱۰۵۱۱۵۰       - - - جوجه یکروزه گوشتی ۴ - Meat one-day pullet
۰۱۰۵۱۱۶۰       - - - جوجه یکروزه تخم گذار ۴ - one-day pullet laying egg
۰۱۰۵۱۱۹۰       - - - سایر ۱۵ - - - - Other
۰۱۰۵۱۲    - - بوقلمون : - - Turkeys:
۰۱۰۵۱۲۱۰       - - - مولد نژاد خالص : ۴ - - - - Pure-bred breeding
۰۱۰۵۱۲۲۰       - - - جوجه یکروزه گوشتی بوقلمون ۱۰ - - - - One day Pullet meat of turkey
۰۱۰۵۱۲۹۰       - - - سایر ۴ - - - - Other
۰۱۰۵۱۳۰۰    - - مرغابی ها ۱۵ - - - Ducks
۰۱۰۵۱۴۰۰    - - غازها ۷ - - - Gooses
۰۱۰۵۱۵۰۰    - - مرغ شاخدار ۷ - - - Gineh Callus
- سایر  - Other:
۰۱۰۵۹۴    - - مرغان خانگی (Gallus domesticus) - - Fowls of the species Gallus domesticus
۰۱۰۵۹۴۱۰       - - - مرغ هیبرید تجاری ۳۲   Trading Hybird Poultry
۰۱۰۵۹۴۲۰       - - - پولت مرغ تخم گذار ۳۲   Laying Pullets Poultry
۰۱۰۵۹۴۹۰       - - - سایر ۳۲   Other
۰۱۰۵۹۹۰۰    - -سایر : ۳۲ - - - Other
۰۱۰۶

سایر حیوانات زنده

مجوز بهداشت کشور مبدا + مجوز دامپزشکی - اگر وحشی باشد مجوز سازمان محیط زیست نیز لازم است . Other live animals.
پستانداران : - Mammals:
۰۱۰۶۱۱    - - میمون ها :(Primates) - - Primates
۰۱۰۶۱۱۱۰       - - - برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم سازی) ۴ - - - - For research (medical, laboratories and antis era production)
۰۱۰۶۱۱۹۰       - - - سایر ۱۵ - - - - Other
۰۱۰۶۱۲ نهنگ ها، دولفین ها وخوک های دریایی (پستانداران و گاو دریایی (manatees) گاو آبی ؛(Cetacea ازنوع
:(Sirenia پستانداران از نوع ) (Dugon)
- - Whales, dolphins and porpoises
(mammals of the order Cetacea);
manatees and dugongs (mammals of the
order Sirenia)
۰۱۰۶۱۲۱۰       - - - برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم سازی) ۴ - - - - For research (medical, laboratories and antisera production)
۰۱۰۶۱۲۹۰       - - - سایر ۱۵ - - - - Other
۰۱۰۶۱۳۰۰    - - شترها و سایر گونه های شتر ( Camelidae ) ۴ - - - Camelidae
۰۱۰۶۱۴۰۰    - - خرگوشها و خرگوشهای صحرایی ۱۵ - - - rabbits and fieldrabbits
۰۱۰۶۱۹    - - سایر : - - Other:
۰۱۰۶۱۹۱۰       - - - سگ و گربه معمولی ۴۰ - ورود سگ و گربه ممنوع - - - Dogs and cats
۰۱۰۶۱۹۲۰       - - - سگ و گربه برای تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی و تربیت شده پلیس و راهنما ۴ - نظریه سازمان مربوطه برای سگ تربیت شده پلیس و راهنمای روشندلان + گواهی بهداشت کشور مبدا + مجوز دامپزشکی + - - - Dogs and cats for medical research and
laboratories; and for use by the police as
trained dogs and dogs for guiding
۰۱۰۶۱۹۳۰       - - - سایر برای تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی ۴ - گواهی بهداشت کشور مبدا + مجوز دامپزشکی - - - Other for medical research and laboratories
۰۱۰۶۱۹۹۰       - - - سایر ۱۵ - - - - Other
۰۱۰۶۲۰ - خزندگان (از جمله مار و لاک پشت دریایی) : - Reptiles (including snakes and turtles)
۰۱۰۶۲۰۱۰       - - - برای تحقیقات ( پزشکی،آزمایشگاهی وسرم سازی) ۴ - - - - For research, (medical, laboratories and antisera production)
۰۱۰۶۲۰۹۰       - - - سایر ۱۵ - - - - Other
- پرندگان : - Birds:
۰۱۰۶۳۱    - - پرندگان شکاری: - - Birds of prey:
۰۱۰۶۳۱۱۰       - - - برای تحقیقات (پزشکی،آزمایشگاهی وسرم سازی) ۴ - - - - For research, (medical, laboratories and antisera production)
۰۱۰۶۳۱۹۰       - - - سایر ۱۵ - - - - Other
۰۱۰۶۳۲    - - طوطی ها (ازجمله طوطی معمولی، طوطی کوچک ۳۲ دم دراز، طوطی بزرگ آمریکای جنوبی با دم بلند و
طوطی استرالیا یا هند با کاکل زرد یا قرمز):
- - Psittaciformes (including parrots,
parakeets, macaws and cockatoos):
۰۱۰۶۳۲۱۰       - - - برای تحقیقات پزشکی، آزمایشگاهی وسرم سازی ۴ - - - - For research, (medical, laboratories and antisera production)
۰۱۰۶۳۲۹۰       - - - سایر ۱۵ - - - - Other
۰۱۰۶۳۳    - - شترمرغ ها ، شترمرغ استرالیایی ( Dromaius Dovaehollondiae ) - - ( Dromaius Dovaehollondiae )
۰۱۰۶۳۳۱۰       - - - شتر مرغ بالغ مولد ۴ - - - - Adult ostrich
۰۱۰۶۳۳۲۰       - - - شترمرغ استرالیایی ۴ - - - - Dromaius (Dovaehollondiae )
۰۱۰۶۳۳۳۰       - - - جوجه یکروزه شترمرغ ۷ One – day Pullet Striches
۰۱۰۶۳۳۹۰       - - - سایر ۱۰ -
۰۱۰۶۳۹    - - سایر : - - Other
۰۱۰۶۳۹۱۰       - - - برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی وسرم سازی) ۴ - - - - For research, (medical, laboratories and antisera production)
۰۱۰۶۳۹۹۰       - - - سایر ۴ - - - - Other
   - - حشرات - insecta
۰۱۰۶۴۱    - - زنبورها - - beeses
۰۱۰۶۴۱۱۰       - - - کلنی زنبور عسل ۲۲ - - - - Colony of honey bees
۰۱۰۶۴۱۲۰       - - - ملکه زنبور عسل ۱۰ - - - - Queen of honey bees
۰۱۰۶۴۱۳۰       - - - سایر ۱۵ - - - - other
۰۱۰۶۴۹۰۰    - - سایر ۱۵ - - - other
۰۱۰۶۹۰ - سایر : - other :
۰۱۰۶۹۰۱۰       - - - برای تحقیقات ( پزشکی ، آزمایشگاهی و سرم سازی ) ۴ - - - - For research, (medical, laboratories and antisera production)
۰۱۰۶۹۰۲۰       - - - عوامل ماکرو ارگانیسم (عوامل زنده کنترل کننده آفات، بیماری ها و علف های هرزه) ۴ - - - - Micvo organism ingredietnt (Live
ingredients that eantral diseouse and weed)
۰۱۰۶۹۰۹۰       - - - سایر ۴ - - - - Other