اصلاح حقوق ورودی کالاهای تعرفه های جداول پيوست آیين نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف تعرفه های جداول پيوست آیين نامه اجرایی قانون مقررات صادرات وواردات (در 46 رديف)
کالاهای مشمول ردیف تعرفههای جداول پيوست آیيننامه اجرایی تصویبنامه درخصوص تعيين مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی شماره 132600/ت52703هـ 12/10/1394
وزارت صنعت٬ معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون مقررات صادرات و واردات (در 46 ردیف) هيأت وزیران در جلسه 2/10/1394 به پيشنهاد وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف تعرفههای جداول پيوست آیيننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (در 46 ردیف) به شرح جداول پيوست که تأیيد شده به مهر دفتر هيأت دولت است٬ تعيين میگردد.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيری

 

ردیف  شماره تعرفه  شرح كالا   مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني(درصد) ملاحظات
فعلی پیشنهادی
 1  72253000  ـ ساير، فقط گرم نورد شـده، بـه صـورت طومار  4  10  اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
2  72255000  ـ ساير، فقط سرد نورد شده  4  10  اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
3  72251100  ـ ـ داراي دانه هاي جهت دار شده 4 10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
4  72251900   - - سایر 4 10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
5  72259100  ـ ـ آبكاري شده يا اندود شده بـا روي بـه طريقه الكتروليت 4 10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
6  72259200  ـ ـ آبكاري شده يا اندود شده بـا روي بـه نحوي ديگر 4 10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
7  72259900  - - سایر 4 10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
8  72261100  ـ ـ داراي دانه هاي جهت دار شده 4 10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
9  72261900 - - سایر  4 10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
10  72262000   ـ از فولادهاي تندبر  7  10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
11  72151000  ـ از فولاد غيرممـزوج تراشـكاري (خـوش تراش) فقط سرد شكل داده شده يا سـرد تمام شده  20  26   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
12  72269200  ـ ـ فقط سرد نورد شده  4  10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
13  72269900  - - سایر  4  10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
14  72101200  ـ به ضخامت كمتراز 0.5 ميليمتر  10  15   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
15  72143000  ـ ساير، از فولادهاي غيرممزوج تراشكاري (خوش تراش)  20  26   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
16  72254000  ـ ساير، فقط گرم نورد شـده، بـه صـورت غير طومار  4  10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
17  72269100  ـ ـ فقط گرم نورد شده  7  10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
18  72299010  ـ ـ ـ از فولاد فنري كرم سيليكون  10  20   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
19  292910  ـ ايزوسيانات ها:  تفكيك رديف تعرفه و حذف عدد ستون مجموع حقوق گمركي سود بازرگاني
20  29291010   ـ ـ ـ تولوئن دي ايزوسيانات (TDI)  -  10  ايجاد رديف تعرفه
21  29291090   ـ ـ ـ ساير  -  4 ايجاد رديف تعرفه
22  38089219   ـ ـ ـ ـ ساير LD50 بيشتر از 2000  10  4  اصلاح مجموع حقوق گمركي و سودبازرگاني
23  39204940   ـ ـ ـ با عرض بيشتراز 2.2 متر  -  4  ايجاد رديف تعرفه
24  72051000   ـ دانه هاي كوچك (گرانول)  7  10  اصلاح مجموع حقوق گمركي و سودبازرگاني
25  72052100  ـ ـ از فولادهاي ممزوج  4  10  اصلاح مجموع حقوق گمركي و سودبازرگاني
26  73181190   ـ ـ ـ ساير  20 يا 11000 Ris/Kg (هركدام كه بيشترباشد)  32  حذف معادل ريالي و اصلاح مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني
27  73181290   ـ ـ ـ ساير  20 يا 11000 Ris/Kg (هركدام كه بيشترباشد)  32  حذف معادل ريالي و اصلاح مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني
28  73181390  ـ ـ ـ ساير  20 يا 11000 Ris/Kg (هركدام كه بيشترباشد) 32  حذف معادل ريالي و اصلاح مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني
29  73181490  ـ ـ ـ ساير  20 يا 11000 Ris/Kg (هركدام كه بيشترباشد) 32  حذف معادل ريالي و اصلاح مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني
30  73181590  ـ ـ ـ ساير  20 يا 11000 Ris/Kg (هركدام كه بيشترباشد) 32  حذف معادل ريالي و اصلاح مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني
31  73181690  ـ ـ ـ سايرمهره ها  20 يا 11000 Ris/Kg (هركدام كه بيشترباشد)  32  حذف معادل ريالي و اصلاح مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني
32  84439920  ـ ـ ـ اجزاء و قطعات غيرالكتريكي و غيرالكترونيكي مورد مصرف در چاپگربه استثناي قطعات كارتريج  15  15  اصلاح شرح رديف تعرفه
33  84818025  ـ ـ ـ شيرمخصوص ظروف اسپري  20  26  اصلاح مجمـوع حقـوق گمركـي و سودبازرگاني
34  84818030   ـ ـ ـ شيرمخصوص سيلندر گاز مايع  20  26  اصلاح مجمـوع حقـوق گمركـي و سودبازرگاني
35  84818035  ـ ـ ـ شيرمخصوص اجاق گاز 20 26  اصلاح مجمـوع حقـوق گمركـي و سودبازرگاني
36  84818040  ـ ـ ـ شيرمخصوص بخاري گازي 20 26  اصلاح مجمـوع حقـوق گمركـي و سودبازرگاني
37  84818045  ـ ـ ـ شيرمخصوص آبگرمكن گازي،مخزنـي، ديواري 20 26  اصلاح مجمـوع حقـوق گمركـي و سودبازرگاني
38  86071100  ـ ـ بوژي محرك و بوژي راهنما  4  7  اصلاح مجموع حقوق گمركي و سودبازرگاني (به دليل همسان سازي)
39  988427  قطعات منفصله براي توليد ليفتراك به استثناي دكل كامل، اكسل فرمان، رينگ، شاسي، وزنه، تعادلي، كابين راننده، باطري، رادياتور آب، لاستيك و كپسول مخصوص ليفتراك گازي باهر درصد ساخت داخل  7 4  اصلاح شرح كالا و مجموع حقوق گمركي و سودبازرگاني
40  76129020  ـ ـ ـ قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع  نوشابه و نوشيدني  7  10  صلاح مجموع حقوق گمركي و سودبازرگاني
41  76061220  ـ ـ ـ كويل آلومينيومي با حداكثر ضخامت 0.35 ميليمتر و عرض حداكثر 1800 ميليمتر -  4 - ايجاد رديف تعرفه
42  76069220  ـ ـ ـ ورق و نوار آلومينيوم تا عرض 150 ميليمتر به صورت دو رويه لاك خورده از ـ  7  0  حذف رديف تعرفه
43  76069240  ـ ـ ـ كويل آلومينيوم با حداكثر ضخامت 0.35 ميليمتر و عرض حداكثر 1800 ميليمتر  -  4   ايجاد رديف تعرفه
44  76069290  ـ ـ ـ ساير  -  15  حذف دو صفر از مقابل شرح رديف تعرفه و درج عـددمجمـوع حقـوق گمركي و سودبازرگاني
45  76069291  ـ ـ ـ كويل آلومينيومي 0.274 و 295 ميليمتر و عرض 1683.20 و 1742 ميليمتر براي توليد بدنه قوطي دو تكه  4  -  حذف رديف تعرفه
46  76069299  ـ ـ ـ ـ ساير  15  -  حذف رديف تعرفه