واردات روغن سويا، كلزا، آفتابگردان و پالم با ارائه مجوز وزارت جهاد کشاورزی

196876/94/174858/73/341
19/10/1394

كليه گمركات اجرايي

باسلام و احترام
به پيوست تصوير نامه شماره 59451/210/94 مورخ 28/9/94 دفتر مقررات صادرات و واردات به انضمام نامه شماره 1945/501/94 مورخ 19/8/94 وزارت جهاد كشاورزي مبني بر لزوم اخذ تاييديه مجدد ترخيص از تاريخ 14/8/94 براي محموله هاي وارداتي روغن (سويا، كلزا، آفتابگردان و پالم) ارسال مي گردد، لذا دستور فرماييد با رعايت ساير مقررات مربوطه اقدام نمايند.
سيد مجتبي پورسيف
مدير كل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه

341-1

341-2