لیست کالاهای ممنوع وارداتی

جدول زیر لیست تعرفه ها و کالاهایی را نشان می دهد که دولت اجازه واردات به آنها نداده و ثبت سفارش ( مجوز بازرگانی ) به آنها داده نمی شود.

تعرفهعنوانحقوق ورودیوضعیتاولویت
01022120ـ ـ ـ گاو گوشتي4.00ممنوعبدون اولویت
01031000ـ مولد نژاد خالص4.00ممنوعبدون اولویت
01039100ـ ـ به وزن كمتر از 50 كيلوگرم4.00ممنوعبدون اولویت
01039200ـ ـ به وزن 50 كيلوگرم يا بيشتر4.00ممنوعبدون اولویت
01041090ـ ـ ـ ساير4.00ممنوعبدون اولویت
01050014ـ ـ غازها7.00ممنوعبدون اولویت
01050015ـ ـ مرغ شاخدار7.00ممنوعبدون اولویت
02031100ـ ـ لاشه يا شقه10.00ممنوعبدون اولویت
02031200ـ ـ‌ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان10.00ممنوعبدون اولویت
02031900ـ ـ ساير10.00ممنوعبدون اولویت
02032100ـ ـ به صورت لاشه يا شقه10.00ممنوعبدون اولویت
02032200ـ ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان10.00ممنوعبدون اولویت
02032900ـ ـ ساير10.00ممنوعبدون اولویت
02050000گوشت اسب، الاغ، قاطر يا استر، تازه، سرد كرده يا منجمد.40.00ممنوعبدون اولویت
02061000ـ از نوع گاو، تازه يا سرد كرده40.00ممنوعبدون اولویت
02062100ـ ـ زبان40.00ممنوعبدون اولویت
02062200ـ ـ جگر40.00ممنوعبدون اولویت
02062900ـ ـ ساير40.00ممنوعبدون اولویت
02063000ـ از نوع خوك، تازه يا سردكرده4.00ممنوعبدون اولویت
02064100ـ ـ جگر4.00ممنوعبدون اولویت
02064900ـ ـ ساير4.00ممنوعبدون اولویت
02068000ـ ساير، تازه يا سردكرده40.00ممنوعبدون اولویت
02069000ـ ساير، منجمد40.00ممنوعبدون اولویت
02071100ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، تازه يا سردكرده10.00ممنوعبدون اولویت
02071410ـ ـ ـ خمير55.00ممنوعبدون اولویت
02081000ـ از خرگوش اهلي يا وحشي20.00ممنوعبدون اولویت
02083000ـ از ميمون‌ها (Primates)20.00ممنوعبدون اولویت
02084000ـ از نهنگ‌ها، دولفين‌ها و خوك‌هاي دريايي (پستانداران از نوع راسته Cetacea)، ازنهنگ‌هاي كوچك دريايي گاو دريايي و گاو آبي (پستانداران از راسته Sirenia)، از فك‌ها، شيرهاي دريايي و گراز ماهي‌ها (پستانداران از گونه pinnipedia)20.00ممنوعبدون اولویت
02085000ـ از خزندگان (ازجمله مار و لاك‌پشت دريايي)20.00ممنوعبدون اولویت
02086000ـ از شترها و ساير گونه‌هاي شتر (camelidae)20.00ممنوعبدون اولویت
02089000ـ ساير20.00ممنوعبدون اولویت
02091000ـ از خوك‌ها4.00ممنوعبدون اولویت
02101100ـ‌ ـ ژامبون، سردست و قطعات آنها، به صورت با استخوان4.00ممنوعبدون اولویت
02101200ـ ـ سينه (با رگه‌هاي چربي چسبيده به گوشت) و قطعات آن4.00ممنوعبدون اولویت
02101900ـ ـ ساير4.00ممنوعبدون اولویت
02102000ـ گوشت حيوانات از نوع گاو40.00ممنوعبدون اولویت
02109100ـ ـ از ميمون40.00ممنوعبدون اولویت
02109200(پستانداران از راسته Celecea)؛ از نهنگ‌هاي كوچك دريايي و گاو دريايي (پستانداران از راسته Sirenia)؛ از فك‌ها، شيرهاي دريايي و گرازماهي‌ها (پستانداران از گونه Pinnipedia). ـ ـ از نهنگ‌ها، دلفين‌ها و خوك‌هاي دريايي32.00ممنوعبدون اولویت
02109300ـ ـ از خزندگان (از جمله مار و لاك‌پشت‌دريايي)32.00ممنوعبدون اولویت
02109900ـ ـ ساير32.00ممنوعبدون اولویت
03010094ـ ـ ماهي تن بلوفين (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)7.00ممنوعبدون اولویت
03019400- - ماهي تن بلوفين 6.00ممنوعبدون اولویت
03020013ـ ـ سالمون اقيانوس آرام(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus kata, Oncorhynchus tschawyscha - Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and oncorhynchus rhodurus)26.00ممنوعبدون اولویت
04011000ـ ميزان مواد چرب آن از يك درصد وزني بيشتر نباشد.32.00ممنوعبدون اولویت
04012000ـ ميزان مواد چرب آن بيش از يك درصد ولي از 6 درصد وزني بيشتر نباشد.32.00ممنوعبدون اولویت
04014000ـ ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد.15.00ممنوعبدون اولویت
04015000ـ ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد.15.00ممنوعبدون اولویت
04022900ـ ـ ساير40.00ممنوعبدون اولویت
04029100ـ ـ بدون افزودن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده40.00ممنوعبدون اولویت
04029900ـ ـ‌ ساير40.00ممنوعبدون اولویت
04031010ـ ـ ـ فرآورده‌هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار4.00ممنوعبدون اولویت
04031090ـ ـ ـ ساير32.00ممنوعبدون اولویت
04039010ـ ـ ـ فرآورده‌هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار4.00ممنوعبدون اولویت
04049000ـ ساير32.00ممنوعبدون اولویت
04051010ـ ـ ـ كره بسته‌بندي شده به صورت بسته‌هاي 500 گرمي و كمتر55.00ممنوعبدون اولویت
04052000ـ خميرهاي لبني براي ماليدن روي نان(Dairy Spreads)32.00ممنوعبدون اولویت
04059000ـ ساير32.00ممنوعبدون اولویت
04061000ـ پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك55.00ممنوعبدون اولویت
04062000ـ پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع55.00ممنوعبدون اولویت
04063000ـ پنير ذوب‌شده (Fondu) غير از رنده شده يا پودرشده55.00ممنوعبدون اولویت
04064000ـ پنير داراي رگه‌هاي كپك‌آبي رنگ (Blue-Veined cheese) و ساير پنيرهاي حاوي رگه‌ توليد شده از طريق ركفورت پني‌سيليوم (Penicillium roqueforti)55.00ممنوعبدون اولویت
04069000ـ ساير پنيرها55.00ممنوعبدون اولویت
04071110ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار مادر و اجداد گوشتي و تخم‌‌گذار مرغ و بوقلمون:NULLممنوعبدون اولویت
04090000عسل طبيعي75.00ممنوعبدون اولویت
05021000ـ موي خوك يا موي گراز و آخال آنها4.00ممنوعبدون اولویت
05071000ـ عاج؛ پودر و آخال عاج40.00ممنوعبدون اولویت
05079000ـ ساير40.00ممنوعبدون اولویت
05080000مرجان و مواد مشابه،‌كار نشده يا آماده شده به طور ساده ولي كار ديگري روي آن انجام نشده؛ صدف و كاسه صدفداران، قشرداران يا خارپوستان و كف‌دريا (Cuttle-bone)، كارنشده يا آماده شده به طور ساده، ولي بريده نشده به شكل معين، پودر و آخال آنها.40.00ممنوعبدون اولویت
06031100ـ ـ گل‌هاي سرخ (Roses)75.00ممنوعبدون اولویت
06031200ـ ـ ميخك (Carnations)75.00ممنوعبدون اولویت
06031300ـ ـ اركيده (Orchids)75.00ممنوعبدون اولویت
06031400ـ ـ داوودي (Chrysanthemums)75.00ممنوعبدون اولویت
06031500ـ ـ سوسن75.00ممنوعبدون اولویت
06031910ـ ـ ـ گل‌هاي انتوريوم75.00ممنوعبدون اولویت
06031990ـ ـ ـ ساير75.00ممنوعبدون اولویت
06039000ـ ساير75.00ممنوعبدون اولویت
07020000گوجه‌فرنگي، تازه يا سرد كرده55.00ممنوعبدون اولویت
07031000ـ پياز و موسير75.00ممنوعبدون اولویت
07032000ـ سير75.00ممنوعبدون اولویت
07039000ـ تره‌فرنگي و ساير سبزيجات سير گونه75.00ممنوعبدون اولویت
07041000ـ گل‌كلم و گل كلم بروكولي (Broccoli)55.00ممنوعبدون اولویت
07042000ـ كلم بروكسل55.00ممنوعبدون اولویت
07049000ـ ساير55.00ممنوعبدون اولویت
07051100ـ ـ كاهو كروي (سالادي)75.00ممنوعبدون اولویت
07051900ـ ـ ساير55.00ممنوعبدون اولویت
07052100ـ ـ كاسني سالادي (Chichorium intybus) (از نوع Foliosum)55.00ممنوعبدون اولویت
07052900ـ ـ ساير55.00ممنوعبدون اولویت
07061000ـ هويج و شلغم75.00ممنوعبدون اولویت
07069000ـ ساير75.00ممنوعبدون اولویت
07070000خيار و خيار ترشي، تازه يا سردكرده.75.00ممنوعبدون اولویت
07082000ـ لوبيا (گونه Phaselous، گونه Vigna)75.00ممنوعبدون اولویت
07089000ـ ساير سبزيجات غلافدار75.00ممنوعبدون اولویت
07092000ـ مارچوبه40.00ممنوعبدون اولویت
07095100ـ ـ قارچ‌ها از نوع آگاريكوس‌(Agaricus)75.00ممنوعبدون اولویت
07095900ـ ـ ساير75.00ممنوعبدون اولویت
07096000ـ فلفل‌فرنگي از نوع (Capsicum) يا از نوع (Pimenta)75.00ممنوعبدون اولویت
07099100ـ ـ آرتيشوها (كنگر فرنگي) گرد75.00ممنوعبدون اولویت
07099200ـ ـ زيتون Squash75.00ممنوعبدون اولویت
07099300ـ ـ كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي75.00ممنوعبدون اولویت
07099900ـ ـ ساير75.00ممنوعبدون اولویت
07101000ـ سيب‌زميني75.00ممنوعبدون اولویت
07102200ـ ـ لوبيا (گونه Phaseolus) )گونه(Vigna75.00ممنوعبدون اولویت
07102900ـ ـ ساير75.00ممنوعبدون اولویت
07103000ـ اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومي يا كوهي (Arroche)75.00ممنوعبدون اولویت
07108000ـ ساير سبزيجات75.00ممنوعبدون اولویت
07109000ـ مخلوط سبزيجات75.00ممنوعبدون اولویت
07112000ـ زيتون75.00ممنوعبدون اولویت
07114000ـ خيار و خيارترشي (خيار ريز)75.00ممنوعبدون اولویت
07115100ـ ـ قارچ از نوع آگاريكوس (Agaricus)75.00ممنوعبدون اولویت
07115900ـ ـ ساير75.00ممنوعبدون اولویت
07119000ـ ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات75.00ممنوعبدون اولویت
07122000ـ پياز75.00ممنوعبدون اولویت
07123100ـ ـ قارچ از نوع آگاريكوس (گونه Agaricus)40.00ممنوعبدون اولویت
07123200ـ ـ قارچ سياه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستورانهاي چين Wood ears)) (گونه Auricularia)75.00ممنوعبدون اولویت
07123300ـ ـ قارچ ژلاتيني طلايي يا نارنجي رنگ زمستان (گونه Tremella)75.00ممنوعبدون اولویت
07123900ـ ـ ساير20.00ممنوعبدون اولویت
07129010ـ ـ ـ سير75.00ممنوعبدون اولویت
07129090ـ ـ ـ ساير75.00ممنوعبدون اولویت
08012100ـ ـ با پوست40.00ممنوعبدون اولویت
08012200ـ ـ بدون پوست40.00ممنوعبدون اولویت
08013100ـ ـ با پوست40.00ممنوعبدون اولویت
08013200ـ ـ بدون پوست40.00ممنوعبدون اولویت
08021100ـ ـ با پوست40.00ممنوعبدون اولویت
08021200ـ ـ‌ بدون پوست75.00ممنوعبدون اولویت
08022100ـ ـ‌ با پوست75.00ممنوعبدون اولویت
08022200ـ ـ بدون پوست75.00ممنوعبدون اولویت
08023100ـ ـ با پوست سخت75.00ممنوعبدون اولویت
08023200ـ ـ بدون پوست سخت75.00ممنوعبدون اولویت
08024100ـ ـ در درون پوسته75.00ممنوعبدون اولویت
08024200ـ ـ پوست كنده75.00ممنوعبدون اولویت
08025210ـ ـ ـ مغز پسته75.00ممنوعبدون اولویت
08025220ـ ـ ـ مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته75.00ممنوعبدون اولویت
08025290ـ ـ ـ ساير75.00ممنوعبدون اولویت
08026100ـ ـ در داخل پوسته75.00ممنوعبدون اولویت
08026200ـ ـ پوست كنده75.00ممنوعبدون اولویت
08027000ـ مغزهاي Kola75.00ممنوعبدون اولویت
08028000ـ مغزهاي Areca75.00ممنوعبدون اولویت
08029000ـ ساير40.00ممنوعبدون اولویت
08041010ـ ـ ـ استعمران75.00ممنوعبدون اولویت
08041020ـ ـ ـ كبكاب75.00ممنوعبدون اولویت
08041030ـ ـ ـ پياروم75.00ممنوعبدون اولویت
08041040ـ ـ ـ مضافتي75.00ممنوعبدون اولویت
08041050ـ ـ ـ شاهاني75.00ممنوعبدون اولویت
08041060ـ ـ ـ زاهدي75.00ممنوعبدون اولویت
08041090ـ ـ ـ ساير75.00ممنوعبدون اولویت
08042000ـ انجير75.00ممنوعبدون اولویت
08044000ـ آواكادو40.00ممنوعبدون اولویت
08051000ـ پرتقال75.00ممنوعبدون اولویت
08052000كلمانتين (Clementines)، ويلكينگ (Wilkings) و مركبات دوگونه‌اي (Hybride) مشابه. Satsumas)؛ و Tangerines (از جمله ـ نارنگي75.00ممنوعبدون اولویت
08054000ـ گريپ فروت، شامل Pomelos75.00ممنوعبدون اولویت
08055000ـ ليمو(Lemons) (Citrus Limon, Citrus Limonum)و ليموترش كوچك(Citrus aurantifolia, Citrus Latifolia)75.00ممنوعبدون اولویت
08059000ـ ساير75.00ممنوعبدون اولویت
08061000ـ تازه75.00ممنوعبدون اولویت
08062010ـ ـ ـ مويز75.00ممنوعبدون اولویت
08062020ـ ـ ـ تيزابي دانه‌دار75.00ممنوعبدون اولویت
08062030ـ ـ ـ تيزابي بي‌دانه75.00ممنوعبدون اولویت
08062040ـ ـ ـ آفتابي دانه‌دار75.00ممنوعبدون اولویت
08062050ـ ـ ـ آفتابي بي‌دانه75.00ممنوعبدون اولویت
08062060ـ ـ ـ انگوري بي‌دانه75.00ممنوعبدون اولویت
08062070ـ ـ ـ كاشمري سبز بي‌دانه75.00ممنوعبدون اولویت
08062080ـ ـ ـ كاشمري سبز دانه‌دار75.00ممنوعبدون اولویت
08062090ـ ـ ـ ساير75.00ممنوعبدون اولویت
08071100ـ ـ هندوانه75.00ممنوعبدون اولویت
08071900ـ ـ ساير75.00ممنوعبدون اولویت
08081000ـ سيب75.00ممنوعبدون اولویت
08083000ـ گلابي‌ها75.00ممنوعبدون اولویت
08084000ـ به75.00ممنوعبدون اولویت
08091000ـ زردآلو75.00ممنوعبدون اولویت
08092100ـ ـ آلبالوهاي ترش75.00ممنوعبدون اولویت
08092900ـ ـ ساير75.00ممنوعبدون اولویت
08093000ـ هلو و همچنين شليل و شفتالو75.00ممنوعبدون اولویت
08094000ـ آلو و گوجه75.00ممنوعبدون اولویت
08101000ـ توت‌فرنگي75.00ممنوعبدون اولویت
08102000ـ تمشك، توت‌كوهي، توت درختي و توت‌تمشكي (Loganberries)75.00ممنوعبدون اولویت
08103000ـ انگور فرنگي سياه، سفيد يا قرمز و انگور فرنگي خوشه‌اي40.00ممنوعبدون اولویت
08104000ـ كران‌بري، زغال اخته (bilberry) و ساير ميوه‌ها از گونه واكينيوم75.00ممنوعبدون اولویت
08105000ـ كيوي75.00ممنوعبدون اولویت
08106000ـ دوريان (Durians) (ميوه درخت‌كلا يا قهوه سوداني)75.00ممنوعبدون اولویت
08107000ـ خرمالوها75.00ممنوعبدون اولویت
08109010ـ ـ ـ انار75.00ممنوعبدون اولویت
08109020ـ ـ ـ زرشك75.00ممنوعبدون اولویت
08109030ـ ـ ـ عناب75.00ممنوعبدون اولویت
08109090ـ ـ ـ ساير75.00ممنوعبدون اولویت
08111000ـ توت‌فرنگي75.00ممنوعبدون اولویت
08112000ـ تمشك، توت سياه، توت، توت تمشكي، بي‌دانه و انگور فرنگي سياه، سفيد و قرمز75.00ممنوعبدون اولویت
08119000ـ ساير75.00ممنوعبدون اولویت
08121000ـ گيلاس و آلبالو75.00ممنوعبدون اولویت
08129000ـ ساير75.00ممنوعبدون اولویت
08131000ـ زردآلو75.00ممنوعبدون اولویت
08132000ـ آلو75.00ممنوعبدون اولویت
08133000ـ سيب75.00ممنوعبدون اولویت
08134000ـ ساير ميوه‌ها75.00ممنوعبدون اولویت
08135000ـ مخلوط‌هاي ميوه‌هاي سخت پوست يا مخلوط ميوه‌هاي خشك كرده اين فصل75.00ممنوعبدون اولویت
08140000در ساير محلول‌هاي محافظت كننده موقت. پوست مركبات يا پوست خربزه و همانند (ازجمله پوست هندوانه)، تازه، يخ‌زده، خشك ‌كرده، عرضه ‌شده در آب‌نمك، در آب گوگردي يا75.00ممنوعبدون اولویت
09109910ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي :NULLممنوعبدون اولویت
09109920ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي‌هاي غير خرده ‌فروشي :NULLممنوعبدون اولویت
10070010ـ بذر7.00ممنوعبدون اولویت
10070090ـ ساير7.00ممنوعبدون اولویت
10080021ـ ـ بذر:7.00ممنوعبدون اولویت
10080029ـ ـ ساير7.00ممنوعبدون اولویت
10080030ـ دانه قناري (Canary Seeds)7.00ممنوعبدون اولویت
10080040ـ فونيو (Fonio)10.00ممنوعبدون اولویت
10080050ـ گياه غازياني10.00ممنوعبدون اولویت
10080060ـ تريتكال10.00ممنوعبدون اولویت
10080090ـ ساير غلات7.00ممنوعبدون اولویت
10085000010.00ممنوعبدون اولویت
10086000010.00ممنوعبدون اولویت
11010000آرد‌گندم يا آرد مخلوط‌گندم و چاودار(Meslin).55.00ممنوعبدون اولویت
11029010ـ ـ ـ آرد برنج75.00ممنوعبدون اولویت
11029090ـ ـ ـ ساير55.00ممنوعبدون اولویت
11031100ـ ـ از گندم26.00ممنوعبدون اولویت
11031300ـ ـ از ذرت26.00ممنوعبدون اولویت
12011000ـ بذر4.00ممنوعبدون اولویت
12079000ـ ـ دانه خشخاش75.00ممنوعبدون اولویت
12079100-- دانه خشخاش100.00ممنوعبدون اولویت
12089020ـ ـ ـ آرد دانه خشخاش75.00ممنوعبدون اولویت
12113000ـ برگ كوكا15.00ممنوعبدون اولویت
12114000ـ كاه خشخاش15.00ممنوعبدون اولویت
12129900ـ ـ ساير40.00ممنوعبدون اولویت
13019000ـ ساير:NULLممنوعبدون اولویت
13021100ـ ـ ترياك75.00ممنوعبدون اولویت
14040090ـ ساير:NULLممنوعبدون اولویت
15010010ـ روغن خوك Latd4.00ممنوعبدون اولویت
15010020ـ ‌ساير چربي خوك4.00ممنوعبدون اولویت
15010090ـ ساير4.00ممنوعبدون اولویت
15011000- روغن خوکLatd4.00ممنوعبدون اولویت
15012000- ساير چربي خوک4.00ممنوعبدون اولویت
15179010ـ ـ ـ روغن خوك بدلي4.00ممنوعبدون اولویت
16010000سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآورده‌هاي غذايي بر اساس اين محصولات.40.00ممنوعبدون اولویت
16021010ـ ـ‌ ـ غذاهاي رژيمي (چيكن ميت)32.00ممنوعبدون اولویت
16021090ـ ـ‌ ـ ساير40.00ممنوعبدون اولویت
16022000ـ از جگر حيوانات40.00ممنوعبدون اولویت
16023100ـ ـ‌ از بوقلمون40.00ممنوعبدون اولویت
16023200ـ ـ مرغان خانگي (Gallus domesticus)40.00ممنوعبدون اولویت
16023900ـ ـ ساير40.00ممنوعبدون اولویت
16024100ـ ـ ژامبون و قطعات آن4.00ممنوعبدون اولویت
16024200ـ ـ سردست و قطعات آن4.00ممنوعبدون اولویت
16024900ـ ـ ساير و همچنين مخلوط‌ها4.00ممنوعبدون اولویت
16025000ـ از نوع گاو40.00ممنوعبدون اولویت
16029000ـ ساير، همچنين فرآورده‌هاي خون حيوانات40.00ممنوعبدون اولویت
16030000عصاره و شيره گوشت، ماهي يا قشرداران، صدف‌داران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات40.00ممنوعبدون اولویت
16040031ـ ـ خاويار55.00ممنوعبدون اولویت
16040032ـ ـ بدل خاويار75.00ممنوعبدون اولویت
16041100ـ ـ ماهي آزاد (Salmon)40.00ممنوعبدون اولویت
16041200ـ ـ شاه ماهي (Herrings)55.00ممنوعبدون اولویت
16041300ـ ـ ماهي ساردين، ساردين كوچك55.00ممنوعبدون اولویت
16041400( گونه Sarda ) بونيت و (Listaos) ‌ليستائو ـ ـ ماهي تن،40.00ممنوعبدون اولویت
16041500ـ ـ‌ ماهي مكرل (Mackerel)40.00ممنوعبدون اولویت
16041600ـ ـ‌ ماهي كولي، آنچوي (Anchois)55.00ممنوعبدون اولویت
16041700ـ ـ مارماهي‌ها55.00ممنوعبدون اولویت
16041900ـ ـ ساير40.00ممنوعبدون اولویت
16042000ـ ساير ماهي آماده55.00ممنوعبدون اولویت
16043100-- خاويار55.00ممنوعبدون اولویت
16043200-- بدل خاويار55.00ممنوعبدون اولویت
16050021ـ ـ در ظرف غيرقابل نفوذ در برابر هوا نباشد55.00ممنوعبدون اولویت
16050029ـ ـ ساير55.00ممنوعبدون اولویت
16050051ـ ـ صدف خوراكي oysters55.00ممنوعبدون اولویت
16050052ـ ـ گوش‌ماهي، شامل گوش‌ماهي‌هاي ماده55.00ممنوعبدون اولویت
16050053ـ ـ صدف دوكفه‌اي55.00ممنوعبدون اولویت
16050054ـ ـ ماهي نرم‌تن و ماهي مركب55.00ممنوعبدون اولویت
16050055ـ ـ هشت پا55.00ممنوعبدون اولویت
16050056ـ ـ گوشت صدف Clams – Cockles and arkshells55.00ممنوعبدون اولویت
16050057ـ ـ حلزون صدف خوراكي abalone55.00ممنوعبدون اولویت
16050058ـ ـ حلزون‌ها، به‌غير از حلزون دريايي55.00ممنوعبدون اولویت
16050059ـ ـ ساير55.00ممنوعبدون اولویت
16050061ـ ـ خيار دريايي55.00ممنوعبدون اولویت
16050062ـ ـ توتياي دريايي55.00ممنوعبدون اولویت
16050063ـ ـ عروس دريايي55.00ممنوعبدون اولویت
16050069-- ساير55.00ممنوعبدون اولویت
16051000ـ خرچنگ دم كوتاه (Crab)55.00ممنوعبدون اولویت
16052100-- نه در ظرف غير قابل نفوذ در برابر هوا55.00ممنوعبدون اولویت
16052900-- ساير55.00ممنوعبدون اولویت
16053000ـ لابستر دريايي (Lobster)55.00ممنوعبدون اولویت
16054000ـ ساير قشرداران55.00ممنوعبدون اولویت
16055100-- صدف خوراکي oysters55.00ممنوعبدون اولویت
16055200-- گوش ماهي،شامل گوش ماهي هاي ماده55.00ممنوعبدون اولویت
16055300-- صدف دو کفه اي55.00ممنوعبدون اولویت
16055400-- ماهي نرم تن و ماهي مرکب55.00ممنوعبدون اولویت
16055500-- هشت پا55.00ممنوعبدون اولویت
16055600-- گوشت صدف 55.00ممنوعبدون اولویت
16055700-- حلزون صدف خوراکي55.00ممنوعبدون اولویت
16055800-- حلزون ها، به غير از حلزون دريايي55.00ممنوعبدون اولویت
16055900-- ساير55.00ممنوعبدون اولویت
16056000ـ ساير بي‌مهرگان آبزي:55.00ممنوعبدون اولویت
16056100- خيار دريايي55.00ممنوعبدون اولویت
16056200-- جوجه تيغي دريايي 55.00ممنوعبدون اولویت
16056300-- ستاره دريايي55.00ممنوعبدون اولویت
16056900-- ساير55.00ممنوعبدون اولویت
17011200ـ ـ از چغندر40.00ممنوعبدون اولویت
17019100ـ ـ كه به ‌آن مواد‌خوشبوكننده‌يا رنگ‌كننده اضافه‌شده55.00ممنوعبدون اولویت
17019900ـ ـ ساير55.00ممنوعبدون اولویت
20011000ـ خيار و خيار ريز (خيار ترشي)40.00ممنوعبدون اولویت
20019000ـ ساير40.00ممنوعبدون اولویت
20021000ـ گوجه فرنگي، كامل يا به صورت قطعه قطعه55.00ممنوعبدون اولویت
20029010ـ ـ ـ رب گوجه‌فرنگي75.00ممنوعبدون اولویت
20029090ـ ـ ـ ساير55.00ممنوعبدون اولویت
20031000ـ قارچ از گونه آگاريكوس (Agaricus)40.00ممنوعبدون اولویت
20039000ـ ساير40.00ممنوعبدون اولویت
20041000ـ سيب‌زميني40.00ممنوعبدون اولویت
20049000ـ ساير سبزيجات و مخلوط‌هاي آنها40.00ممنوعبدون اولویت
20051000ـ سبزيجات هموژنيزه40.00ممنوعبدون اولویت
20052000ـ سيب‌زميني40.00ممنوعبدون اولویت
20054000ـ نخود فرنگي (Pisum sativum)40.00ممنوعبدون اولویت
20055100ـ ـ لوبيا به صورت دانه40.00ممنوعبدون اولویت
20055900ـ ـ ساير40.00ممنوعبدون اولویت
20056000ـ مارچوبه40.00ممنوعبدون اولویت
20057000ـ زيتون40.00ممنوعبدون اولویت
20058000ـ ذرت شيرين Zea mays) نوع (Saccharata40.00ممنوعبدون اولویت
20059100ـ ـ جوانه بامبو (Bamboo shoots)40.00ممنوعبدون اولویت
20059900ـ ـ ساير40.00ممنوعبدون اولویت
20060000سبزيجات، ميوه،‌ميوه‌هاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،‌محفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور).40.00ممنوعبدون اولویت
20081100ـ ـ بادام زميني40.00ممنوعبدون اولویت
20081900ـ ـ ساير، همچنين مخلوط‌ها40.00ممنوعبدون اولویت
20089300ـ ـ قره قاط‌ها (vaccinium macrocarpon, vaccinium oxycoccos, vaccinium vitis – idaea)40.00ممنوعبدون اولویت
20091089ـ ـ‌ ـ آب ميوه تغليظ شده (كنسانتره موز، انبه، گواوا، پشن فروت و ليچي)7.00ممنوعبدون اولویت
22040030ـ ساير آب‌انگورهاي تازه (Grape must)4.00ممنوعبدون اولویت
22041000ـ شراب كف‌دار4.00ممنوعبدون اولویت
22042100ـ ـ در ظروفي با گنجايش 2 ليتر يا كمتر4.00ممنوعبدون اولویت
22042900ـ ـ ساير4.00ممنوعبدون اولویت
22043000ـ ـ ساير آب انگور هاي تازه(Grape must)4.00ممنوعبدون اولویت
22051000ـ در ظروفي با گنجايش 2 ليتر يا كمتر4.00ممنوعبدون اولویت
22059000ـ ساير4.00ممنوعبدون اولویت
22060000ساير نوشابه‌هاي‌تخميرشده (مثلاً،شراب‌سيب (Cidre)، شراب گلابي (Perry). هيدرومل (Hydromel)؛ مخلوط نوشابه‌هاي‌ تخميرشده و مخلوط نوشابه‌هاي تخمير شده و نوشابه‌هاي غيرالكلي،كه درجاي ديگري گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.4.00ممنوعبدون اولویت
22072000ـ الكل اتيليك و ساير عرق‌ها، تقليب شده،به هر ميزان75.00ممنوعبدون اولویت
22082000ـ عرق حاصل از تقطير شراب انگور يا تفاله انگور4.00ممنوعبدون اولویت
22083000ـ ويسكي4.00ممنوعبدون اولویت
22084000ـ رم (Rum) (نوشيدني الكلي كه از نيشكر، شيره قند و غيره مي‌گيرند) و ساير مشروبات الكلي (Spirits) حاصل از تقطير فرآوردهاي تخمير شده نيشكر4.00ممنوعبدون اولویت
22085000ـ نوشابه‌هاي الكل‌دار موسوم به جين (Gin) و عرق سرو كوهي (Geneva)4.00ممنوعبدون اولویت
22086000ـ ودكا4.00ممنوعبدون اولویت
22087000ـ ليكورها و كورديال‌ها4.00ممنوعبدون اولویت
22089000ـ ساير4.00ممنوعبدون اولویت
23033000ـ تفاله و آخال آبجوسازي يا تقطير4.00ممنوعبدون اولویت
23070000لِرد و دُرد شراب؛ تارتر خام (Argol).75.00ممنوعبدون اولویت
25080070ـ خاك شاموت يا خاك ديناسNULLممنوعبدون اولویت
25084000ـ ساير خاك رس‌ها :NULLممنوعبدون اولویت
28170010ـ ـ ـ اكسيد روي:NULLممنوعبدون اولویت
28261100ـ فلوئورورها:NULLممنوعبدون اولویت
28330022ـ ـ از آلومينيوم10.00ممنوعبدون اولویت
28332930ـ ـ ـ آهن:NULLممنوعبدون اولویت
28520010ـ ساخت شيميايي مشخص4.00ممنوعبدون اولویت
28520090ـ ساير4.00ممنوعبدون اولویت
2852100004.00ممنوعبدون اولویت
28529000- - ساير4.00ممنوعبدون اولویت
29150032ـ ـ استات وينيل4.00ممنوعبدون اولویت
29157010ـ ـ ـ استئارات‌هاي فلزي:NULLممنوعبدون اولویت
29159090ـ ـ ـ ساير:NULLممنوعبدون اولویت
29212900ـ ـ ساير:NULLممنوعبدون اولویت
29252900ـ ـ ساير:NULLممنوعبدون اولویت
29310010ـ تترا متيل سرب و تترا اتيل سرب4.00ممنوعبدون اولویت
29310020ـ تركيبات تري بوتيل تين4.00ممنوعبدون اولویت
29310090ـ ساير4.00ممنوعبدون اولویت
29324910--- ماده موثره مونته لوکاست7.00ممنوعبدون اولویت
29329049--- ساير4.00ممنوعبدون اولویت
29333990ـ ـ ـ ساير:NULLممنوعبدون اولویت
29339990ساير: ـ ـ ـNULLممنوعبدون اولویت
29349990ـ ـ ـ ساير :NULLممنوعبدون اولویت
29350090ـ ـ ـ ساير:NULLممنوعبدون اولویت
30042010ـ ـ ـ داراي توليد داخلي مشابه:NULLممنوعبدون اولویت
30045010ـ ـ ـ داراي توليد داخلي مشابه:NULLممنوعبدون اولویت
34030019ـ ـ ساير10.00ممنوعبدون اولویت
34039900ـ ـ ساير:NULLممنوعبدون اولویت
37020043ـ ـ با پهناي بيش از 610 ميليمتر و طولي كه از 200 متر بيشتر نباشد4.00ممنوعبدون اولویت
38247090ـ ـ ـ پتاسيم كلاولانات مخلوط با سايلوئيد20.00ممنوعبدون اولویت
38248090--- زئوليت:4.00ممنوعبدون اولویت
39021090ـ ـ ـ ساير :NULLممنوعبدون اولویت
39023090ـ ـ ـ ساير :NULLممنوعبدون اولویت
39069090ـ ـ ـ ساير:NULLممنوعبدون اولویت
39079930--- پودر درزجوش گريد غذايي4.00ممنوعبدون اولویت
39079990ـ ـ ـ ساير:NULLممنوعبدون اولویت
39093090ـ ـ ـ ساير:NULLممنوعبدون اولویت
39219090ـ ـ ـ ساير:NULLممنوعبدون اولویت
39269090ـ ـ ـ ساير:NULLممنوعبدون اولویت
40994016ـ ـ ـ انولپ و تيوپ‌هاي پخت4.00ممنوعبدون اولویت
41033000ـ از نوع خوك75.00ممنوعبدون اولویت
41063100ـ ـ به حالت مرطوب (ازجمله wet-blue)40.00ممنوعبدون اولویت
41063200ـ ـ به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگ‌آميزي نشده) (Crust)40.00ممنوعبدون اولویت
41132000ـ از نوع خوك75.00ممنوعبدون اولویت
42050090ـ ـ ـ ساير:NULLممنوعبدون اولویت
43018010ـ ـ ـ پوست‌ها از خوك آبي به صورت كامل با يا بدون سر، دم، دست و پا75.00ممنوعبدون اولویت
44111290ـ ـ ـ ساير:NULLممنوعبدون اولویت
44111390ـ ـ ـ ساير:NULLممنوعبدون اولویت
44111490ـ ـ ـ ساير:NULLممنوعبدون اولویت
44187900ـ ـ ساير26.00ممنوعبدون اولویت
54024910--- نخ کشش پذير15.00ممنوعبدون اولویت
54024990ـ ـ ساير15.00ممنوعبدون اولویت
55010090ـ ساير4.00ممنوعبدون اولویت
63090000لباس و ساير اشياء مستعمل.75.00ممنوعبدون اولویت
68110089ـ ـ ساير اقلام (Articles)15.00ممنوعبدون اولویت
69079000ـ ساير:55.00ممنوعبدون اولویت
70134110ـ ـ ـ ساخته شده بصورت دستي:NULLممنوعبدون اولویت
70139110ـ ـ ـ ساخته شده بصورت دستي:NULLممنوعبدون اولویت
70199090ـ ـ ـ ساير:NULLممنوعبدون اولویت
70200090ـ ـ ـ ساير:NULLممنوعبدون اولویت
76069290ـ‌ ـ‌ ـ ساير:NULLممنوعبدون اولویت
83023020--- زبانه مخصوص قفل کمربندهاي ايمني خودرو20.00ممنوعبدون اولویت
84133030--- ماژول روغن موتور ، متشکل از پمپ آب و مبدل حرارتي، حتي داراي فيلتر10.00ممنوعبدون اولویت
84143010ـ ـ ـ كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار با لايه ازون) با قدرت حداكثر يك اسب بخار (75/0 كيلووات):NULLممنوعبدون اولویت
84193090ـ ـ ـ اجزاء و قطعات و پره جهت پكيج دومنظوره(گرمايشي و بهداشتي)4.00ممنوعبدون اولویت
84209100ـ ـ غلتك4.00ممنوعبدون اولویت
84212940ـ ـ ـ فيلتر (صافي دياليز)10.00ممنوعبدون اولویت
84309041--- ساير7.00ممنوعبدون اولویت
84335110ـ ـ ـ كمباين (ماشين برداشت) مخصوص گندم:NULLممنوعبدون اولویت
84351010ـ ـ ـ براي ساختن شراب و شراب سيب32.00ممنوعبدون اولویت
8443009184 : ـ ـ قطعات و ملحقات ماشين‌آلات چاپ مورد استفاده براي چاپ بوسيله صفحات، سيلندرها و ساير اجزاي چاپ مشمول رديف 427.00ممنوعبدون اولویت
84439930برد اصلي مونتاژ شده مربوط به چاپگرهاي رديف 84433100 و 844332 ـ ـ ـ15.00ممنوعبدون اولویت
84791010ـ ـ ـ فنيشر آسفالت با قدرت 110 اسب بخار و كمتر:NULLممنوعبدون اولویت
84791020ـ ـ ـ ساير فنيشرها:NULLممنوعبدون اولویت
84798980ـ ـ ـ ماشين مکنده جمع آوري مکانيزه کود دامي با مکانيزم پمپ خلاء4.00ممنوعبدون اولویت
85068000ـ ساير قوه و باطري‌ها:NULLممنوعبدون اولویت
85232052--- چيپ‌هاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيه‌گاه4.00ممنوعبدون اولویت
85392230ـ ـ ـ لامپ حبابي رشته‌اي مونتاژ شده بدون كلاهك (سرپيچ)55.00ممنوعبدون اولویت
85392290ـ ـ ـ ساير32.00ممنوعبدون اولویت
85392920ـ ـ ـ لامپ حبابي رشته‌اي 200 وات به بالا75.00ممنوعبدون اولویت
85392930ـ ـ ـ لامپ حبابي رشته‌اي مونتاژ شده بدون كلاهك (سرپيچ)55.00ممنوعبدون اولویت
87032033--- با حجم سيلندر بيشتر از 3000 سي‌سي:NULLممنوعبدون اولویت
87032233----آمبولانس غير هيبريدي32.00ممنوعبدون اولویت
87032320---‌ با حجم سيلندر بيشتر از 2000 سي‌سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشدNULLممنوعبدون اولویت
87032322----آمبولانس غير هيبريدي32.00ممنوعبدون اولویت
87032933---- ساير55.00ممنوعبدون اولویت
87033023با حجم سيلندر بيشتر از 2500 سي‌سي اما از 3000 سي سي بيشتر نباشد ---NULLممنوعبدون اولویت
87033223----آمبولانس غير هيبريدي32.00ممنوعبدون اولویت
87033229---- ساير40.00ممنوعبدون اولویت
87033923---- ساير75.00ممنوعبدون اولویت
87039021--- ساير40.00ممنوعبدون اولویت
87081020--- سازه محافظ واژگوني انواع تراکتور4.00ممنوعبدون اولویت
87082920--- اتاقک استقرار کاربرد تراکتور4.00ممنوعبدون اولویت
87082930ـ ـ ـ اتاقک استقرار کاربر کمباين4.00ممنوعبدون اولویت
87083040ـ ـ ـ اجزاء و قطعات رديف 870840107.00ممنوعبدون اولویت
87083950ـ ـ ـ ساير4.00ممنوعبدون اولویت
87111012--- از نوع هيبريدي4.00ممنوعبدون اولویت
87112012---- از نوع هيبريدي4.00ممنوعبدون اولویت
87112091---- مخصوص استفاده در پيست7.00ممنوعبدون اولویت
87112092---- از نوع هيبريدي4.00ممنوعبدون اولویت
87112099---- ساير55.00ممنوعبدون اولویت
87113012---- از نوع هيبريدي4.00ممنوعبدون اولویت
87113091---- مخصوص استفاده در پيست7.00ممنوعبدون اولویت
87113092---- از نوع هيبريدي4.00ممنوعبدون اولویت
87113099---- ساير55.00ممنوعبدون اولویت
87114012---- از نوع هيبريدي4.00ممنوعبدون اولویت
87114091---- مخصوص استفاده در پيست7.00ممنوعبدون اولویت
87114092---- از نوع هيبريدي4.00ممنوعبدون اولویت
87114099---- ساير55.00ممنوعبدون اولویت
87115012---- از نوع هيبريدي4.00ممنوعبدون اولویت
87115091---- مخصوص استفاده در پيست7.00ممنوعبدون اولویت
87115092---- از نوع هيبريدي4.00ممنوعبدون اولویت
87115099---- ساير55.00ممنوعبدون اولویت
90300033ـ ـ ساير، فاقد وسيله ثبت7.00ممنوعبدون اولویت
90409021ـ‌ ـ‌ ـ‌ ساير4.00ممنوعبدون اولویت
90901851---- دستگاه4.00ممنوعبدون اولویت
94032020ـ ـ ـ رک مربوط به سرور يا تجهيزات ارتباطي و مخابراتي15.00ممنوعبدون اولویت
96010010ـ عاج كار شده و اشياء از عاج20.00ممنوعبدون اولویت
96033010ـ ـ ـ ساخته شده از موي خوك و گراز20.00ممنوعبدون اولویت
96034010ـ ـ ـ ساخته شده از موي خوك و گراز26.00ممنوعبدون اولویت
96035010ـ ـ ـ ساخته شده از موي خوك و گراز10.00ممنوعبدون اولویت
96039010ـ ـ ـ ساخته شده از موي خوك و گراز20.00ممنوعبدون اولویت
96089030ـ ـ ـ ساير7.00ممنوعبدون اولویت