1-97 | واردات محصولات تراریخته با مجوز سازمان تحقیقات وزارت کشاورزی

بخشنامه 1-97 گمرک - واردات محصولات تراریخته با مجوز سازمان تحقیقات ترویج وزارت کشاورزی

1/96/1492335
1396/12/28

به پیوست تصویر نامه شماره 60/278378 مورخ 96/12/15 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 96/502/5746 مورخ 96/12/08 دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص صدور مجوز محصولات کشاورزی تراریخته ارسال می گردد.

لاز به ذکر است محصولات کشاورزی مندرج در فصول 1- 3 - 5- 6 -7-8-10-11-12-13-14-17-20-21-23-50 کتاب مقررات صادرات و واردات در صورت تراریخته بودن علاوه بر رعایت مقررات و ضوابط جاری ملزم به اخذ مجوز از سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش وزارت جهاد کشاروزی می باشد.
خواهشمند است دستور فرمایید ضمن رعایت مفاد نامه فوق با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند

علی معقولی
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

دانلود بخشنامه