معافیت چوب خام، گل و غنچه و شاخ و برگ و علف از مالیات بر ارزش افزوده

وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان امور مالیاتی کشور
معاون مالیات بر ارزش افزوده

خدمات ثبت سفارش  و ترخیص کالا از گمرکات تهران و بندرعباس و بازرگان  توسط کارگزار رسمی گمرک ایران تماس 09144617161 

شماره : ص/260/4385
تاریخ: 1396/12/28

جناب آقای پورسیف

معاون محترم امور فنی و امور گمرکی - گمرک ایران
عطف به نامه شماره 96/1415165 مورخ 1396/12/16 مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه به استحضار می رساند :
به استناد بند 1 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه محصولات کشاورزی فرآوری نشده از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد و همچنین به موجب ردیف 1-1-1 بخشنامه شماره 260/96/169 مورخ 1396/12/23 نباتات زنده و محصولات گل کاری (گل و غنچه گل، برگ و شاخه های کوچک و سایر اجزاء نباتات، علف، خزه، بوته ) مشمول مالیات و عوارض قانون مذکور نخواهد بود.

همچنین به موجب نظریه شماره 34402/77480 مورخ 1396/11/09 معاونت محترم خقوقی رئیس جمهور که اعلام می دارد :

نظر به اینکه به تصریح حکم مندرج در ماده 12 قانون الذکر و بند 1 آن " عرضه و واردات محصولات کشاورزی فرآوری نشده " از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است، لذا چوب خام که علی القاعده از مصادیق محصولات یاد شده می باشد نیز مشمول معافیت مذکور خواهد بود.

محمد عیسی


منتشرشده توسط

IBfon.Org

IBfon.Org

مدیریت اصلی انجمن تجارت بین الملل