فهرست محصولات و صنایع تبدیلی مربوط به وظایف وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت معدن وتجارت

1397/10/2 هـ۵2868ت/129328شماره
تصویب نامه در خصوص تعیین فهرست محصولات و صنایع تبدیلی مربوط به وظایف وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن وتجارت وزارت صنعت، معدن وتجارت
وزارت جهادکشاورزی
هیأت وزیران در جلسه 2۵/9/1397 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
فهرست محصولات و صنایع تبدیلی مربوط به وظایف وزارتخانه های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به شرح جدول زیر تعیین میشود:

 

ردیف  محصول /صنایع تبدیلی دستگاه مسئول دلایل و مستندات
1 انواع بستنی  وزارت جهاد کشاورزی  اطلاق فرآوردههای لبنی در جزء (۵ (بند (ب) ماده 1 قانون تمرکزوظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی ـ مصوب 1391 ـکه در این تصویبنامه قانون
نامیده میشود.
2 آرد وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت وزات جهادکشاورزی در حوزه تولید گندم به استناد جزء (6 (بند (ب) ماده (1 ( قانون در مورد تولید دانه های آسیاب شده
3 انواع سوسیس وکالباس حاصل ازگوشت
دام و طیور
وزارت صنعت، معدن و تجارت تک مرحله ای نبودن تولید و فرآوری آنها به استناد جزء (1 (بند (ب) ماده (1 (قانون و نهایی بودن محصول
4 تولید، عمل آوری و بسته بندی انواع
پودرهای آماده و غذاهای آماده و نیمه
آماده حاصل ازگوشت دام و طیور و تولید و عمل آوری و بسته بندی تولیدات جانبی
خوراکی (خوراک انسان و خوراک دام)
ماهی سوخاری و محصولات مشابه
وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت وزات جهادکشاورزی در حوزه گوشت و محصولات گوشتی
به استناد جزء (1 (بند (ب) ماده (1 ( قانون
5 کشتارگاه های دام و طیور و بسته بندی
آنها
وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت وزات جهادکشاورزی در حوزه گوشت و محصولات گوشتی
به استناد جزء (1 (بند (ب) ماده (1 ( قانون