مقررات صادرات محصولات فرعی جنگل ومرتع وگیاهان دارویی وصنعتی

به پیوست تصویر نامه شماره 8985‏/1‏‏/97 مورخ 10‏/4‏/1397 سازمان جنگلها مراتع و آبخیز داری وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ضوابط صادرات محصولات فرعی جنگل و مرتع و گیاهان دارویی ، صنعتی در سال 1397 ارسال و اعلام می دارد :

1‏‏- اقلام غیر مجاز برای صادرات (ممنوع الصدور): شامل اقلام مندرج در بند «ج – 1» نامه پیوستی، با توجه به اینکه گونه های مزبور جزء گونه های تهدید شونده، در حال انقراض و ذخائر ژنتیکی کشور محسوب می گردد صادرات آنها مطلقاً ممنوع می باشد.

2‏‏- اقلام مجاز مشروط: به غیر از اقلام ممنوعه (بند ج‏-1) و یا صرفاً زراعی (بند ج‏-3) سایر گونه ها در این طبقه قرار می گیرند و مهمترین اقلام مجاز مشروط در بند ج‏-2 مذکور است. صادرات اقلام مجاز مشروط، مستلزم اخذ مجوز از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (دفتر برنامه ریزی، بودجه و هماهنگی طرحها) و وزارت جهاد کشاورزی می باشد. ضمن اینکه جهت صادرات این اقلام لازم است به متن تبصره های 1 الی 6 ذیل بند «ج‏-2» نیز توجه نموده و کاملاً رعایت نمایند.

صادرات گلاب و اسانس های گیاهی نیاز به مجوز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ندارد.

صادرات پودر و عصاره شیرین بیان بلامانع است ولی حمل و نقل ریشه شیرین بیان باید با هماهنگی و مجوز اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان صورت گیرد.

3‏‏- اقلام زراعی و گلخانه ای: صادرات اقلام گیاهان زراعی،گلخانه ای و باغی مطابق مندرجات بند «ج‏-3» نامه فوق الذکر بارعایت سایرمقررات نیاز به اخذ مجوز از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و واحدهای تابعه ندارد.

لازم به ذکر است این بخشنامه صرفاً در خصوص اخذ و یا عدم اخذ مجوز از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور بوده و چنانچه اقلام مذکور در بند «ج‏- 2» (اقلام مجاز مشروط) و بند «ج‏-3» (اقلام زراعی و گلخانه ای) مشمول ممنوعیت و یا اخذ مجوز از سایر سازمانها بر اساس بخشنامه های ابلاغی یا کنوانسیون های ضمیمه مقررات صاردات و واردات می باشند، میبایست در هنگام صدور مورد توجه قرارگیرد. لذا دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب به نحو مقتضی به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.