تصویب نامه پرداخت مابه التفاوت ارزی کالاهای ترخیص نشده

اصلاح تصویب نامه شماره 63793/ت55633ھ ـ مورخ 1397/5/16 1397/5/29 ھـ55633ت/70220شماره اصلاح تصویب نامه شماره 63793/ت55633ھـ مورخ 16/5/1397 وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شھرسازی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت نفت ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت کشور وزارت دادگستری ـ وزارت فرھنگ و ارشاد … ادامه خواندن تصویب نامه پرداخت مابه التفاوت ارزی کالاهای ترخیص نشده