بایگانی دسته: بخشنامه های قدیمی

معافیت روغن زيتون آماده براي مصرف و روغن هسته انگور از مالیات ارزش افزوده

بسمه تعالي

145604/144861/113/73/348
29/07/1392

به: كليه گمركات ...
باسلام و احترام

به پيوست تصوير نامه شماره 561/260/ص مورخ21/7/1392 معاونت ماليا ت بر ارزش افزوده در خصوص معافيت از پرداخت ماليات و عوارض موضوع بند 4 ماده 12 قانون ماليات و عوارض مربوطه (صرفاً در خصوص ارزش افزوده) روغن زيتون آماده براي مصرف (با بو و بدون بو) و روغن هسته انگور ارسال ميگردد. خواهشمند است دستور فرماييد با رعايت كامل مقررات اقدام لازم معمول گردد.
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

صادرات تخم مرغ خوراكي و گوساله نر پرواري

11163/23 سال 93/3/23

ناظرين محترم گمركات اجرايي
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل

باسلام و احترام
پيرومفادبخشنامه رديف 559مورخ 21/12/92 درخصوص اعلام فهرست اقلام صادارتي مشمول ممنوعيت ،مجوزياعوارض صادراتي ؛بپيوست تصوير نامه شماره 2666مورخ 25/1/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران به همراه نامه شماره 200/143/6/93مورخ 23/1/93و261/6/93مورخ 24/1/93معاونت محترم برنامه ريزي واقتصادي وزارت جهادكشاورزي ارسال واعلام مي دارد:ازتاريخ ابلاغ اين بخشنامه صادرات تخم مرغ خوراكي ذيل تعرفه هاي 04071900و04072000و04079000وهمچنين دام سنگين (صرفأ انواع گوساله نرپرواري )ذيل تعرفه 01022900نيازبه اخذمجوزصادارت ازوزارت مذكورنداردوصدورآن بارعايت سايرمقررات ازجمله اخذ نظريه قرنطينه دامي –بهداشتي (سازمان دامپزشكي كشور)بلامانع مي باشد.خواهشمنداست دستورفرماييد مراتب رابه واحدهاوگمركات تابعه ابلاغ وبرحسن اجراي آن نظارت مستمرمعمول دارند.

حسن عليدوستي
مدير كل دفترصادرات

11163-23-1

11163-23-2

مقررات و تشریفات گمرکی صادرات قیر معدنی، جامد و ایزوگام عایق رطوبتی

1180903/419

ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل
موضوع : ضوابط و تشريفات صدور انواع قير و محصولات پائين دستي قير

باسلام و احترام
به منظور شفاف نمودن نحوه تشريفات صدور انواع قير ( جامد ، مايع ، معدني و محصولات پائين دستي قير) ضمن لغو بخشنامه هاي صادره به شماره هاي 352546/351782/747/859/71/549 مورخ 27/12/86 ، 60170/47462/747/859/71/76 مورخ 7/3/87، 32114/90038/747/859/71/117 مورخ 9/4/87 ،247155/225905/747/859/71/303 مورخ 3/11/88، 457342/36763/24817/747/859/71/68 مورخ 22/2/89، و 208344/198691/747/859/71 /347مورخ 17/10/90 موارد تاكيدي بشرح ذيل جهت اقدام با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه اعلام ميگردد:

1- ضوابط صدور قيرجامد خريداري شده از شركت بورس كالاي ايران :

كليه صادركنندگاني كه قير جامد را از شركت بورس كالا ي ايران خريداري مي نمايند صرفا با ارائه گواهي خريد از رينگ صادراتي بورس كالا مجاز به صادرات مي باشند.
انجام تشريفات صدور قير جامد از كليه گمركات اجرايي بلامانع مي باشد بديهي است در زمان اظهار اين محمولات ، لازم است پس از اظهار كالا و اخذ اسناد مثبته ( گواهي خريد از رينگ صادراتي بورس كالا ) وآناليز محموله اظهاري از صاحب كالا از محموله با حضور ارزياب و كارشناس نسبت به نمونه برداري اقدام و جهت تائيد نوع ماهيت كالاي اظهاري ( مطابقت نوع قيراظهاري با مشخصات مندرج در گواهي رينگ صادراتي بورس )نظريه آزمايشگاه استاندارد اخذ و در صورت مطابقت نتيجه آزمايش با اظهار ذينفع و نيز مشخصات مندرج در گواهي خريد اقدام نمايند.
تاكيد ميگردد نمونه فرم گواهينامه معاملات رينگ صادراتي بورس كالا كه منقوش به امضاءو مهر برجسته( معرفي شده ) مي باشد( مطابق نمونه فرم پيوست بخشنامه رديف 149 مورخ 16/4/89 ) كه مي بايستي پس از ممهور شدن به مهر استفاده شد ضميمه اظهارنامه صادراتي مربوطه نگهداري گردد.ضمنابا توجه به ضوابط و مقررات دستورالعمل اجرايي رينگ صادراتي بورس كالا ، در صورت هرگونه خريد توسط متقاضي ، گواهي خريد از رينگ صادراتي نيز صرفا به نام شخص خريدار صادر ميگردد و هرگونه تغيير نام ،واگذاري يا وكالت در امر خريد و فروش به ساير اشخاص (حقيقي و حقوقي ) در خصوص گواهيهاي صادره امكان پذير نمي باشد و صرفا به استناد ماده 16 دستورالعمل رينگ صادراتي بورس كالاي ايران فروشنده مي تواند كالا را بنام خود اظهار نمايد. (بخشنامه رديف 235 مورخ 21/5/92)

2- ضوابط صادرات قيرهاي معدني جامدكه حاوي درصدي نفت كوره ( بعنوان حلال ) مي باشد ونيز قير جامد بر پايه وكيوم باتوم ( VB) :

چنانچه محمولات مذكور در دماي معمولي محيط به صورت جامد باشند صدور محمولات فوق الذكر پس ازاخذ پروانه بهره برداري معتبر واحد توليدي كه در آن نوع قير درج شده باشد و نيز آناليز محموله صادراتي از ذينفع و تائيد آزمايشگاه استاندارد مستقر در آن گمرك مبني بر مطابقت آناليز محموله اظهاري با آناليز اظهار شده و تعيين نوع و ميزان حلال و وكيوم باتوم به كار رفته در فرآوري محموله صادراتي با رعايت ساير مقررات مرتبط انجام گيرد.
ضمنا ذينفع ملزم به ارائه فاكتور و بارنامه حمل معتبر مبني بر خريد به قيمت بين المللي از شركت پخش فرآورده هاي نفتي ايران و يا رينگ صادراتي بورس به ميزان حلال و وكيوم باتوم مورد مصرف در توليد محصولات صادراتي خود خواهد بود. بديهي است در خصوص قيرهاي معدني كه به صورت كلوخه هاي معدني و پودر مي باشد پس از ارسال نمونه به آزمايشگاه استاندارد جهت تعيين ماهيت محموله اظهاري و انطباق نتيجه با اظهار ذينفع مشمول دستورالعمل اصلاحي ستادمركزي مبارزه با قاچاق ( موضوع بخشنامه رديف 77 سال 88 )نمي باشد. و انجام تشريفات صدور آن از كليه گمركات اجرايي امكانپذير است.

3-محصولات پائين دستي قير (نظير عايق رطوبتي و ايزوگام):

صادرات اين محصولات مستلزم ارائه گواهي خريد از رينگ صادراتي بورس كالا به ميزان قير به كار رفته در توليد محموله هاي صادراتي مي باشد. در صورتيكه قير مورد استفاده در محصولات مزبور از واحدهاي توليدي تهيه گردد ضروريست اصل گواهي خريد مواد اوليه خريداري شده از مراجع رسمي ( به قيمت بين المللي) مورد مصرف درتوليد آن محصول از واحد توليدي( فروشنده) اخذ و به گمرك ارائه گردد.ضمنا در زمان اظهاراين محصولات علاوه بر اخذ گواهيهاي خريد، صاحب كالا موظف به ارائه آناليز محموله اظهاري خود مي باشد كه پس از ارسال نمونه به آزمايشگاه استانداردمي بايستي علاوه برتعيين ماهيت كالا، درصد و نوع قير مورد مصرف در توليد كالاي اظهاري استعلام و در صورت مطابقت كالابا اسناد ارائه شده با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام نمايند.

تاكيد ميگردد :
-چنانچه محموله هاي موضوع بند 1و2 در دماي معمولي محيط به صورت مايع باشد مشمول دستورالعمل ستاد ( موضوع بخشنامه رديف 77 سال 88 ) مي باشد.
در مراحل ارزيابي دقت شود تا از عدم جاسازي گازوئيل وساير كالا هادر ظروف حاوي قير اطمينان حاصل گردد. و از پذيرش درخواست ارزيابي در محل و حمل يكسره در خصوص قير اجتناب شود. ضمنا اظهارنامه هاي مربوطه در سيستم انتخاب مسير اظهارنامه هاي صادراتي الزامابه مسير قرمز هدايت گردند.

حسن عليدوستي
مديركل دفترصادرات

واردات شير خشك صنعتي جهت تولید شیر خشک اطفال

بسمه تعالي

135391/113/292/73/236
23/07/1391

به: ناظر/مدير كل / مدير محترم ...
از: مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه
باسلام و احترام،
پيرو نامه شماره 73527/91/113/92/73/127 مورخ 25/4/1391به پيوست تصوير نامه شماره 2102889/1391-25/5/1391 سازمان توسعه تجارت ايران منضم به نامه شماره 129672 /60 مورخ 23/5/1391 معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت معدن تجارت ارسال مي گردد. برابر مفاد نامه هاي مذكور كارخانجاتي كه جهت توليد شير خشك اطفال نسبت به واردات شير خشك صنعتي اقدام مي نمايندو قبلاٌ نيز واردات شركتهاي مزبور حسب مقررات در سقف نياز انجام مي پذيرفته است مشمول ابلاغيه شماره 85520/60 مورخ 24/2/1391 معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت معدن و تجارت نبوده و ترخيص شير خشك وارداتي كارخانجات مذكور در سقف نياز جهت توليد كالاي فوق الذكركما في السابق بلامانع مي باشد.خواهشمند است دستور فرماييد با رعايت ساير مقررات اقدام لازم معمول گردد.
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزاد و ويژه

236-2

صادرات طلا و سایر فلزات گرانبها از محل شمش ورود موقت

91/122361 ............... تاریخ : 1391/07/05

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی استانها

با سلام

با عنایت به تصمیم اتحاذ شده در کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی اعلام می دارد صادرات فلزات گرانبها ( طلا، نقره و پلاتین) اعم از اینکه به صورت خام ( شمش، مسکوک، قراضه،...) یا مصنوعات و زیورآلات باشد موکول به اخذ مجوز از بانک مرکزی ایران می باشد، لیکن زیورآلات و مصنوعات صادراتی از محل شمش ورود موقت از اخذ مجوز فوق مستثنی می باشد.
بدیهی است در خصوص مصنوعات صادراتی از محل شمش ورود موقت لازم است در زمان انجام تشریفات گمرکی صادرات، علاوه بر رعایت مقررات مربوطه، اصل پروانه ورود موقت از صادر کننده اخذ و مشخصات اظهارنامه صادراتی و وزن آن در ظهر آن درج و مهر و امضاء گردد تا امکان نگهداری سقف مهیا گردد.
لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن انجام کار نیز نظارت مستمر معمول دارند.

حسن علیدوستی
مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران

122361

مهر قابل توجه بانک گمرک و رفع تعهد ارزی در ترخیص کالا

بسمه تعالي

164236/148632/722/4368/73/288
01/09/1391

ستاد نظارت گمركات استان ...../مديركل گمرك ....

باسلام و احترام
به پيوست تصوير نامه شماره 201161/91 مورخ 1/8/91 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال مي گردد. خواهشمند است دستور فرمائيد در ظهر پروانه هاي سبز گمركي صادره از محل كالاهاي ترخيص شده با رويه گشايش اعتبار اسنادي نسبت به درج مهر قابل توجه بانك و ذكر مشخصات، ارزش و تعداد كالاي ترخيص شده از محل اعتبار اسنادي مربوطه با رعايت كامل مقررات اقدام و دقت كافي مبذول فرمايند.
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزاد وويژه

شماره : 91/201161 تاریخ : 1391/08/01

بانک توسعه صادرات ایران
مدیرت امور بین الملل

با سلاک
احتراما عطف به نامه شماره 2500/888/1532 مورخ 1391/06/01 در خصوص سوالات مطروحه به استحضار می رساند :
1- معیار اصلی در روند رسیدگی به پروانه سبز گمرکی ماخوذه، مندرجات روی پروانه و مهر قابل توجه بانک در ظهر پروانه می باشد و در صورت عدم درج مهر مذکور مهر درب خروج ملاک عمل خواهد بود.
2- با توجه به راه اندازی سامانه پرتال ارزی و ثبت اطلاعات پروانه های سبز گمرکی ( توسط گمرک مربوطه) در آن ، اخذ اصل پروانه سبز گمرکی و همچنین مراجعه به پرتال ارزی، و مشاهده مشخصات کامل مندرجات ثبت شده در سامانه های مذکور توسط بانکهای گشایش کننده امری ضروری می باشد.
3- چنانچه در مواردی شعبه ای ( آن بانک به مشاهده اطلاعات مربوط به پروانه های صادره در سامانه پرتال ارزی نمی باشد، می تواند ضمن استعلام مراتب از گمرک مربوطه موضوع را از طیق اداره آمار و تعهدات ارزی این بانک نیز پیگیری نمایند.

اداره سیاستها و مقررات ارزی

رونوشت : گمرک جمهوری اسلامی ایران - دفتر واردات- احتراما ضمن ارسال تصویر نامه شماره مدیریت امور بین الملل بانک توسعه صادرات ایران به همراه ضمیمه مربوطه به اطلاع می رساند از آنجائیکه حساب اظهارات بانک مذکور بعضا گمرکات از درج مهر قابل توجه بانگ امتناع می ورزند، لذا خواهشمند است به منظور تسریع و تسهیل در امور مربوط به ترخیص کالا، دستور فرمایید مراتب را بررسی و از نتیجه این بانک را مطلع نمایند.

اداه سیاستها و مقررات ارزی

288-1288-2288-3

واردات مکمل های رژیمی

100/100315 ......... مورخ 1390/9/20

جناب آقای مهندس برزگری
رئیس محترم سازمان ملی استاندارد ایران

با سلام

بازگشت به نامه شماره 22421 مورخ 1390/2/21 و پیرو جلسه منعقده در دفتر دبیر محترم کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیات دولت با حضور نمایندگان سازمان غذا و دارو و آن سازمان در خصوص وضعیت فرآورده های مکمل از نظر استانداردهای اجباری و اعلام تعرفه برای اینگونه محصولات
همانند فرآورده های دارویی، نظر به ویژگیهای فنی و پزشکی، فرمولاسیون و اشکال دارویی، شرایط تولید و نحوه کاربرد و تجویز و همچنین با استناد به تبصره 3 ماده 2 قانون مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی و نامه شماره 79237/14284 مورخ 1390/6/16 معاون محترم حقوقی رئیس جمهور ( تصویر پیوست) که در جلسه فوق الذکر مورد بررسی قرار گرفته است، ضمن تاکید بر عدم شمول اینگونه محصولات از اجرای استاندارد، در جهت سهولست دسترسی مصرف کنندگان و ارتقاء تولید سلامت محور این فرآورده ها با توجه به انجام کنترلهای کیفی لازم توسط کارشناسان سازمان غذا و دارو و دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ، خواهشمند است کما فی السابق تعیین تعرفه مواد اولیه و محصولات فرآیند شده تحت عنوان مکمل که از سازمان فوق الذکر مجوز واردات و تولید اخذ نموده اند طبق شاخص های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فهرست اقلام اعلام شده توسط سازمان غذا و دارو صورت پذیرد.

وحید دستجردی

75821 ............ تاریخ : 1390/10/01

جناب آقای نادری
معاون محترم امور گمرکی - گمرک ایران
موضوع : مکمل های رژیمی
با سلام

احتراما، نظر وزارت، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اینکه مکمل های رژیمی،مکمل رژیمی جزء اقلام دارویی محسوب می شوند، به پیوست جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی و اعلام به گمرکات اجرایی کشور ایفاد می گردد.

نیره پیروزبخت
مدیرکل بازرسی کالا و واردات و صادرات
سازمان ملی استاندارد ایران

378-1 (1) 378-2

پذيرش درخواستهاي ترخيص يكسره درباره كالاهاي فاسد شدني، مواد غذايي و فله اي

بسمه تعالي

168305/145027/778/313/73/288
22/8/1390
به :ناظرمحترم گمركات استان .......... مديركل محترم ...........
از :دفتر واردات

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه شماره 124556/94274/778/313/73/199 مورخ 22/6/90 مجددا يادآور مي شود :
بديهي است پذيرش درخواستهاي ترخيص يكسره درباره كالاهاي فاسد شدني، مواد غذايي و فله اي موضوع بند 1 بخشنامه پيروي در صورت حصول اطمينان از اخذ مجوزهاي قانوني و مقرراتي بلامانع خواهد بود.
فرود عسگري
مدير كل دفتر واردات

خودداري از ترخيص نوعي پاستيل به مارك ببتو

بسمه تعالي

167818/147146/113/214/73/276
14/8/90

به :ستاد نظارت گمركات استان ......../اداره كل گمرك .......
از:دفتر واردات
موضوع : خودداري از ترخيص نوعي پاستيل به مارك ببتو داراي تصاوير و اشكال مغاير با فرهنگ اسلامي و دقت در اعمال مفاد بند (9) ماده (40) قانون امورگمركي

باسلام و احترام
به پيوست تصوير نامه شماره 2103928/90 مورخ 20/7/90 اداره كل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران منضم به نامه شماره 67595/8 مورخ 19/6/90 معاونت محترم ارتباطات مردمي دفتر مقام معظم رهبري و دو برگ تصاوير مربوط به نوعي خوراكي بنام پاستيل به علامت ببتو BEBETO و نيز تصوير نامه شماره 5649/26 مورخ 23/7/90 مدير كل دفتر تبليغات و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مبني بر ورود آن توسط شركت بازرگاني بني عامريان ارسال مي گردد. خواهشمند است دستور فرمائيد با رعايت مفاد بند (9) ماده (40) ق.ا.گ از ترخيص آن خودداري و چنانچه در اين رابطه، سابقه ترخيص قبلي در آن گمرك وجود دارد ضمن انجام اقدامات قانوني (از جمله اجراي ماده 32 ق.ا.گ)، مراتب را جهت اقدامات بعدي به اين دفتر منعكس نمايند.
فرود عسگري
مدير كل دفتر واردات

واردات شمش طلا با رويه اعتبار اسنادي

بسمه تعالي

139223/110986/722/4368/73/212
12/7/1390

به :ناظرمحترم گمركات استان ....../مديركل محترم گمرك .....
از :دفتر واردات

باسلام و احترام
ضمن ارسال تصوير نامه شماره 1016/60 مورخ 25/5/90 اداره سياستها- مقررات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با توجه به مفاد نامه فوق اعلام مي دارد واردات شمش طلا با رويه اعتبار اسنادي صرفا بر اساس گشايش اعتبار اسنادي ديداري و با رعايت ضابطه استاندارد طلا و با حداقل عيار 995 امكان پذير خواهد بود.
فرود عسگري
مدير كل دفتر واردات