بایگانی دسته: بخشنامه

معافيت ماليات ارزش افزوده و عوارض روغن نباتي خام وارداتي

بسمه تعالي

229852/73/519
26/11/1392

كليه گمركات اجرايي كشور

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه شماره 226403/92/626/224/113/73 مورخ 21/11/92 موضوع معافيت ماليات ارزش افزوده و عوارض روغن نباتي خام وارداتي خواهشمند است دستور فرمائيد در صورت درخواست واردكنندگان جهت استرداد ماليات ارزش افزوده و عوارض مربوطه به آن گمرك با رعايت كامل مقررات بررسي و در صورت تعلق استرداد وجه مورد اشاره مراتب صرفاً جهت استرداد با ذكر مبلغ و شماره پروانه و كوتاژ به سازمان امور مالياتي اعلام و در متن نامه اعلامي به آن سازمان عبارت زير عيناً جهت توجه و اطلاع آن سازمان درج گردد :
« مبالغ ماليات ارزش افزوده و عوارض متعلقه به شرطي قابل استرداد مي باشد كه شركت واردكننده مزبور نسبت به دريافت مبالغ مورد اشاره از خريداران روغن هاي موصوف (شركت هاي توليدكننده روغن خوراكي) اقدام ننموده باشد كه در اين راستا بررسي دفاتر، علم به اين مطلب و واحد محق در خصوص دريافت مبالغ استردادي سازمان امور مالياتي كشور مي باشد.»
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزادوويژه

رفع ابهامات بخشنامه تغییر حقوق ورودی از 2 درصد به 4 درصد

بسمه تعالي

 

236975/231675/113/73/524
04/12/1392

ناظرين محترم گمركات
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه هاي شماره 195450/92/438 مورخ 7/10/92 و 206769/92/463 مورخ 23/10/92 به پيوست تصوير نامه شماره 168041/21504 مورخ 27/11/92 سرپرست محترم امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوقي دستگاههاي اجرايي معاونت حقوقي رياست جمهوري در خصوص ابهامات مصوبه شماره 156709/ت49939 هـ مورخ 4/10/92 هيات محترم وزيران ارسال و اعلام ميدارد :
1-كالاهايي كه قبل از تاريخ 5/10/92 ( اجراي مصوبه فوق الاشاره ) به اماكن گمركي وارد و قبض انبار گرديده اند مطابق تبصره يك ماده 6 قانون امورگمركي، مشمول افزايش حقوق گمركي از2 درصد به 4 درصد نمي باشند.بديهي است تاريخ اظهار ملاك نخواهد بود
2-با عنايت به اينكه تاريخ اظهار در مناطق آزاد و ويژه ملاك ورود كالا تلقي ميگردد،لذا كالاهايي كه قبل از اجراي مصوبه فوق الاشاره در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي موجود و از تاريخ 5/10/92 به بعد در گمرك اظهار گرديده است مشمول افزايش حقوق گمركي از 2 درصد به 4 درصد مي باشند.
3-كالاهاي موضوع بند يك كه قبل از تاريخ 5/10/92 به اماكن گمركي وارد شده و بخشي از آن ترخيص گرديده است ترخيص مابقي آن كالا نيز، مشمول افزايش حقوق گمركي از 2 درصد به 4 درصد نمي باشد.
ضمناٌ خواهشمند است مراتب را به واحدهاي زيرمجموعه و گمركات تابعه نيز ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت كافي را معمول نمايند.
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزاد وويژه

524

تعيين سود بازرگاني سيب زميني تازه يا سرد كرده

بسمه تعالي

253900/249794/791/73/572
25/12/1392

كليه گمركات اجرائي

باسلام و احترام
به پيوست تصويرنامه شماره 52542/210/92 مورخ 18/12/92 ا داره كل مقررات صادرات و واردات در خصوص تعيين سود بازرگاني سيب زميني تازه يا سرد كرده ( ساير ) تحت رديف تعرفه شماره 07019000 به ميزان (4) چهار درصد از تاريخ 14/12/92 به انضمام تصوير مصوبه شماره 186282/ت50320 ه مورخ 18/12/92 هيأت محترم وزيران جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال ميگردد. خواهشمند است دستور فرماييد با رعايت كامل مقررات اقدام لازم معمول گردد .
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزادو ويژه

موتورسیکلت،موتور گازی و دوچرخه پایی متحرک مشمول قانون خودرو می باشند

بسمه تعالي

251085/242632/702/73/556
20/12/1392

كليه گمركات كشور

باسلام و احترام
به پيوست تصوير نامه شماره 50389/210/92 مورخ 10/12/92 سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص شمول قانون خودرو و لزوم رعايت شرايط سه گانه ضوابط فني (احراز نمايندگي خدمات پس از فروش، استاندارد، سازمان محيط زيست) بر موتورسيكلت و موتورگازي مشمول رديف 8711 و دوچرخه پايي متحرك تحت رديف 87120000 در زمان ثبت سفارش عليرغم آزادسازي ثبت سفارش گروه دهم كالايي جهت اطلاع و اقدام لازم با رعايت كامل مقررات ارسال مي گردد.
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزاد وويژه

50389

رفع محدوديت واردات دستگاههاي ورزشي كارتينگ به صورت Off Road

بسمه تعالي
251540/236961/702/73/557
21/12/1392

كليه گمركات كشور
باسلام و احترام
پيرو بخشنامه شماره 221998/92/221613/113/73/498 مورخ 14/11/92 به پيوست تصوير نامه شماره 49015/210/92 مورخ 3/12/92 سازمان توسعه تجارت ايران منضم به نامه شماره 252159/60 مورخ 5/10/91 دفتر صنايع ماشين سازي و نيرو محركه در خصوص رفع محدوديت ورود دستگاههاي ورزشي كارتينگ به صورت Off Road مشروط به عدم شماره گذاري جهت اطلاع و اقدام لازم با رعايت كامل مقررات ارسال مي گردد. خواهشمند است دستور فرمائيد در صورت ارائه ثبت سفارش معتبر ضمن اخذ سود بازرگاني دو برابر و اخذ مجوز استاندارد نسبت به پذيرش مراتب اقدام و بر روي پروانه هاي صادره عدم امكان شماره گذاري قيد گردد. ضمناً دستگاههاي ورزشي كارتينگ بر اساس مفاد نامه فوق الاشاره بدون امكان شماره گذاري مشمول رعايت ضوابط فني واردات خودرو نمي باشد.
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزادو ويژه

557-2557-2رفع محدوديت واردات دستگاههاي ورزشي كارتينگ به صورت Off Road

 

عوارض و تعرفه واردات کالا در سال 93 (موقت)

بسمه تعالي

257499/254316/113/945/73/580
27/12/1392

ستاد نظارت گمركات استان .............../ اداره كل گمرك .........

باسلام و احترام
- ضمن تبريك فرا رسيدن سال نو ، پيرو بخشنامه شماره 60841/92/58987/113/943/73/138 مورخ 5/4/92 پيرامون ابلاغ احكام و رديف هاي درآمدي قانون بودجه سال 1392 كل كشور، خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به اخذ مبالغ مندرج در بندهاي ذيل در هنگام ترخيص كالاهاي مورد نظر از ابتداي سال 1393 اقدام لازم معمول و ضمن درج آن در اظهارنامه و پروانه گمركي (با هماهنگي دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات جهت تعيين رديف مربوطه)، مبالغ وصولي را به شماره حساب رديف درآمدي مربوطه (با هماهنگي اداره كل امور مالي و ذيحسابي) واريز نمايند :
1-در راستاي تسهيل ارائه خدمات گمركي به خدمت گيرندگان محترم ، ترخيص كالا در ايام نوروز بنحوي صورت پذيرد كه با استقرار پرسنل كشيك ، وقفه اي در ترخيص كالاهاي صادراتي و وارداتي صورت نپذيرفته و مراتب به بانك مستقر در گمرك و ساير سازمانها و ادارات و استانداري و فرمانداري ، اعلام گردد ، همچنين اسامي كليه همكاران كشيك سريعاً به اين معاونت ارسال نمايند.
2- تا اطلاع ثانوي و ابلاغ جداول منضم به قانون بودجه سال 1393 كل كشور ، نسبت به اخذ وجوه موضوع رديف هاي درآمدي قانون بودجه سال 1392 بشرح ذيل كما في السابق اقدام لازم معمول نمايند :
الف) رديف درآمدي 160123 در خصوص اخذ 20 قيمت نوشابه هاي گازدار قندي وارداتي موضوع بند (4) بخشنامه پيروي صدرالذكر و بخشنامه شماره 114313/92/62699/113/943/73/277 مورخ 18/6/1392 .
ب) رديف درآمدي 160144 در خصوص اخذ مبلغ بيست ريال به ازاء هر نخ سيگار وارداتي موضوع بند (5) بخشنامه پيروي صدرالذكر.
ج) رديف درآمدي 160142 در خصوص درآمد حاصل از اخذ عوارض از هر دستگاه وسايط نقليه وارداتي موضوع بخشنامه شماره 121224/92/110379/113/943/73/298 مورخ 27/6/1392.
د) عوارض رديف درآمدي 160117 در خصوص درآمد حاصل از افزايش 20 به قيمت سيگار و توتون قليان وارداتي، توتون پيپ و ساير كالاهاي ساخته شده دخاني از ارزش سيف (CIF) موضوع بند (6) بخشنامه پيروي صدرالذكر.
هـ) رديف درآمدي 160132 در خصوص درآمد حاصل از اخذ هفتصد ريال از هر كيلو گرم ميوه و سبزيجات وارداتي فصول 7 و 8 موضوع بند (6) بخشنامه پيروي صدرالذكر.
و) رديف درآمدي 160135 در خصوص درآمد حاصل از اخذ عوارض از هر كيلوگرم گوشت قرمز و مرغ وارداتي موضوع بخشنامه شماره 186109/92/182076/113/943/73/433 مورخ 24/9/1392 .
3- به استناد بند (الف) تبصره (8) قانون بودجه سال 1393 كل كشور ، در هنگام ترخيص هر كيلوگرم انواع كود شيميائي وارداتي مبلغ بيست ريال از واردكنندگان اعم از دولتي و غير دولتي دريافت و به حساب درآمدي 160146 كه متعاقباً توسط اداره كل امور مالي و ذيحسابي اعلام خواهد شد واريز نمايند.
4- به استناد بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1393 كل كشور در هنگام ترخيص خودروهاي سواري وارداتي، به ميزان 5 ارزش فوب بعنوان عوارض واردات ، دريافت و به حساب رديف درآمدي مربوطه كه متعاقباً توسط اداره كل امور مالي و ذيحسابي اعلام خواهد شد واريز نمايند.
5- با توجه به تبصره (14) قانون بودجه سال 1393 كل كشور در هنگام ترخيص كالا و محصولاتي كه به نوعي آثار يا استفاده فرهنگي دارند از قبيل لوازم صوتي و تصويري و لوح فشرده به ميزان 4 از ماخذ ارزش سيف (CIF) دريافت و به حساب درآمد عمومي واريز نمايند. شماره حساب رديف درآمدي مربوطه متعاقباً از سوي اداره كل امور مالي و ذيحسابي اعلام خواهد شد. بديهي است در خصوص دامنه شمول محصولات فوق كه به نوعي آثار يا استفاده فرهنگي دارند از مراجع ذيربط استعلام گرديده كه مراتب متعاقباً اعلام خواهد شد.
6- پيرو بند (2) بخشنامه شماره 60841/92/58987/113/943/73/138 مورخ 5/4/1392 و با عنايت به بند (ب) تبصره (9) قانون بودجه سال 1393 كل كشور، مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده تا پايان سال 1393 تمديد و با توجه به نامه شماره 23417/200 مورخ 21/12/1392 سازمان امور مالياتي كشور و به استناد تبصره (2) بند (الف) ماده (117) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج.ا.ايران و بند (ط) تبصره (9) قانون بودجه سال 1393 كل كشور، نرخ ماليات بر ارزش افزوده با احتساب يك درصد ماليات سلامت ، مجموعاً ( 3 / 5 ) و نرخ عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده (7/2) تعيين مي گردد. بديهي است نرخ ماليات بر ارزش افزوده و عوارض كالاهاي خاص موضوع مواد (16) و (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده به ميزان مندرج در ضميمه بخشنامه شماره 10196/92/8221/113/73/13 مورخ 27/1/92 مي باشد. شايان ذكر است بر اساس بند ( ج ) ماده ( 11 ) قانون ماليات بر ارزش افزوده ، افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده ، مشمول ماده ( 11 ) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و تبصره ( 1 ) ماده ( 6 ) قانون امور گمركي نميباشد .
7- پيرو بخشنامه شماره 171757/92/169036/113/778/73/409 مورخ 5/9/1392 مستند به نامه شماره 3736/260/د مورخ 3/9/92 معاونت ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور، و به استناد بند (ز) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 كل كشور، واردات پنج فرآورده نفتي شامل : بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره و گاز مايع توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و شركت هاي تابعه وزارت نفت در سال 1393 مشمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده و عوارض هنگام واردات نمي باشد.

8- نسبت به اخذ نيم درصد عوارض بر واردات ، موضوع رديف درآمدي 110405 قانون بودجه و حكم ماده ( 163 ) قانون امور گمركي كما في السابق اقدام لازم معمول نمايند .
9- با توجه به اعلام اداره كل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران طي نامه شماره 53926/210/92 مورخ 24/12/1392 ، تا ابلاغ مصوبات ، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي سال 1393 ، بر اساس مجموعه مقررات صادرات و واردات سال 1392 اقدام لازم با رعايت كامل ساير مقررات ضمن اخذ تعهد مبني بر پرداخت احتمالي مابه التفاوت حقوق ورودي ( بر اساس فرم تعهد پيوست ) معمول نمايند ، لازم به يادآوري ميباشد آندسته از مصوبات و بخشنامه هايي كه داراي تاريخ اعتبار ميباشند در صورت اتمام اعتبار اجرا ، از شمول مفاد اين بند مستثني ميباشند.
محمد رضا نادري
معاون فني وامورگمركي

قوانین و مقررات واردات کالاهای گروه دهم

بسمه تعالي
247487/238122/113/73/546
17/12/1392
ناظرين محترم گمركات
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي كشور

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه هاي شماره 137532/92/131831/129443/113/73/330 مورخ 16/7/92 و 228927/228181/113/73/516 مورخ 23/11/92 و 233799/92/231195/113/73/521 مورخ 30/11/92 ، به پيوست تصوير نامه شماره 49297/210/92 مورخ 4/12/92 مديركل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در خصوص چگونگي صدور ثبت سفارش كالاهاي مشمول اولويت گروه دهم، موضوع مصوبه شماره 173966/ت49851هـ مورخ 20/11/92 هيات محترم وزيران ارسال و اعلام ميدارد :
1- كليه سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانهاي سراسر كشور مجاز به صدور مجوز ثبت سفارش از محل مصوبه فوق الاشاره مي باشند .
2-ترخيص كالاهاي مشمول اولويت دهم با پرداخت حقوق گمركي و دو برابر سود بازرگاني و با رعايت كامل مقررات قبلي امكان پذير مي باشد..
3- تاريخ اعتبار ثبت سفارش كالاي مشمول اولويت دهم 3 ماه پس از صدور ثبت سفارش تعيين شده است و تامين ارز آن از نوع ارز متقاضي مي باشد .
4- (272) رديف تعرفه كالاهاي مشمول مفاد ماده 16 قانون افزايش بهره وري در بخش كشاورزي و منابع طبيعي بند (ب) ماده (145) قانون برنامه پنجم توسعه ( فهرست 272 رديف ضميمه بخشنامه رديف 330 مورخ 16/7/92 ميباشد ) و تعداد 53 رديف تعرفه كالاهاي ممنوعه شرعي و قانوني در گروه 11 كالايي قرار گرفته و در سايت ثبت سفارش اين گروه مسدود مي باشد. ضمناٌ براي اين كالاها افتتاح و يا تمديد ثبت سفارش امكان پذير نخواهد بود.
5- تاريخ اجراي دستورالعمل نحوه صدور ثبت سفارش از مورخ 3/12/92 و تا اطلاع ثانوي معتبر مي باشد.
6-از تاريخ 3/12/92 خودروهاي سواري بالاي 2500 سي سي صرفاً مشمول صدور ثبت سفارش از محل قبض انبار (قبل از 24/6/92) و با رعايت كامل بخشنامه شماره 4042/210/92 مورخ 6/7/92 دفتر مقررات صادرات و واردات و بند 3 بخشنامه شماره 121729/296 مورخ 27/6/92 گمرك جمهوري اسلامي ايران مي باشند. بديهي است صدور ثبت سفارش جهت كالاي مورد اشاره از محل غير موضوع مصوبه 118320/ت49515ه مورخ 21/6/92(بخشنامه هاي مورد اشاره فوق) براي خودروهاي مذكور ممنوع خواهد بود.ضمنادر صورت ارائه ثبت سفارش معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت ترخيص اين خودروها با اخذ حقوق ورودي و سود بازرگاني دو برابر و ساير وجوه متعلقه امكان پذير خواهد بود خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب به واحدهاي زيرمجموعه و گمركات تابعه نيز ابلاغ و با عنايت به بخشنامه هاي پيروي و رعايت ساير مقررات ، اقدامات لازم را معمول نمايند.
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزادو ويژه

247487-1 247487-2

واردات سلاح بادی و هر گونه سلاح دیگر تنها با مجوز وزارت دفاع

بسمه تعالي

247530/213657/113/73/548
18/12/1392

ناظرين محترم گمركات
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي كشور

باسلام و احترام
به پيوست تصوير نامه شماره 34/156/ن/16/2640 مورخ 22/10/92 نماينده محترم وزير دفاع در امور سلاح، مهمات، مواد ناريه و شيميايي تحت كنترل، ارسال ميگردد. با توجه به اينكه مطابق بند پ قانون امورگمركي، ورود قطعي اسلحه از هر قبيل مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ممنوع مي باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمائيد واردات و ترخيص كليه كالاهاي موضوع بند 3 مندرجات ذيل يادداشت فصل 93 كتاب مقررات صادرات و واردات سال 1392، صرف نظر از راي شماره 527 مورخ 22/7/87 هيات عمومي ديوان عدالت اداري، با حضور كارشناسان وزارت دفاع و پشتيباني نيرهاي مسلح و با رعايت ساير مقررات مربوطه انجام و بر حسن اجراي آن نظارت لازم را معمول نمائيد.
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزاد و ويژه

واردات سلاح تنها با مجوز وزارت دفاع

واردات سلاح تنها با مجوز وزارت دفاع

نحوه اخذ ضمانت نامه بانكي بابت حقوق ورودي واردات قطعي در سال 1393

رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران در بخشنامه اي نحوه اخذ ضمانت نامه بانكي بابت حقوق ورودي واردات قطعي در سال 1393 را به گمركات سراسر كشوراعلام كرد. به گزارش روابط عمومي گمرك ايران در بخشنامه اي كه از سوي مسعود كرباسيان رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران در اين خصوص صادر شد،خطاب به حوزه هاي نظارت و گمركات اجرايي آمده است:
به استناد ماده 6 قانون امور گمركي و به منظور تسهيل وتسريع در ترخيص كالاهاي واردات قطعي ‌و جبران كمبود نقدينگي فعالان اقتصادي (توليد كنندگان ، تجاروصاحبان كالا) اجازه داده ميشود ضمن رعايت دقيق قوانين ومقررات براساس شرايط ذيل ،بابت حقوق ورودي كالاي مربوطه حسب درخواست صاحب كالا ، اظهار كننده يا نماينده قانوني ايشان ضمانت نامه بانكي معتبرومطابق بافرم مورد قبول گمرك جمهوري اسلامي ايران اخذنمايند.
بر اساس اين بخشنامه مهلت ضمانت نامه هاي بانكي ماخوذه با توجه به نوع كالاهاي وارده بشرح ذيل است:
الف : براي مواداوليه ، ماشين آلات خط توليد ، قطعات منفصله (‌CKD ) و قطعات يدكي مورد نياز واحدهاي توليدي ،انواع دارو ، لوازم وتجهيزات پزشكي ، بيمارستاني ، آزمايشگاهي ، توانبخشي ، ماشين آلات راهسازي ، تجهيزات كارگاهي ومعدني ، كالاهاي اساســـي ( شامل گندم ، برنج ، شكر ، جو ، كنجاله ، ذرت دامي ، روغن ، كره ) ، 9 ( نه ) ماه تعيين ميشود .
ب : براي ساير كالاها 6 ( شش ) ماه تعـيين ميشود .
ج : قبول ضمانتنامه براي اشخاص حقيقي صرفاً بمبلغ بيش از سيصد ميليون ريال امكان پذير مي باشد .
تبصره – نام ضمانتنامه گذار ( مضمون عنه ) درمتن ضمانتنامه مي بايست با نام صاحب كالادرمتن اظهارنامه گمركي يكسان باشد.

همچنين گمركات موظفند جهت اطميــنان ازصحت اصالت ضـــمانتنامه هاي بانكي صادره ازكليه بانكهاي كشور، موضوع راازطــريق شعبه صادركننده ضمانتنامه و يا سرپرستي ذيربط شعبه مزبور و يا سامانه هاي تحت وب معرفي شده بصورت كتبي استعلام وپس ازاخذ تائيديه ، نسبت به تامين اظهارنامه هاي وارداتي اقدام نمايند.
بر اساس اين بخشنامه جهت جلوگيري از هرگونه جعل و سوء استفاده ميبايست تاييديه وصول وجه ضمانتنامه هاي بانكي از طريق سيستم هاي بانكي تحت وب در زمان دريافــت فيش هاي واريزي به طور همزمان صــورت پذيرد و ازپذيرش فيش واريزي توسط نماينــدگان صاحب كــالا جداً خودداري شود.

ارزش دامپتراك های NHL TEREX چين سال 2014

240561/8964/205/24/526

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: ارزش دامپتراكهاي NHL TEREX چين سال 2014

با سلام و احترام
در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 526 مورخ 29/11/92 كميته مشترك گمرك ايران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع دامپتراكهاي NHL TEREX سال 2014 ساخت چين به نمايندگي شركت آفتاب شرق ( ايسان ) به شرح جدول زير ارسال ميگردد. خواهشمند است دستور فرماييد ارزشگذاري دامپتراكهاي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد.
FOB CHINA MAIN PORT
(USD) PRODUCT NAME AND SPECIFICATON NO
326,264.27 TR35A(32T)RIGID DUMP TRUCK
(CUMMINS QSM11-C335 engine,Allison 4430 Transmission) 1
456,769.98 TR50(45T)RIGID DUMP TRUCK
(CUMMINS QSX15-C engine,Allison M5610AR Transmission) 2
587,275.69 TR60(55T)RIGID DUMP TRUCK
(CUMMINS QSK19-C700 engine,Allison M6610AR Transmission) 3
978,792.22 TR100(91T)RIGID DUMP TRUCK
(CUMMINS KTA38-C, engine,Allison M8610AR CEC2 Transmission) 4

رسول كوهستاني پزوه
مدير كل دفتربررسي و تعيين ارزش

NHL TEREX price list