ارزش گمرکی کامیونت های JAC چین مدل 2017

در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه 628 مورخ 95/8/11 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت نعدن و تجارت ارزش انواع کامیونت های JAC مدل سال 2017 ساخت چین به نمایندگی شرکت آرین دیزل پایا به شرح جدول زیر ارسال می گردد.

مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری کامیونت های وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد. ادامه خواندن ارزش گمرکی کامیونت های JAC چین مدل 2017

خریدهای اینترنتی و مرسولات پستی مشمول پرداخت حقوق ورودی گمرک

95/210/49753          دانلود بخشنامه
تاریخ 1395/08/12

جناب آقای شامانی
سرپرست محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه - گمرک ایران

سلام علیکم

بازگشت به رونوشت نامه شماره 95/06508 مورخ 1395/5/25 موضوع کالاهایی که به صورت اینترنتی خریداری واز طریق پست به کشور وارد می شود با توجه به تصریح متن ماده 39 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در صورتی که ورود کالا از این طریق بصورت یک جریان تجاری درآید یا مشکلات دیگری ایجاد نماید وزارت صنعت معدن و تجارت می تواند با هماهنگی وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات فهرست کالای مذکور را برای جلوگیری از ترخیص به گمرک اعلام نماید. " و لذا با توجه به اینکه پاسخی از وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات مبنی بر اعلام فهرتس و اطلاعات عدمه کالاهایی که از طریق اینترنتی خریداری و از طریق پست وارد کشور می شوند ( موضوع نامه شماره 95/210/66661 مورخ 1395/10/28) دریافت نشده است به جهت حمایت از تولیدات داخلی، بدینوسیله کلیه خریدهای اینترنتی که از طریق پست وارد کشور می شود ( با استثناء موارد که توسط متقاضی مستنداتی مبنی بر غیرتجاری بودن کالا ارایه شود) از شمول مواده 39 آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات مستثنی و مشمول ضوابط و مقررات کالاهای تجاری اعلام می گردد.

علی خلج
سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات

49753

شرایط قرنطینه ای واردات پودر هسته خرما از کشور مصر جهت مصارف صنعتی

95/04/08 - شماره 8744/730

با توجه به نتایج تحلیل خطر انجام شده، محصول مذکور از کشور فوق در فهرست محصولات با ریسک کم قرار گرفته و برای واردات آن لازم است اصل گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء ارائه و محموله مورد بازدید و بررسی کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده قرار گیرد.

8744-730

دوراظهاری واردات با بارنامه در گمرک شهید رجایی

دوراظهاری واردات با بارنامه در گمرک شهید رجایی

از روز شنبه مورخ 1395/4/12، اظهار واردات فقط از طریق گزینه (دوراظهاری واردات با بارنامه ) انجام خواهد شو و اظهار از گزینه " دوراظهاری واردات " امکانپذیر نخواهد بود.

لذا مطلوب است از صحت اطلاعات بارنامه (تعداد، وزن، شماره کانتینر و ...) قبل از اظهار اطمینان حاصل فرمایید و در صورت مشاهده مغایرت، به شرکت حمل صادر کننده ترخیصیه الکترونیک مراجعه کرده و نواقص را برطرف نمایید.

اصلاح آئين نامه ضوابط فني واردات خودرو

بسمه تعالي

4058/252179/103/2537/73/6 16/01/1391

به :ستاد نظارت گمركات استان/اداره كل گمرك ......
از:دفتر واردات

باسلام و احترام
به پيوست تصوير تصويب نامه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هيات محترم وزيران مبني بر اصلاح آئين نامه ضوابط فني واردات خودرو موضوع تصويب نامه شماره 18758/ت28817هـ مورخ 10/4/82 ارسال مي گردد. خواهشمند است دستور فرماييد به شرح ذيل و با رعايت كامل مقررات اقدام لازم معمول نمايند.
1-ماده هفت : ورود انواع خودروهاي سواري كه از تاريخ توليد آنها بيش از سه سال گذشته باشد، ممنوع مي باشد. بر اين اساس مقرر گرديد خودروهاي سواري كه داراي ضوابط فني بوده و از طرف اين دفتر ضوابط فني آنها به گمركات اختصاصي ترخيص خودرو ابلاغ گرديده پس از ارائه ثبت سفارش معتبر توسط متقاضي و دقت در مهلت قانوني آن و انطباق مشخصات خودروهاي وارداتي با مشخصات مندرج در ثبت سفارش هاي مربوطه و رعايت ساير مقررات اقدام لازم معمول نمايند. بديهي است صرفا سال ساخت خودرو ملاك قدمت آنها بوده و مدل خودرو به عنوان ملاك تلقي نمي گردد.
2-ماده سيزده : بر اين اساس نيز مقرر گرديد كاركنان سفارتخانه ها و ايرانيان مقيم خارج از كشور با شرايط مندرج در تصويب نامه موصوف صرفا براي يك بار نسبت به واردات يك دستگاه خودرو سواري توليد داخل صادراتي با استفاده از مفاد بند « ش» ماده (119) قانون امورگمركي به عنوان كالاي برگشتي به كشور صرفا از گمرك تهران و به شرح ذيل اقدام نمايند:
1-استعلام از دفتر صادرات از سوي آن گمرك مبني بر عدم استرداد حقوق ورودي قطعات خارجي بكار رفته در خودروهاي موصوف توسط صادركنندگان خودرو سواري(در صورت استرداد حقوق ورودي قطعات خارجي بكار رفته در خودروهاي موصوف واردكنندگان ملزم به پرداخت مبلغ مزبور به گمرك ميباشد)
2-استعلام موردي از سوي آن گمرك از شركتهاي خودرو ساز داخلي مبني بر مشخص شدن تاريخ صادرات خودرو وارده و انطباق ان با پروانه صادراتي
3-ارائه گواهي پايان خدمت از وزارت امور خارجه (اداره رفاه و تعاون) يا وزارتخانه مربوطه جهت مامورين ثابت جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور
4-رعايت حداقل دو سال اقامت در خارج از كشور(براي ايرانيان خارج از كشور و كاركنان سفارتخانه ها)
5-رعايت ترخيص يك دستگاه خودرو سواري صرفا براي هر خانوار مقيم و با اخذ شناسنامه و گذرنامه كليه اعضاء خانواده و استفاده از تسهيلات مصوبه اخير صرفا براي يك بار قابل اعمال مي باشد.
6-درج مشخصات خودرو در يكي از صفحات گذرنامه به هنگام ترخيص خودرو
7-خودروهاي ترخيص شده مي بايست از تاريخ صادرات آن دو سال گذشته و از سال ساخت خودرو نيز بيش از 5 سال نگذشته باشد.
8-تهيه دفتر يا نرم افزار بصورت متمركز،در گمرك تهران جهت ثبت سوابق ترخيص، به منظور كنترل و رعايت عدم استفاده مجدد از تسهيلات موصوف طي 5 سال آينده و يك بار توسط وارد كننده خودرو و يا بستگان درجه اول ذينفع (همسر، فرزندان)
خواهشمند است دستور فرمائيد با رعايت مفاد دستور العمل فوق الذكر و مقررات امورگمركي اقدام لازم معمول و آمار ترخيص خودروهاي مربوطه را ماهيانه و با درج مشخصات كامل خودرو و صاحب آن به اين دفتر اقدام نمايند. ضمنا ترخيص خودروهاي مذكور نياز به ارائه ثبت سفارش و رعايت ضوابط فني قانون خودرو نخواهد داشت و چنانچه ابهامي در خصوص متن تصويب نامه و دستور العمل مربوطه از سوي آن گمرك مشاهده گرديد مراتب به اين دفتر اعلام گردد.
فرود عسگري
مدير كل دفتر واردات

متن تصویب نامه هیات وزیران :

اصلاح آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو

شماره247297/ت47722هـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰

اصلاح آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/11/1390 بنا به پیشنهاد شماره 604308/1 مورخ 19/9/1390 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو، موضوع تصویب نامه شماره 18758/ت28817هـ مورخ 10/4/1382 به شرح زیر اصلاح می شود:
1ـ متن زیر جایگزین ماده (7) می شود:
ماده7ـ ورود انواع خودروهای سواری که از تاریخ تولید آنها بیش از سه سال گذشته باشد، ممنوع است.
2ـ متن زیر جایگزین ماده (11) می شود:
ماده11ـ نشان تجاری (برند) مدل و مشخصات اصلی خودروهای قابل ورود در چارچوب این آیین نامه که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می شود، برای مدت یکسال قابل ثبت سفارش می باشد و پس از آن تا زمان اعلام نظر مجدد مراجع یادشده در مواد (1)، (3)، (4) و (5) مبنی بر اتمام اعتبار تأییدیه قبلی، ثبت سفارش واردات خودرو مربوط بلامانع می باشد.
3ـ متون زیر به عنوان مواد (12) و (13) به آیین نامه اضافه می شود:
ماده12ـ مصرف کنندگان نهایی خودروهای وارداتی براساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و آیین نامه اجرایی آن مشمول دریافت خدمات زمان تعهد شده توسط شرکتهای نمایندگی خودروهای خارجی می باشند.
ماده13ـ کارکنان سفارتخانه ها و ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند با رعایت شرایط زیر خودروهای سواری تولید داخل صادراتی را که در خارج از کشور خریداری شده است صرفاً برای یک بار با استفاده از مفاد بند «ش» ماده (119) قانون امور گمرکی به عنوان کالای برگشتی به کشور اعاده و ترخیص نمایند:
الف ـ حداقل دو سال اقامت در خارج از کشور
ب ـ سپری شدن حداقل دو سال و حداکثر پنج سال از خروج خودرو.
ج ـ مطابقت خودرو از نظر شماره شاسی، شماره موتور، مدل، تعداد سیلندر و سایر مشخصات با خودرو صادراتی.
د ـ پرداخت حقوق ورودی قطعات خارجی به کار رفته در تولید خودروی صادراتی توسط واردکننده.
تبصره ـ کارکنان وزارت امور خارجه که به هر دلیل مجبور به ترک محل اقامت می باشند از شمول شرط دو سال اقامت (به تشخیص وزارت امور خارجه) معاف می باشند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

ممنوعيت واردات انواع گل ،غنچه، شاخ و برگ از کشورهای آسیای شرقی

بسمه تعالي

190744/94/181138/73/335
07/10/1394

كليه گمركات اجرائي

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه 180047/94/178830/73/318مورخ 23/9/94 به پيوست تصوير نامه 58420/210/94مورخ 23/9/94 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران و تصوير نامه 2231/501/94 مورخ 18/9/94 وزارت جهاد كشاورزي ارسال و با توجه به اينكه اعلام گرديده به دليل آلودگي بسيار بالاي گل و گياهان زينتي وارداتي از چين و كشورهاي همجوار ، علاوه بر ممنوعيت واردات انواع گل ،غنچه، شاخ و برگ و...،واردات انواع پياز گل، ساير نباتات زنده و... تحت رديف تعرفه 0601 و 0602 نيز از مبادي كشورهاي چين، هنگ كنگ، برونئي كامبوج، اندونزي، لائوس ،مالزي، ميانمار، فيليپين، سنگاپور، تايلند و ويتنام ممنوع مي باشد لذا خواهشمند است دستور فرماييد براساس مفاد نامه فوق الذكر و با رعايت كامل ساير مقررات در اين خصوص اقدام فرمايند. ادامه خواندن ممنوعيت واردات انواع گل ،غنچه، شاخ و برگ از کشورهای آسیای شرقی

آموزش پرداخت اینترنتی حقوق ورودی گمرک

راهنمای پرداخت اینترنتی

آدرس اینترنتی صفحه پرداخت اینترنتی حقوق ورودی گمرک : payment.irica.ir
جهت انجام پرداخت اینترنتی نیاز است که دارای یکی از کارتهای بانکی متصل به شبکه شتاب کشور باشید. جهت انجام پرداخت
به اطلاعات زیر نیاز می باشد:

ادامه خواندن آموزش پرداخت اینترنتی حقوق ورودی گمرک

ابطال کلمه جوایز و یارانه های صادراتی از مصوبه

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري سهشنبه۲۸٬ مهر ۱۳۹۴
شماره ویژه نامه: ۸۱۸
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۷۲
شماره تاریخ دادنامه: ۳۱/۶/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۸۱۳ کلاسه پرونده: ۹۰/۶۳۸
مرجع رسيدگی: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدتقی نثری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کلمه «و نيز جوایز» از بند ۲۲ مصوبه شماره ۷۲۷۸۴ت۳۵۷۷۴ک ـ ۲۱/۶/۱۳۸۵ وزیران عضو شورای عالی
توسعه صادرات غيرنفتی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اصلاح بند ۲۲ مصوبه شماره ۷۲۷۸۴ت۳۵۷۷۴ک ـ ۲۱/۶/۱۳۸۵ وزیران عضو شورای عالی توسعه
صادرات غيرنفتی را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً به استحضار میرساند اینجانب محمدتقی نثری در سال ۱۳۸۴ به موجب اظهارنامه های صادراتی که تصویر آنها به پيوست است طبق روال کاری در سال ۱۳۸۴ مقادیری کالاهای مختلف به کشور عراق صادر کرده ام که به موجب مصوبات هيأت وزیران از جمله ۷۲۷۸۴ت۳۵۷۴۴ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۵ استحقاق دریافت جایزه صادراتی را داشتهام. وزارت بازرگانی (معاونت کمکهای تجاری) به موجب مصوبه فوق الاشاره پرداخت جایزه را منوط به داشتن کارت بازرگانی معتبر در زمان دریافت جایزه مزبور کرده است. چون اینجانب در سال ۱۳۸۴ با کارت بازرگانی معتبر اقدام به صدور کالا کرده ام و به علت مکاتبات عدیده و استعلامهای متعدد غيرضروری زمان پرداخت تا سال ۱۳۸۹ به طول انجاميد لذا به علت مریضی و سن بالا و مشکلات صدور کالا تا سال ۱۳۸۸ بيشتر نتوانستم فعال باشم و لذا کارت بازرگانی من تا تاریخ ۲۰/۱/۱۳۸۸ بيشتر معتبر نبوده است و مصوبه مورد اشاره برای سال ۱۳۸۴ شرط اعتبار کارت بازرگانی را در زمان دریافت جایزه منظور کرده و در هيچ مورد و هيچ سالی چنين شرطی که هيچ توجيه قانونی ندارد و شرعاً هم مصدری ندارد منظور نکرده است و برای صادرکنندگان کالا مثل من چنين مشکلی پيش آمده و چون تمام اقدامات قانونی را انجام داده و مستحق دریافت جایزه بوده و صرفاً به علت مکاتبات عدیده وزارت بازرگانی به تعویق افتاده است و هيچ قصوری از ناحيه اینجانب نبوده لذا تقاضای اصلاح بند ۲۲ مصوبه مزبور و حذف کلمات (و نيز دریافت جوایز و یارانههای صادراتی بوده) میباشم که حق قانونی و شرعی اینجانب رعایت و پایمال نگردد و موجب دلگرمی صادرکنندگان کالا که اهرم اقتصادی کشور میباشد شود.»
متعاقباً شاکی به موجب لایحهای که به شماره ۵۸۰۰۹۳۵ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۰ ثبت دفتر هيأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«عطـف به پــرونده شمــاره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۲۱۷۷ و ابلاغيـه شمــاره ۹۰۱۰۱۰۰۹۰۵۸۰۰۴۶۴ که در تاریخ ۱۲/۸/۱۳۹۰ به اینجانب ابلاغ شده به استحضار میرساند:

۱ـ بند ۲۲ موضوع مصوبه ۷۲۷۸۴ت۳۵۷۷۴ک ـ ۲۱/۶/۱۳۸۵ با توجه به حکم شرعی قاعده فقهی لاضرر مغایر است و در آن شرع مقدس اسلام هرگز حکمی را مقرر نمیکند که در اجرای آن ضرری در پی باشد.

۲ـ مصوبه فوق الاشاره با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۴ بند ج ۲ تبصره ۸ که در خصوص یارانههای صادراتی هيچ گونه شرطی معمول نشده و لذا شرط داشتن کارت بازرگانی معتبر در زمان دریافت جایزه صادراتی که همان یارانه صادراتی است در مصوبه فوقالاشاره مردود میباشد.
با توجه به مراتب فوق خواستار حذف و ابطال کلمات (و نيز دریافت جوایز) از بند ۲۲ مصوبه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۵ میباشم.» در پاسخ به شکایت شاکی٬ معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئيس جمهور) به موجب لایحه شماره ۸۱۲۶۷/۱۵۴۱۶ ـ ۴/۶/۱۳۹۱ توضيح داده است که:

«۱ـ قيد داشتن کارت بازرگانی در زمان دریافت جایزه هيچ گونه مغایرت قانونی نداشته و وزیران عضو شورای عالی صادرات با توجه به اصل (۱۳۸)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام تعيين شرایط برای بهره مندی صادرکنندگان از جوایز صادراتی چنين شرطی را مقرر داشته و
مضافاً این که بند «۲۲» مورد ایراد رئيس مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است.

۲ـ مفاد قاعده لا ضرر ارتباطی با موضوع مطروحه شاکی ندارد زیرا «عدم تعلق جایزه صادراتی» بر اساس ضوابط و در چارچوب مصوبات قانونی
متضمن ضرری نيست و اساساً مدعی به خاطر نداشتن شرایط قانونی صاحب حقی نشده تا تضييع آن و مفهوم ضرر مطرح باشد.

۳ـ جزء «۲» بند «ج» تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور که مورد استناد شاکی قرار گرفته حسب مفاد آن مربوط به «یارانه های صادراتی» است که ماهيتاً موضوعی متفاوت از «جایزه صادراتی» که موضوع بند «۲۲» و مورد نظر شاکی است میباشد.

۴ـ همان گونه که مستحضرند اساساً ضوابط پرداخت جوایز صادراتی از اختيارات قوه مجریه است و حکم بند «۲۲» مصوبه مورد ایراد تعارضی بههيچ کدام از احکام قانونی ندارد. علی هذا استدعای رد شکایت شاکی را دارد.»

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام٬ قائم مقام دبير شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۷۰۴۵/۳۰/۹۱ ـ ۳/۴/۱۳۹۱ اعلام کرده ا ست که:

«ریيس محترم دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ.ع/۹۰/۶۳۸ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۰
موضوع بند ۲۲ مصوبه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک ـ ۲۱/۶/۱۳۸۵ هيأت وزیران در خصوص جوایز صادراتی به صادرکنندگان٬ در جلسه مورخ
۱/۴/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ با حضور رئيس و معاونين دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان
تشکيل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومی

نظر به این که در بند ۲۲ مصوبه مورد اعتراض٬ پرداخت جایزه صادراتی به داشتن کارت بازرگانی معتبر در زمان تشکيل پرونده و نيز دریافت جوایز و یارانه های صادراتی موکول شده وليکن در بند ب ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ و جزء ۲ بند ج تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور چنين قيودی پيشبينی نشده است٬ بنابراین عبارت «و نيز دریافت جوایز و یارانه های صادراتی» از بند ۲۲ مصوبه شماره ۷۲۷۸۴ت۳۵۷۷۴ک ـ ۲۱/۶/۱۳۸۵ وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غيرنفتی خلاف قوانين پيش گفته و خارج از اختيارات مرجع تصویب مصوبه است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان
عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ عبارت مذکور ابطال میشود.
رئيس هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

ضوابط و مقررات صادرات گياهان دارويي، صنعتي و عطري در سال 94

94813/170

ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل
موضوع: ضوابط صادرات گياهان دارويي، صنعتي و عطري در سال 94
باسلام و احترام،
به پيوست تصوير نامه شماره 27646/210/94 مورخ 7/5/94 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت منضم به نامه شماره 746/501/94مورخ 8/4/94 قائم مقام محترم وزيرجهاد كشاورزي موضوع اعلام ضوابط صادرات گياهان دارويي ، صنعتي و عطري درسال 1394 ارسال و اعلام مي دارد:
1- اقلام غير مجازبراي صادرات (ممنوعه ): شامل اقلام مندرج در بند 1 (نامه پيوستي صدرالذكربشماره 746/501/94مورخ 8/4/94) با توجه به اينكه گونه هاي مزبور جزو گونه هاي تهديد شونده ، در حال انقراض و ذخائر ژنتيكي كشور محسوب ميگردد صادرات آنها مطلقا ممنوع مي باشد .
تبصره؛ صادرات سقز سنواتي (قبل ازسال 1391 ) كه داراي اصل گواهي حمل وفيش پرداختي بهره مالكانه مورد تأييد اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري مبدأ باشند بااخذ مجوزوزارت جهاد كشاورزي بلامانع است .
2- اقلام مجاز مشروط : به غير از گونه هاي ممنوعه ( موضوع بند ا نامه فوق الذكر) صادرات اقلام مزبور مستلزم اخذ مجوز از وزارت جهاد كشاورزي مي باشد.
لازم به ذكر است بر اساس مندرجات ذيل يادداشت فصلهاي 6 و7جدول ضميمه قانون مقررات صادرات و واردات صدور بذر و نهال در مقياس تجاري منوط به اخذ گواهي از موسسه تحقيقات ثبت و بذر و نهال و با رعايت مقررات قرنطينه مي باشد.
متذكر ميشودبراساس بخشنامه رديف 58 مورخ 3/2/85 و رديف 274 مورخ 9/10/88 صادرات پياز زعفران ممنوع مي باشد.
خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن اقدام لازم مراتب را مطابق بخشنامه رديف 51 مورخ 20/11/85 به كليه
گمركات و واحدهاي تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول نمايند.

رونوشت :

1- جناب آقاي نادري معاون محترم فني وامورگمركي جهت استحضار
2- رونوشت : جناب آقاي باغ عنايت مدير كل محترم حوزه رياست كل و روابط عمومي جهت استحضار مقام محترم رياست كل
3- جناب آقاي حسيني مديركل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ايران جهت آگاهي
4- جناب آقاي دكتر مدرسي مديركل محترم دفتر ساماندهي وتوسعه تجارت وزارت جهاد كشاورزي جهت آگاهيرونوشت :

1- جناب آقاي نادري معاون محترم فني وامورگمركي جهت استحضار
2- رونوشت : جناب آقاي باغ عنايت مدير كل محترم حوزه رياست كل و روابط عمومي جهت استحضار مقام محترم رياست كل
3- جناب آقاي حسيني مديركل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ايران جهت آگاهي
4- جناب آقاي دكتر مدرسي مديركل محترم دفتر ساماندهي وتوسعه تجارت وزارت جهاد كشاورزي جهت آگاهيرونوشت :

1- جناب آقاي نادري معاون محترم فني وامورگمركي جهت استحضار
2- رونوشت : جناب آقاي باغ عنايت مدير كل محترم حوزه رياست كل و روابط عمومي جهت استحضار مقام محترم رياست كل
3- جناب آقاي حسيني مديركل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ايران جهت آگاهي
4- جناب آقاي دكتر مدرسي مديركل محترم دفتر ساماندهي وتوسعه تجارت وزارت جهاد كشاورزي جهت آگاهي

گیاهان دارویی

گیاهان دارویی

فصل 3 – ماهی ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

ماهی ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

یادداشت .
1- مشمول این فصل نمیشود:
الف - پستانداران مشمول شماره 0106
ب - گوشت پستانداران مشمول شماره 0106 ( شماره های  یا 0210 )
ج - ماهی (از جمله جگر، تخم و منی)، قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات، مرده که نوعاً یا به حالتی که عرضه میشود برای خوراک انسان قابل مصرف نباشد (فصل 5)؛ آرد، زبره و به هم فشرده ماهی ها یا قشرداران، صدفداران یا سایر آبزیان (Pellets) به صورت حبه یا فاقد ستون فقرات، نامناسب برای خوراک انسان (شماره 2301) یا
د - خاویار و بدل خاویار آماده شده از تخم ماهی (شماره 1604)
2- در این فصل واژه به هم فشرده به شکل حبه " Pellets " یعنی محصولاتی که به شکل استوانه، گلوله کوچک و غیره هستند که خواه مستقیماً با فشار یا با افزودن یک مقدار جزئی چسباننده به هم فشرده شده باشند.

مندرجات ذیل یادداشت فصل 3

1- ورود و صدور موکول به رعایت ماده 7 قانون دامپزشکی کشور مصوب 1350 و ماده 16 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 حسب مورد است.
2- ورود ماهی زنده غیرزینتی برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش با موافقت وزارت بازرگانی پس از کسب نظر وزارت جهاد کشاورزی می باشد.
3- لارو میگو و میگوی زنده برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش با موافقت و زارت بازرگانی پس از کسب نظر وزارت جهاد کشاورزی می باشد.

3- جهت اطلاع از کالاهای معاف از مالیات ارزش افزوده به ضمیمه شماره ۸ مراجعه شود.

Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates
Note.
1٫this chapter does not cover:
(a) Mammals of heading 0106,
(b) meat of mammals of heading 0106 (heading 0208 or ۰۲۰۸ or 0210);
(c) fish (including livers and roes thereof) or crustaceans, mollusks or other aquatic invertebrates, dead and unfit or unsuitable for human consumption by reason of either their species or their condition (chapter 5); flours, meals or pellets of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption (heading 2301); or
(d) caviar or caviar substitutes prepared form fish eggs (heading 1604).
3٫ in this chapter the term pellets means products which have been agglomerated either directly by

3. Explanatory remarks to Chapter

1٫ importation and exportation are subject to the observance of Article seven of the veterinary law adopted in 1317 or article 16 of the law on foodstuffs and beverages approved in 1967, as the case may requite.
2٫ the importation of live non- ornamental fish for stock improvement, propagation and culture is subject to the approval of the ministry of commerce and the consent of the ministry of agriculture jihad.
3٫ the importation of prawn larva and live prawns for stock improvement, propagation and culture is subject to the approval of the ministry of commerce and consent of the ministry of Agriculture jihad.


توضیح کد 0304 :: مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی در اولین بسته بندی  ( کوچکترین واحد بسته بندی شده) با وزن ناخالص حداقل 10 کیلوگرم و بالاتر، 7% ارزش است.

0304 : The Total customs duty and commercial benefit the first pakage (The Smallest unit of packed) with the minimum 10Kg gross weight and more is 7% of value.

ه تعرفه توضیح و شرح کالا حقوق ورودی ارزش افزوده کد کشور
ترجیحی
DESCRIPTION
03 01

ماهی های زنده

Live fish.
030110 - ماهی های زینتی - Ornamental fish
03011010       - -  آب شیرین 15 - - - - fresh water’s Ornamental fish
03011900       - -سایر 15 - - - - Bring Water’s ornamental fish
- سایر ماهی های زنده ، - Other live fish:
030191      - - ماهی قزل آلا «Trout» :

(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster):

- - Trout (Salmo trutta, Oncorhychus
mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus
gilae, Oncorhynchus apache and
Oncorhynchus chrysogaster)
03019110           - - - برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش ۴ - - - - For stock improvement, propagation and culture
03019120 - - - تخم چشم زده ۴ - - - - Eyed egg
03019190 - - - سایر ۳۲ - - - - Other
93919200 - - مارماهی (گونه Anguilla ) ۴ - - - Eels (Anguilla spp.)
030193 - - ماهی کپور(Carp) :

(Cyprinus Carpio, Carassius Carassius, Ctenopharyngodon Idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

-- Carp (Cyprinus Carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus):
03019310 - - - برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش ۴ - - - - For stock improvement, propagation and culture
03019390 - - - سایر ۳۲ - - - - Other
03019400 - - ماهی تن بلوفین (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) ۷ - -Blue fin tunas (Thunnus thynnus) (With
short dorsa) Fin thet seprated in tropical
seas)
03019500 - - ماهی های تن بلوفین جنوب (Thunnus maccoyii) ۷ - -Southern blue fin tunas (thunnus
maccoyii)
030199 - - سایر - - Other:
03019910 - - - برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش ۴ - - - - For stock improvement, propagation and culture
03019920 - - - تخم لارو بچه ماهی ۴ - - - - Egg, larvae and young of fish
03019990 - - - سایر ۳۲ - - - - Other
0302

ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و

سایر قسمت های گوشتی ماهی مشمول شماره 3330

Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304
- خانواده ماهی آزاد و قزل آلا (Salmonidae) به استثنای جگر ماهی، تخم ماهی - Salmonidae, excluding livers and roes:
03021100 - - قزل آلا « Trout»

(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)

۴۰ - - - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus
mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus
gilae, Oncorhynchus apache and
Oncorhynchus chrysogaster)
03021300 - - سالمون اقیانوس آرام «Pacific Salmon» Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus massou and
۲۶ - - - Pacific salmon (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus
masou and Oncorhynchus rhodurus),
Atlantic Salmon (Salmo salar) and Danube
salmon (Hucho hucho)
03021400 - - سالمون اقیانوس اطلس (salmo salar) and Danube salmon (Huchohucho) - - Atlantic salmon (salmo salar) and Danube salmon (Huchohucho)
03021900 - - سایر ۲۶ - - - Other
-  ماهی های پهن «Flat fish»

(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae,
Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)
باستثنای جگر ماهی، تخم و منی ماهی:

- Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae,
Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae
and Citharidae), excluding livers and roes:
03022100 - - هالیبوت «Halibut»
(Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus,
hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)
۲۶ - - - Halibut (Reinhardtius hippoglossoides,
Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus
stenolepis)
03022200 - - حلوا ماهیان «Plaice >
(Pleuronectes Platessa)
۲۶ - - - Plaice (Pleuronectes platessa )
03022300 - - کفشک ماهیان (Solea گونه ) (Sole) ۲۶ - - - Sole (Solea spp.)
03022400 - - ماهی توربوت (Psetta Maxima)(Turbots) - - Turbots
03022900 - - سایر ۷ - - - Other
- ماهی تن ( در گونه Thunnus)، اسکیپ جک یا بویونتو با شکم راه راه (Euthynnus (Katsuwonus) Pelamis) به استثنای جگر ماهی، تخم و منی - Tunas (of the genus Thunnus),
skipjack or stripe-bellied bonito
(Euthynnus (Katsuwonus) Pelamis),
excluding livers and roes:
03023100 - - آلباکور ۱۰ - -- Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga)
03023200 - - یلوفین (Thunnus albacares) ۱۰ - - - Yellowfin tunas (Thunnus albacares)
03023300 - - اسکیپ جک یا بونیت با شکم راه راه ۶ - - - Skipjack or stripe-bellied bonito
03023400 - - بیگ آی (Thunnus obesus) ۱۰ - - - Bigeye tunas (Thunnus obesus)
03023500 - - ماهی تن بلوفین اقیانوس اطلس و آرام (Thunnus thynus, thunnus) orientalis ۱۰ - -- Atlantic and pacific bluefin tunas (Thunnus thynus, thunnus) orientalis
03023600 - - تن بلوفین جنوب (Thunnus maccoyii) ۱۰ - - - Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii)
03023900 - - سایر ۷ - - - Other
- نهنگ ماهی (Clupea harengus, Clupea) ماهی آنجوی (Engraulis) ماهی ساردین (Sardine pilchardus.sardinops spp.) ماهی ساردینلا
(Sardinella spp.) شاه ماهی کوچک (Sprattus sprattus) ماهی مکرل (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) ماهی مکرل جک اندهورس
(Trachurus spp.) ماهی کوبیا (Rachycentron canadum) ماهی کوبیا (Xiphias gladius gladius)
به غیر از جگر و تخم ماهی
- Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicas), jack and horse mackerel (Trachurus spp.), cobia (Rachycentron canadum) and swordfish (Xiphias gladius), excluding livers and roes:
 03024100

- - شاه ماهی «Herrings»

(Clupea harengus, Clupea pallasii)

 ۴  ۰ -- Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)
03024200  - - ماهی آنچوی (Engraulis spp.)  ۴  -- Anchovies (Engraulis spp.)
030244  - - ماهی مکرل :

(scomber scombrus, scomber australasicus, comber japonicas)

 --Mackerel (scomber scombrus, scomber australasicus, comber japonicus):
03024410  - - - بلومکرل  ۲۶  --- bluemackrel
 03024490  - - - سایر  ۱۵  - - - Other
 03024500 - - جک و هورس مکرل (Trachurus spp)  ۲۶  -- Jack and horse mackerel (Trachurus spp)
03024600 - - کوبیا (Rachycentro Canadum)  ۴  -- Cobia (Rachycentron Canadum)
03024700  - - نیزه ماهی (xiphias glading) ۴  -- Swordfish (xiphias gladius)
-  انواع ماهی از خانواده های Maeroouidae
Gadidae , Euclichthyidae ,
Bregmacerotidae , Merlucciidae , Mordae ,
Muraenolepididae به غیر از جگر و تخم ماهی :
 - Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae Gadidae, Macrouidae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, excluding livers and roes:
 03025100  - - ماهی کاد (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius) ۴  -- Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
 03025200  - - ماهی هاد داک (Melanogrammus aeglefinus)  ۴  -- Haddock (Melanogrammus aeglefinus)
 03025300 - - زغال ماهی یا پولاک (Pollachius virens) ۴  -- Coalfish (Pollachius virens)
03025400 - - ماهی هیک (Merluccius spp. Urophycis spp.)  -- Hake (Merluccius spp. Urophycis spp.)
03025500 - - زغال ماهی آلاسکا

(Theraga chalogramma) Alaska Pollack

 ۴  -- Alaska Pollack (Theragra chalogramma)
03025600 - - ماهی بلووایتینگ

(Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

 ۴  -- blue whitings (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)
03025900  - - سایر  ۴  - - Other
 - تیلاپیا (oreochromis spp.)
انواع گربه ماهی (Pangasis., silurus spp., clarias spp., lctalurus spp.)
انواع کپورماهیان ) Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon, idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus) مار ماهی (anguila spp.) سوف نیل
(lates niloticus) و ماهی سرماری (channa spp) به غیر از جگر و تخم ماهی (Channa spp)
 - Tilapias (Oreochromis spp.), Catfish
(Pangasius spp., silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), Carp (Cyprinus carpio, carassius carassius, Ctenopharyngodon, idellus, Hypopathalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus), eels (Anguila spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.),
excluding livers and roes:
 03027100 - - تیلاپیا (Oreochromis spp.)  ۷  -- Tilapias (Oreochromis spp.)
03027200  - - گربه ماهی (Pangasius spp., silurus., clarias spp., Ictalurus spp.)  ۲۶  -- Catfish (Pangasius spp., silurus., clarias spp., Ictalurus spp.)
03027300 - - انواع ماهی کپور

(Cyprinus carpio, carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus)

 ۲۶  -- Carp (Cyprinus carpio, carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus)
03027400 - - مار ماهی (Anguila spp.)  ۴  -- Eels (Anguila spp.)
 03027900  - - سایر  ۲۶  - - Other
 - سایر ماهی ها به غیر از جگر و تخم ماهی :  - Other fish excluding livers and roes:
 03028100 - - سگ ماهی و سایر کوسه ماهی ها  ۲۶  -- Rays and skates (Rajidae)
 03028200  - - سفره ماهی (Rajidae)  ۲۶
03028300 - - ماهی نیش داندان (Dissostichus spp.) ۲۶ -- Toothfish (Dissostichus spp.)
03028400 - - ماهی سی باس (Dicen trarchus spp.) ۲۶ -- Seabass (Dicentrarchus spp.)
03028500 - - ماهی سی بریم (Sparidae) ۲۶ -- Seabream (Sparidae)
03028900 - - سایر ۲۶ - - Other
03029000 - جگر و تخم ماهی ۴ - Livers and roes
0303

ماهی، یخ زده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتهای .گوشت ماهی های مشمول شماره 0304

Fish, frozen, excluding fish fillets and
other fish meat of heading 0304
- سالمون به غیر از جگر و تخم ماهی (Salmonidae) - Salmonidae, excluding livers and roes:
03031100 - - ماهی ریز سالمون شمال کلمبیا (Oncorhyncnus nerka) (Oncorhyncnus nerka) 20 -- Sockeye salmon (red salmon) (Oncorhynchus nerka)
 03031200   - - سایر سالمون اقیانوس آرام  26 - Pacific salmon (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus
masou and Oncorhynchus rhodurus),
excluding livers and roes:
03031300 - - ماهی های ازاد اقیانوس اطلس (salmo salar) و ماهی آزاد دانوب (hucho hucho)  4 - - Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)
03031400 - - ماهی قزل آلا

(Salmo tratta, Oncorhynchus, mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)

40 -- Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)
03031900 - - سایر  32 - - Other

ـ تیلاپیا (Oreochromis spp.)، انواع گربه‌ماهی (Pangasis – silurus clarias spp.lctalurus spp.)، انواع کپورماهیان (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon, idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus)، مارماهی (ang

(Anguilla spp.) ماهی سوف نیل (Lates niloticus) و ماهی سرماهی (Channa spp.)به غیر از جگر و تخم ماهی :

- Tilapias (Oreochromis spp.), catfish
(Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus carpio, carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) eels (Anguilla spp), Nil Perch (latesnilotcus) and snakeheads (Channa spp.), excluding livers and roes
03032300 ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp.)  7 -- Tilapias (Oreochromis spp.)
 03032400 ـ ـ گربه ماهی (Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp)  32 -- Catfish (Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp)
 03032500 ـ ـ انواع ماهی کپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharygodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus.) 32  -- Carp (Cyprinus carpio, carassius carassius, Ctenopharygodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus.)
03032600 ـ ـ مارماهی (Anguilla spp) 4 -- Eels (Anguilla spp)
03032900 - - سایر 32 - - Other
- انواع ماهی پهن (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding به اسثتثنای جگر و تخم ماهی - Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding livers and roes:
03033100 - - هالیبوت (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) - - Halibut (Reinhardtius hippoglossoides,
Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus
stenolepis)
شماره تعرفه نوع کالا حقوق گمرکی و سودبازرگانی ارزش لفزوده کد کشور ترجیحی DESCRIPTION
03033200 ـ ـ حلوا ماهیان «‍Plaice»(platessa Pleuronectes)  20  -- Plaice (Pleuronectes platessa)
03033300 ـ ـ کفشک ماهیان «Sole» (گونه Solea)  26  -- Sole (Solea spp.)
03033400 ـ ـ ماهی پهن  20  -- Turbots (Psetta maxima)
03033900 ـ ـ سایر  7  -- Other
- ماهی های تن Tunas »
)از جنس Thunnus (  لیسائو یا بونیت با شکم راه راه
Skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus katsywonus) pelamis,
به استثنای جگر ماهی، تخم ماهی :
- Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding livers and roes:
03034100 ـ ـ تن سفید یا ژرمون Albacore (Thunnus alalunga) یا tunas longfinned  15  -- Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga)
03034200 ـ ـ تن زردبالYellowfin tunas (Thunnus (albacares)  4  -- Yellowfin tunas (Thunnus albacares)
03034300 ـ ـ لیستائو یا بونیت با شکم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 4  -- Skipjack or strip-bellied bonito
03034400 ـ ـ تن بسیار چرب و چاق (Thunnus obesus)  7  -- Bigeye tunas (Thunnus obesus)
03034500 ـ ـ ماهی تون بلوفین اقیانوس اطلس و آرام (Thunnus Thynnus, Thunnus or ientalis)  20  -- Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
03034600 ـ ـ تن قرمز جنوب (Thunnus maccoyii)  15  -- Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii)
03034900 - - سایر (تن ها)  4  -- Other
- شاه ماهی ها (Clupea harengus, pallasii pallasii) ماهی ساردین (Sardina pilchardus, Sardinops SPP) ماهی ساردینلا
(Sardinella spp.) شاه ماهی کوچک (Sprattus Sprattus) ماهی مكرل (Scomber scomber gaponicas, scomber australasicus) ماهی جک و هورس مکرل (Trachruss spp.) کوبیا
(Rachycentron canadum) و ماهی و نیزه ماهی
(Xiphias gladius) به غیر از جگر و تخم ماهی :
- "Herrings"
(Clupea harengus, Clupea pallasii), Sardinella (Sardina pilchardus, Sardinops SPP), Sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus Sprattus), Mackerel (Scomber scombrus, scomber australasicus, scomber japonicas), jack snd horse mackerel (Trachurus spp.), Cobia (Rachycentron canadum) and swordfish (Xiphias gladius), excluding Livers and roes:
03035100 ـ ـ شاه‌ماهی‌ها (Clupea harengus, Clupea Pollasii)  4  -- "Herrings" (Clupea harengus, Clupea Pollasii)
03035300 ـ ـ ساردین‌ها (Sardina pilchardus, Sardinops spp)، ساردینلا (Sardinella spp)، شاه‌ماهی کوچک (Sprattus sprattus)  10  -- Sardines
(Sardina pilchardus, Sardinops spp), Sardinella (Sardinella spp), brisling or sprats (Sprattus sprattus)
030354 ـ ـ ماهی مکرل (Scomber scombrus, scomber australasicus, scomber japonicas)  -- mackevel (Scomber scombrus, scomber australasicus, scomber japonicus):
03035410 ـ ـ ـ بلو مکرل (Blue-Mackerel)  7  --- Blue mackevel
03035490 ـ ـ ـ سایر  7  --- Other
03035500 ـ ـ ماهی جک و هورس مکرل (Trachurus spp)  32  -- Jack and horse mackerel (Trachurus spp)
03035600 ـ ـ ماهی کوبیا (Rachycentron canadum)  32  -- Cobia (Rachycentron canadum)
03035700 ـ ـ نیزه ماهی (Xiphias gladius)  10  -- Swordfish (Xiphias gladius)
- ماهی از خانواده های
Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae به غیر از جگر و تخم ماهی :
- Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, excluding livers and roes:
03036300 ـ ـ ‌ماهی کاد (Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)  4  -- Cod (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius)
03036400 ـ ـ ماهی هداک (melanojrammus aeglefinus)  4  -- Haddock (Melanogrammus aeglefinus)
03036500 ـ ـ زغال ماهی یا پولاک(Pollachius virens)  10  -- Coalfish (Pollachius virens)
03036600 ـ ـ ماهی هیک (Merluccius spp., Urophycis spp.)  4  -- Hake (Merluccius spp. Urophycis spp.)
03036700 ـ ـ ماهی آلاسکا پولاک (Theraga chalcogramma)  32  -- Alaska Pollack (Theragra chalogramma)
03036800 ـ ـ ماهی بلو وایتینگ (Micromesistius, poutassou, Micromesistius australis)  4  -- blue whitings (Micromesistius poutassou, micromesisitius australis)
03036900 ـ ـ سایر  4  -- Other
- سایر ماهی ها به غیر از جگر و تخم ماهی : - Other fish excluding livers and roes:
03038100 ـ ـ سگ ماهی و انواع کوسه‌ها  10  -- Dogfish and Other sharks
03038200 ـ ـ ری انداسکیت (Rajidae)  32  -- rays and skates (Rajidae)
03038300 ـ ـ ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.)  10  -- Toothfish (Dissostichus spp.)
03038400 ـ ـ ماهی سی‌باس (Dicentrarchus spp.)  32  -- Seabass (Dicentrarchus spp.)
03038900 ـ ـ سایر  7  -- Other
03039000 ـ جگر و تخم ماهی  10  - Livers and roes
0304

فيله ماهي و ساير قسمت هاي گوشتي ماهی ( حتی قیمه شده)، تازه، سردكرده يا يخ زده.

Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen.
- فیله تازه یا سرد شده ماهی های تیلاپیلا (Oreochromis spp.) گربه ماهی  (Pangasius spp.Silurus spp., Clarias spp., Lctaiurus spp.) انواع ماهی کپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharygodon idellus, Hypopthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) مار ماهی (Anguilla spp) ماهی سوف نیل (Lates niloticus) ماهی سرماری
(Channa spp)
- Fresh or chilled fillets of tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp.Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) carp, (Cyprinus carpio, carassius carassius, Ctenopharygodon idellus, Hypopthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), eels (Anguilla spp.) Nile perch (Lates niloticus), and snakeheads (Channa spp):
03043100 ـ ـ ماهی تیلاپیا (Oreochromis spp)  40  -- Tilapias (Oreochromis spp)
03043200 ـ ـ گربه‌‌ماهی (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.))  40  -- Catfish (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.)
03043300 ـ ـ ماهی سوف ‌نیل (lates nilotius)  40  -- Nilperch (lates niloticus)
3043900 ـ ـ سایر  40  -- Other
- فیله تازه یا سرد شده سایر ماهی ها : - Fresh or chilled fillets of other fish
Mawsand other edible fish offal :
03044100 ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus Kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus) ماهی آزاد اقیانوس اطلس (Salmo salar)، ماهی آزاد دانوب (Hucho hucho  40  -- Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus Kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)
03044200 ـ ـ انواع ماهی قزل‌آلا (salmo trutta, oncohynchus mykiss – oncorhynchus clarki, oncorhynchus agua, oncorhynchus gilae – oncoltynchus apache and oncorhynehus chrysogaster)  4  - - Trout (salmo trutta, oncohynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus gilae – oncoltynchus apache and oncorhynchus chrysogaster)
03044300 ـ ـ انواع ماهی‌های پهن (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae Scophthalmidae and Citharidae)  4  - - Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae)
03044400 ـ ـ ماهی از خانواده‌‌های Muraenolepididae, Mordae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae  40  - - Fish of the families, Bregmacerotidae (Muraenolepididae, Moridae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae)
03044500 ـ ـ نیزه ماهی (xiphias gladius)  - - Swordfish (xiphias gladius)
03044600 ـ ـ ماهی نیش دندان (Dissastichus spp.)  - - Toothfish (Dissostichus spp.)
03044900 ـ ـ سایر  - - Other
- سایر تازه یا سرد شده : - Other, fresh or Chilled :
03045100 ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp.)، گربه ماهی (Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp)، انواع ماهی کپور، مارماهی (Anguilla spp)، سوف نیل (lates niloticus) و ماهی سرماهی (channa spp.)  40  - - Tilapias (Oreochromis spp), Catfish (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.) Carp (Cyprinus carpio, carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus), eels (Anguila spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)
03045200 ـ ـ ماهی آزاد 40  - - Salmonidae
03045300 ـ ـ ماهی از خانواده‌های Muraenolepididae, Mordae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae  - Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae
03045400 ـ ـ نیزه ماهی (xiphias gladius)  40  -- Swordfish (xiphias gladius)
03045500 ـ ـ‌ ماهی نیش دندان (Dissastichus spp.)  40  -- Tooth fish (Dissostichus spp.)
03045900 ـ ـ سایر 40  - - Other
- فیله منجمد تیلاپیلا
(Oreochromis spp.) گربه ماهی (Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp) انواع ماهی کپور (Cyprinus carpio - carassius carassius - ctenopharygodon idellus, Hypopthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) مارماهی
(Anguilla spp) ماهی سوف نیل (Lates niloticus) ماهی سرماری :
- Frozen fillets of tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp, Clarias spp., Lclaiurus spp.) carp, (Cyprinus carpio, carassius carassius, Ctenopharygodon idellus, Hypopthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), eels (Anguilla spp.) Nile perch (Lates niloticus), and snakeheads (Channa spp):
03046100 ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp)  26  - - Tilapias (Oreochromis spp)
03046200 ـ ـ گربه‌‌ماهی (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.)) 40  - - Catfish (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.)
03046300 ـ ـ سوف ‌نیل (lates nilotius)  26  - - Nile perch (Lates niloticus)
03046900 ـ ـ سایر  40  - - Other
- فیله یخ زده ماهی از خانواده های : Muraenolepididae, Mordae, Merlucciidae, Melanonidae,  acrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae - Frozen fillets of fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonide, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae:
03047100 ـ ـ ‌ماهی کاد (Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)  26  - - Cod (Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
03047200 ـ ـ ماهی هادداک (melanojrammus aeglefinus)  40  -- Haddock
(Melanogrammus aeglefinus)
03047300 ـ ـ ماهی پشت سیاه (Pollachius virens)  40  -- Coalfish (Pollachius virens)
03047400 ـ ـ ماهی هیک (Merluccius spp., Urophycis spp.)  26  -- Hake (Merluccius spp. Urophycis spp.)
03047500 ـ ـ ماهی آلاسکا پولاک (Theraga chalcogramma)  26  -- Alaska Pollack (Theragra chalogramma)
03047900 ـ ـ سایر  26  -- Other
- فیله منجمد سایر ماهی ها : - Frozen fillets of other fish:
03048100 ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)، ماهی آزاد اقیانوس اطلس اطلس (salmo salar) و ماهی آزاد دانوب (hucho h  40  - - Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)
Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Huchohucho)
03048200 ـ ـ انواع ماهی قزل‌آلا (Salmo tratta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)  40  - - Trout
(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)
03048300 ـ ـ انواع ماهی پهن (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae Scophthalmidae and Citharidae)  26  - - Flat fish
(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)
03048400 ـ ـ اره ماهی (xiphias gladius)  32  -- Swordfish (Xiphias gladius)
03048500 ـ ـ ماهی نیش دندان (Dissastichus spp.)  32  -- Toothfish (Dissostichus spp.)
03048600 ـ ـ شاه‌ماهی‌ها (Clupea harengus, Clupea Pollasii)  40  - - Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)
03048700 ـ ـ انواع تن (of the genus thunnus)، بونیتو Skipjack or stripe – bellied Bonite (Euthynnus (katsuwonus) pelamis)  26  - - Tunas (of the genus thunnus), Skipjack or stripe – bellied Bonite (Euthynnus (katsuwonus) pelamis)
03048900 ـ ـ سایر  40  - - Other
- سایر یخ زده : - Other, frozen
03049100 ـ ـ شمشیرماهی (Xiphias gladius)  32  -- Swordfish (Xiphias gladius)
03049200 ـ ـ اره‌ماهی (گونه Dissostichus)  32  -- Toothfish (Dissostichus spp)
03049300 ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp.)، انواع گربه‌ماهی (Pangasis – silurus clarias spp.lctalurus spp.)، انواع کپورماهیان (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon, idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus)، مارماهی (ang  40  - - Tilapias (Oreochromis spp.), catfish
(Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus carpio, carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), eels (Anguilla spp.), Nile prech(Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)
03049400 ـ ـ آلاسکاپولاک (theraga chalcogramma)  40  - - Alaska Pollack
(theragra chalcogramma)
03049500 ـ ـ ماهی از خانواده‌های Bregmacerotidae، Euclichthyidae، Gadidae، Macroruidae، Melanonidoe، Merlucciidae، Mordae و Muraenolepididae به‌غیر از ماهی‌های آلاسکاپولاک (Theraga chalcogramma)  40  - - Fish of the families, Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macroruidae, Melanonidae, Merlucciidae, Mordae and Muraenolepididae, other than Alaska Pollack (theragra chalcogramma)
03049900 ـ ـ سایر 40  -- Other
 0305

ماهی خشک کرده، نمک زده یا در آب نمک، ماهی دودی،حتی پخته شده قبل یا در حین دودی کردن، آرد، زیره و به هم فشرده به صورت حبه " Pallets " از ماهی مناسب برای خوراک انسان

Fish, dried, salted or in brine, smoked fish, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption.
03051000 ـ آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهی مناسب برای خوراک انسان  7  - Flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption
03052000 ـ جگر ماهی، تخم و منی‌ماهی، خشک‌کرده، دودی ‌شده، نمک‌زده یا در آب‌نمک  10  - Livers and roes of fish, dried, smoked, salted or in brine.
ـ فیله ماهی، خشک‌شده، نمک‌‌سود شده یا در آب‌نمک ولی غیردودی ‌  - Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked:
03053100 ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp)، انواع گربه‌ماهی (Pangasius spp., - silurus spp clarias spp,. Lctalurus Spp.)، انواع کپورماهیان (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)،  10  - Tilapias (Oreochromis spp.), catfish
(Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., lctalrus spp.), carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) eels (Anguila spp.), Nile perch(Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)
03053200 ـ ـ انواع ماهی از خانواده‌های Bregmacerotidae، Euclichthyidae، Gadidae، Macroruidae، Me lucciidae، MordaeوMuraenolepididae  10  - - Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae ،Macrouridae, Melanonidae, Me rlucciidae ،Moridae and Muraenolepididae
03053900 ـ ـ سایر  10  - - Other
- ماهی دودی شامل فیله ها، پنیر از دل و جگر خوراک ماهی : - Smoked fish, including fillets, other than edible fish offal:
03054100 ـ ـ ماهی‌ آزاد اقیانوس آرام «Pacific salmon» (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus) ماهی آزاد اقیانوس اطلس و دانوب Atlantic salmon (Sal  15  -- Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus mosou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)
03054200 ـ ـ شاه‌ماهی «Herrings» (Clupea pallasii, Clupea harengus)  15  -- Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)
03054300 ـ ـ انواع ماهی قزل‌آلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss- Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus agua bonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)  15  - - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss- Oncorhynchus clarki, Oncorhynchusagua bonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)
03054400 ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp)، انواع گربه‌ماهی (Pangasius spp., - silurus spp clarias spp,. Lctalurus Spp.)، انواع کپورماهیان (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)،  15  - - Tilapias (Oreochromis spp.), catfish
(Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., lctalrus spp.), carp (Cyprinus carpio, carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) eels (Anguila spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)
03054900 ـ ـ سایر  15  -- Other
- ماهی خشک شده به غیر از دل و جگر خوراکی ماهی، حتی نمک زده شده ولی غیر دودی : - Dried fish other than edible fish offal, whether or not salted but not smoked:
03055100 ـ ـ ماهی روغن «Cod» (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)  10  -- Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
03055900 ـ ـ سایر  10  -- Other
- ماهی نمک زده، غیر خشک ویا دودی شده در آب نمک، به غیر از دل و جگر خوراکی ماهی : - fish, salted but not dried or smoked and fish in brine, other than edible fish offal:
03056100 ـ ـ شاه‌ماهی «Herring» (Clupea pallasii, Clupea harengus)  10  -- (Herrings) (Clupea harengus, Clupea pallasii)
03056200 ـ ـ ماهی روغن «God» (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus acrocephalus)  10  -- Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
03056300 ـ ـ ماهی‌کیلکا، ‌آنچوی ‌«Anchovies» ‌(گونه Engraulis)  15  -- Anchovies (Engraulis spp.)
03056400 ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp)، انواع گربه‌ماهی (Pangasius spp., - silurus spp clarias spp,. Lctalurus Spp.)، انواع کپورماهیان (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)،  20  - - Tilapias (Oreochromis spp.), catfish
(Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., lctalrus spp.), carp (Cyprinus carpio, carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)
03056900 ـ ـ سایر  20  -- Other
- باله ها، سز، دم، امعاء و سایر احشاء خوراکی ماهی : - Fish fish, heads, tails, maws and other edible fish offal:
03057100 ـ ـ باله کوسه  20  - - Shark fins
03057200 ـ ـ سر ماهی، دم، امعاء و احشاء  20  - - Fish heads, tails and maws
03057900 ـ سایر  20  - - Other
 0306

قشرداران، حتي پوست‌كنده، زنده، تازه، سرد كرده، يخ‌ زده، منجمد، خشک شده، نمک زده یا در آب نمک،قشرداران حتی پوست کننده دودی شده، قشرداران ، با پوست،پخته شده به صورت بخارپز و یا آب پز، حتی سرد شده، خشک، منجمد، نمک سود شده یا در آب نمک، آرد، زیره و به هم فشرده شده، به صورت حبه از قشرداران مناسب برای مصرف خوراک انسان

Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked crustaceans, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process; crustaceans, in shell, cooked by steaming or by boiling in water, whether or not chilled, frozen, dried, salted or in brine; flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption
- یخ زده : - Frozen:
03061100 ـ ـ خرچنگ صخره‌ای و سایر خرچنگ‌های دریایی آب‌شیرین یا خاردار Palinurus) گونه، Panulirus گونه، گونه (Jasus  20 6  -- Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
03061200 ـ ـ لابستر دریایی(گونه Homarus) «Lobsters»  75 3  -- Lobsters (Homarus spp.)
03061400 ـ ـ خرچنگ دم‌کوتاه«Crabs»  75  6  -- Crabs
03061500 ـ ـ لابستر نروژی (Nephrops norvegicus)  75  - - Norway lobsters (Nephrops norvegicus)
03061600 ـ ـ انواع میگوی آب سرد (Pandalus spp., Crangon crangon)  75  - - Cold – water shrimps and prawns (Pandalus spp., Crangon crangon)
03061700 ـ ـ سایر انواع میگو.  75  - - Other shrimps and prawns
03061900 ـ ـ سایر، همچنین،‌آرد، زبره،‌ و به ‌هم‌فشرده‌ به‌ شکل حبه «Pellets» از قشرداران، مناسب برای خوراک انسان 32  -- Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption
- یخ نزده - Not frozen:
03062100 ـ ـ خرچنگ صخره‌ای و سایر خرچنگ‌های دریایی آب‌شیرین یا خاردار (Palinurus گونه، Panulirus گونه، Jasusگونه)  20  6  -- Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
03062200 ـ ـ لابستر دریایی (گونه Homarus)  32  -- Lobsters (Homarus spp.)
03062400 ـ ـ خرچنگ دم کوتاه  20  -- Crabs
03062500 ـ ـ لابستر نروژی (Nephrops norvegieus)  75  - - Norway lobsters (Nephrops norvegicus)
- - انواع میگوی آب سرد (Pandalus spp., Crangon crangon): - - Cold – water shrimps and prawns (Pandalus spp., Crangon crangon):
03062610 ـ ـ ـ میگو مولد زنده برای تکثیر  4  - - - Spawning prawns
03062620 ـ ـ ـ پست لار و میگوی زنده (Post Larue)  10  - - - Post – larva live prawns
03062690 ـ ـ ـ سایر  75  --- Other
- - سایر انواع میگو : - - Other shrimps and prawns:
03062710 ـ ـ ـ میگو مولد نژاد برای تکثیر  4  - - - Spawning prawns
03062720 ـ ـ ـ پست لارومیگوی زنده (post Lorue) 7  - - - Post – larva live prawns
03062790 ـ ـ ـ سایر  32  --- Other
03062900 ـ ـ سایر، همچنین، آرد، زبره و به هم ‌فشرده به صورت «Pellets» از قشرداران، مناسب برای خوراک انسان  4  -- Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption
 0307

صدفداران حتی جدا شده از کاسه یا صدف ، زنده، تازه، سرد شده، منجمد،خشک شده، نمک سوده زده یا در آب نمک،صدفداران دودی شده حتی جدا شده از کاسه یا صدف، پخته شده قبل یا حین فرآیند دودی شدن، آرد و زیره به هم فشرده شده به صورت حبه از صدفداران مناسب برای مصرف انسانی :

Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked molluscs, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of mollucs, fit for human consumption
 - صدف Oysters: - Oysters:
03071100 ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده  4  - - Live, fresh or chilled
03071900 ـ ـ سایر  4  - - Other
- حلزون  Scallops همچنین حلزون ملکه »
(Queen) Scallops) از جنس Pecten Chlamys یا Placopecten
- Scallops, including queen scallops, of the genera Pecten, Chlamys or Placopecten:
03072100 ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده  4  -- Live, fresh or chilled
03072900 ـ ـ سایر  4  -- Other
- صدف دو کپه ای Mussels   ( گونه Perna گونه Mytilus): - Mussels (Mytilus spp., Perna spp.):
03073100 ـ ـ زنده، تازه یا سرد کرده  4  -- Live, fresh or chilled
03073900 ـ ـ سایر  4  -- Other
- ماهی مرکب " Cuttle fish "
)گونه Sepia officinalis, Rossia macrosoma سر پاور squid گونه Ommastrephes گونه Loligo گونه Nototodarus گونهSepioteuthis
- Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) and squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):
03074100 ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده  10  -- Live, fresh or chilled
03074900 ـ ـ سایر 4  -- Other
- اختاپوس ( گونه Octopus) : - Octopus (Octopus spp.):
03075100 ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده  4  -- Live, fresh or chilled
03075900 ـ ـ سایر  4  -- Other
03076000 ـ حلزون آب‌شیرین «Snails» باستثنای نوع دریایی آن  4  - snails, other than sea snails
- صدف خوراکی  Cockles, clams و صدف پوسته کمانی ( از خانواده های Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactlidae, Mesodessmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidaeand veneridae) - Clams, Cockles and ark shells (families Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Maciridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae and veneridae)
03077100 ـ ـ زنده، تازه یا سرده شده 26  -- Live, fresh or chilled
03077900 ـ ـ سایر  4  -- Other
- صدف Abalone (Haliotis spp): - Abalone (Haliotis spp):
03078100 ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده  26  -- Live, fresh or chilled
03078900 ـ ـ سایر  4  -- Other
- سایر، شامل آرد، زیره، به هم فشرده شده به صورت حبه مناسب مصرف انسان : - Other, including flours, meals and pellets, fit for human consumption:
03079100 ـ ـ زنده، تازه شده یا سرد شده  26  -- Live, fresh or chilled
03079900 ـ ـ سایر  4  -- Other
 0308

بي مهرگان آبزي يا ساير موجودات غیر از آبزي غیر از نرم تنان و سخت پوستان، زنده، تازه، سرد شده، منجمد، خشک شده، نمک سود شده يا در آب نمک ؛ بي مهرگان آبزي يا سايرموجودات آبزي غیر از سخت پوست و نرم تنان به صورت دودي شده، پخته شده در حين يا قبل از فرايند دودي كردن؛ آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه از بي مهرگان آبزي يا ساير موجودات آبزي غیر از سخت پوستان و گرم تنان، مناسب براي مصرف انسان :

Aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, fit for human consumption.
- انواع خیار دریایی (Stichopus japonicus, Holothurioidea): - Sea cucumbers (Stichopus japonicus, Holothurioidea):
03081100 ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده  26  -- Live, fresh or chilled
03081900 ـ ـ سایر  4  -- Other
- توتیای دریایی (Strongylocentrotus spp., Paracentorotus lividus, Loxechinus albus Echichinus esculentus): - Sea urchins (Strongylocentrotus spp., Paracentorotus lividus, Loxechinus albus Echichinus esculentus):
03082100 ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده  26  -- Live, fresh or chilled
03082900 - - سایر 4 -- Other
03083000 - عروس دریایی (Rhopilema spp) 26 - Jellyfish (Rhopilema spp)
03089000 - سایر 4 - Other