شیوه نامه اجرایی صادرات کالا در سامانه تجارت فرامرزی گمرک

7961/15

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل ادامه خواندن شیوه نامه اجرایی صادرات کالا در سامانه تجارت فرامرزی گمرک

نمونه برداری کالاهای صادراتی در گمرک

222888/399
ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل ومديران محترم گمركات اجرايي مستقل

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه شماره 74114/93/1 مورخ 25/4/93 ابلاغيه مقام محترم رياست كل وبخشنامه شماره 151790/130832/747/480/71/173 مورخ 7/7/1388 تاكيد ميگردد، بمنظور تسريع و تسهيل در تجارت خارجي و رفع موانع توليد وصادرات محصولات توليدي وكاهش هزينه هاي صادركنندگان واحدهاي توليدي ،دستور فرماييد چنانچه صادرات محموله هاي صادراتي در آن گمرك مسبوق به سابقه بوده وآزمايشگاه نيز نسبت به تعيين ماهيت آن اعلام نظر نموده است ( بشرط اينكه مواداوليه صادراتي از محل ورودموقت ماده 51 ويا مواد 66 لغايت 70 قانون امور گمرکی وهمچنين مشمول ضوابط خاص منجمله استاندارد اجباري ،اخذمجوزياپرداخت عوارض صادراتي ومشتقات مايع نفت وگاز موضوع دستورالعمل ستاد مركزي مبارزه باقاچاق كالا وارز نباشد)، با تشخيص وموافقت مديريت محترم آن گمرك ازارسال مكرر كالا به آزمايشگاه با رعايت مفاد بخشنامه فوق الاشاره خودداري و وفق سابقه اقدام وشماره كوتاژوتاريخ اظهارنامه استنادي بصورت سيستمي در اظهارنامه صادرات اظهاري درج ونظريه آزمايشگاه نيز اسكن گردد.
بديهي است نمونه برداري واستعلام نظريه آزمايشگاه بصورت تصادفي از محموله هاي صادراتي تكراري جزء اختيارات مديران گمركات اجرايي بوده كه جهت اعمال مديريت ريسك قابل استفاده مي باشد.

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور گواهی بهداشت جهت صادرکنندگان

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: دستورالعمل اجرایی نحوه صدور گواهی بهداشت جهت صادرکنندگان
شماره : ۱۰۴۶۲۸/۶۷۵ تاریخ : ۲۲/۰۷/۱۳۹۴
سلام علیکم؛
احتراما"، به پیوست "دستورالعمل اجرایی نحوه صدور گواهی بهداشت محموله ای و گواهی بهداشت مدت دار جهت صادرکنندگان فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی" و فرم های مربوطه جهت بهره برداری ارسال می گردد.
خواهشمند است گواهی بهداشت در سربرگ انگلیسی جدید Food and Drug Administration تهیه و صادر گردد.
دکتر هدایت حسینی – مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی

ضوابط صادرات عایق رطوبتی

178988/315

ناظرين /مديران كل / مديران محترم گمركات اجرايي مستقل

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه 50597/94/58 مورخ 23/03/94 موضوع ضوابط صدور عايق رطوبتي (ايزوگام و ....) تحت رديف تعرفه شماره 68071010 از محل قير خريداري شده از رينگ صادراتي بورس كالا توسط واحدهاي توليدي تا پايان شهريور سال جاري ، بپيوست تصوير نامه شماره 54913/210/94 مورخ 4/9/94 دفتر مقررات صادرات و اردات سازمان توسعه تجارت ايران ارسال و اعلام ميدارد : صادرات عايق رطوبتي توسط واحدهاي توليدي( از محل قير خريداري شده از رينگ صادراتي بورس ) پس از ارائه گواهي خريد قير(به ميزان استفاده در توليد محصول عايق رطوبتي ) و اصل اسناد منشا تامين مواد اوليه قير عرضه شده در بورس كالا (صادره از شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران و شركتهاي تابعه) و ضميمه نمودن اسناد مذكور به اظهار نامه با رعايت كليه مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع مي باشد .

178988-315

چگونگي پيگيري اعلام وصول وخروج محمولات صادراتي

151530/263

ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل ومديران محترم گمركات اجرايي مستقل
موضوع: چگونگي پيگيري اعلام وصول وخروج محمولات صادراتي

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه هاي شماره رديف 56مورخ 18/2/89 و 254مورخ22/6/89 و115 مورخ 26/3/92 و233 مورخ 3/6/93 و 362مورخ 21/8/93 و242مورخ 23/7/94 موضوع تأكيد بر پيگيري اعلام وصول وخروج از مرزمحمولات صادراتي با توجه به مسووليت توامان گمركات مبدا و مقصد، ضمن آموزش دقيق و توجه دادن اهميت موضوع به كاركنان دواير ذيربط نسبت به نظارت مستمربرنحوه اعمال ثبت وصول وخروج محمولات صادراتي وفق موارد ذيل اقدام نمايند:
1. باعنايت به درج اطلاعات اظهار نامه هاي صادراتي و فراخواني اطلاعات مذكور توسط گمركات مبدا و مقصد از طريق سامانه جامع امور گمركي ، چنانچه اعلام خروج كالاي موضوع اظهار نامه هاي مورد اشاره ازتاريخ راه اندازي درگمرك مبدأ ومرز خروج ، در سامانه مورد نظر ثبت نگرديده است، گمرك مبدا به قيد فوريت ضمن پيگيري مجدد و مستمر تا حصول نتيجه از گمرك خروجي اقدام و در صورت احرازعدم خروج كالا با هماهنگي مركز مبارزه باجرايم سازمان يافته نسبت به پيگيري قضايي اقدام لازم به عمل آيد .
2. گمركات مبدأ مؤظف هستند براي رديف هاي صادراتي مربوط به قبل از زمان اجراي سامانه جامع گمركي نسبت به كنترل رديف هاي صادره خود ازطريق سامانه آمار تجارت خارجي(سامانه قديم )وفق بخشنامه رديف 358مورخ 1/11/90مبادرت نموده ودرصورت عدم درج اطلاعات اعلام خروج توسط گمرك مرزي:
الف: نسبت به مكاتبه لازم باگمرك مرزي وارسال رونوشت به اين دفتربمنظورتعيين تكليف سريع آن اقدام گردد.
ب : درصورت عدم حصول نتيجه ،طي نامه اي به صاحب كالا اعلام گردد تانسبت به ارائه اصل پروانه مذكور جهت بررسي ومطابقت اطلاعات خروج اقدام شود.
ج:چنانچه درظهر پروانه ارائه شده اطلاعات مربوط به اعلام خروج كالا ورديف مذكور درج شده باشد نسبت به استعلام مراتب باارسال تصويري ازپروانه وظهر آن از گمرك مرزي جهت تأييد اطلاعات يادشده اقدام ودرصورت عدم تأييد و حصول نتيجه مبني بر جعلي بودن رديف خروجي مندرج درپروانه نسبت به پيگيري واعلام جرم قضايي وفق ضوابط جاري اقدام گردد.
3. درصورت عدم درج اعلام خروج درپروانه لازم است گمرك مبدأ ، پس از احراز عدم خروج محموله باهماهنگي مركز جرايم سازمان يافته نسبت به اعلام به مراجع قضايي اقدام نمايد.ضمنا چنانچه راي مرجع قضايي مبني بر منع تعقيب صادر گردد نسبت به ابطال اظهارنامه وپروانه مربوطه اقدم شود ومراتب جهت عدم امكان استفاده از تسهيلات و مزاياي صادراتي به سازمان صنعت معدن تجارت استان صادر كننده كارت بازرگاني وسازمان مالياتي ذيربط(باتوجه به ماده 34 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير) وهمچنين به منظور لحاظ درضوابط تعيين مسيربه معاونت محترم فني وامورگمركي اعلام گردد.
4. چنانچه محموله صادراتي تحت پلمب گمرك ارسال و عدم خروج كالا احراز و بدون هماهنگي باگمرك پلمب الصاقي فك گرديده باشد نسبت به پيگيري قضايي اين موضوع نيز اقدام گردد.
5. استفاده ازپروانه هاي صادراتي جهت استرداد حقوق ورودي موضوع مواد 66لغايت 70ق.ا.گ وهمچنين جهت تسويه پروانه هاي ورود موقت موضوع ماده 51 ق.ا.گ. و بند (د)ماده 72آ.ا.ق .ا.گ.منوط به احراز دقيق خروج كالاي صادراتي از مرز (با تخصيص شماره و تاريخ رديف مرزي خروج) با رعايت كامل ساير مقررات و تشريفات ميباشد .
6. گمركات خروجي موظفند نسبت به اعلام پاسخ استعلامات از گمركات مبدا اقدام ودر صورتيكه عليرغم پيگيريهاي مكررگمرك مبدا ،گمرك خروجي نسبت به ارسال پاسخ اقدام ننموده باشد ،لازم است گمرك مبدا مراتب را به همراه سوابق مكاتبات به عمل آمده به صورت مستمر و ماهيانه به اين دفترو دفتر بازرسي ومديريت عملكرد جهت پيگيري منعكس نمايند .
خواهشمنداست دستورفرماييد ضمن اقدام لازم مراتب رامطابق بخشنامه شماره 32279/833/8/4/51مورخ 28/12/85به كليه گمركات تابعه وواحدهاي تحت امر ابلاغ وبرحسن اجراي آن نظارت مستمر معمول نمايند.

رونوشت :

1- جناب آقاي عسگري معاون محترم فني وامورگمركي جهت استحضار
2- جناب آقاي باغ عنايت مديركل محترم حوزه رياست كل وروابط عمومي جهت استحضار مقام محترم رياست كل

عوارض صادراتی سولفور مولیبدن

150064/258

ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه رديف 532مورخ 25/12/93 درخصوص اعلام ضوابط صدور كالاهاي مشمول محدوديت و ممنوعيت هاي صادراتي ازمحل مصوبه شماره 89843- 29/7/93 شوراي اقتصاد به پيوست تصويرنامه شماره 43307/210/94مورخ 11/7/94 دفترمقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ايران منضم به تصويرنامه شماره 148116/60مورخ 5/7/94 دفتر امورصنايع معدني وزارت متبوع ارسال واعلام مي دارد :
كد تعرفه صحيح كالاي مندرج در رديف 24 جدول اقلام عوارضي ضميمه بخشنامه فوق الذكر مبني بر وضع عوارض بميزان 35درصد ارزش كالا صرفأ براي سولفور موليبدن 28309090 مي باشد .
خواهشمند است دستور فرماييد ضمن اقدام ،مراتب را به كليه واحدها و گمركات اجرايي تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند.

molibden

ممنوعيت صادرات كنجاله سويا

118811/210

ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل
موضوع: ممنوعيت صادرات كنجاله سويا

باسلام و احترام
باعنايت به استعلام بعمل آمده طي شماره 105836/71مورخ 8/6/94 (تصويرضميمه ) به پيوست تصويرجوابيه شماره 38938/210/94- 23/6/94 دفتر مقررات صادرات و واردات همراه با ضمائم مربوطه ارسال و بدينوسيله اعلام مي دارد:
باتوجه به اينكه كنجاله سويا (ذيل رديف 2304 تعرفه) جزء فهرست كالاهاي اساسي ،حساس وضروري داراي اولويت اول موضوع مصوبه شماره 323/93/4/ت50429هـ مورخ 16/1/93 هيئت محترم وزيران مي باشد لذا تا اطلاع ثانوي صادرات آن ممنوع مي باشد. خواهشمند است دستور فرماييد ضمن اقدام لازم مراتب را به گمركات و واحدهاي تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول نمايند.

KONJALE

ضوابط صادرات طلا، نقره و پلاتین

اشخاص حقیقی و حقوقی صادر کننده مخیر خواهند بود در قبال صدور مصنوعات طلا، نقره و پلاتین تعهدات مربوط را با واردات شمش معوض فلزات مذکور به همان میزان یا معادل ارزش مصنوعات صادراتی با ارائه و فروش ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی یا صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی تسویه نمایند.

tala

حذف عوارض صادراتی کنسانتره سنگ آهن

94/210/40744 ---------- 1394/06/30 دانلود بخشنامه

جنا آقای علیدوستی
مدیرکل دفتر صادرات- گمرک ایران

باسلام
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 124810 مورخ 1394/06/18 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به اطلاع می رساند، بر اساس مصوبه مورخ 1394/06/16 شوارای اقتصاد عوارض صادراتی کنسانتره سنگ آهن به استناد تبصره 3 بند ب ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران حذف گردید.
خواهشمند است مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند.

سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

عوارض صادراتی خوراك دام وكاه نخود

106921/196

ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل

باسلام و احترام
باعنايت به بررسي روند پذيرش اظهارنامه هاي صادراتي اقلام مشمول عوارض صادراتي (مندرج دربخشنامه رديف532 مورخ 25/12/93 مبني براعلام 24رديف تعرفه هاي اقلام مشمول عوارض صادراتي )وهمچنين نحوه نمونه گيري ازمحمولات اظهاري خوراك دام وكاه نخود باتوجه به استعلام بعمل آمده طي نامه شماره 58634/94 مورخ 2/4/94(تصوير پيوست ) از دفتر ساماندهي و توسعه تجارت وزارت جهاد كشاورزي استعلام گرديد و پاسخ آن طي نامه شماره 970/501/94 مورخ 10/5/94 دفتر بهبود تغذيه و جايگاه دام معاونت امور دام وزارت متبوع (تصوير پيوست) واعلام اينكه نمونه ارسالي مخلوطي از كاه هاي گرامينه و عمدتا گندم مي باشد .لذا با توجه به اينكه كاه و پوست غلات تحت رديف تعرفه 12130000 و 1214 به موجب مصوبه شماره 92309/ت 39716/ك مورخ 7/6/87 هيئت وزيران مشمول عوارض صادراتي به ميزان هركيلو 4000 ريال مي باشد وگاها به جهت عدم پرداخت عوارض متعلقه محموله اظهاري را تحت عنوان كاه حبوبات در گمرك اظهار مينمايند به جهت جلوگيري از تضييع حقوق دولت خواهشمنداست دستورفرماييد دراسرع وقت نسبت به بررسي مجدد كليه اظهارنامه هاي صادراتي براي انواع خوراك دام وطيور وهمچنين كاه نخود اقدام ودرصورت احراز هرگونه تخلف ازحيث اظهار كالا تحت عنوان تعرفه ديگر بمنظور عدم پرداخت عوارض صادراتي دراسرع وقت نسبت به صدور مطالبه نامه كسردريافتي اقدام نمايند .ضمنأ به هنگام پذيرش محمولات بعدي دراين رابطه ضمن نظارت كامل در زمان ارزيابي و نمونه برداري ، نسبت به ارسال نمونه لاك ومهرشده كالا بهمراه ارسال نامه اداري به سازمان حفظ نباتات استان مربوطه بمنظور تعيين ماهيت كالا اقدام نمايند.

رونوشت :

1- جناب آقاي نادري معاون محترم فني وامورگمركي جهت استحضار
2- جناب آقاي بهپوري مديركل محترم دفتر بازبيني وحسابرسي جهت اطلاع .باعنايت به رديف تعرفه هاي مشمول عوارض صادراتي وفق جداول مندرج دربخشنامه رديف 532 مورخ 25/12/93 اين دفتر خواهشمنداست دستور فرماييدنسبت به بررسي مجدد اظهارنامه هاي صادراتي براي اقلامي ازقبيل ؛ خوراك دام -علوفه -و...كه داراي مشابهت زيادي هستند بويژه ازطريق گمركات خرمشهر -آبادان -بندرلنگه -بوشهر اقدام لازم رابعمل اورند