تعيين فهرست تکميلی ممنوعيت خرید کالاهای خارجی دارای توليد مشابه داخلی

تصویبنامه در خصوص تعيين فهرست تکميلی ممنوعيت خرید کالاهای خارجی دارای توليد مشابه داخلی
وزارت صنعت٬ معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویبنامه در خصوص تعيين فهرست تکميلی ممنوعيت خرید کالاهای خارجی دارای توليد مشابه داخلی شماره63613/ت51966هـ 19/5/1394
وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت نفت ـ وزارت نيرو
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ـ سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ایران
هيأت وزیران در جلسه 11/5/1394 به پيشنهاد شماره 103733/60 مورخ 6/5/1394 وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی
و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در اجرای بند (5) تصویبنامه شماره 26725/ت48462هـ مورخ ٬11/3/1393 فهرست تکميلی ممنوعيت خرید کالاهای خارجی دارای توليد مشابه
داخلی به شرح پيوست که تأیيدشده به مهر دفتر هيأت دولت است٬ تعيين میشود.
معاون اول رئيسجمهور ـ اسحاق جهانگيری