عوارض صادراتی مواد خام+ فهرست کامل

گروه بخشنامه صادرات
عنوان بخشنامه فهرست اقلام مشمول عوارض صادراتی بر اساس تصمیم شورای اقتصاد (آبانماه)
تاریخ 1393/8/3
شماره بخشنامه 93/210/42034
مرجع صدور دفتر مقررات صادرات و واردات
تصویر بخشنامه دانلود فايل

سازمان توسعه تجارت ایران / 1393/08/03 - 93/210/42034
گمرک ایران- دفتر صادرات
سلام علکیم
به پیوست تصویر نامه شماره 89843 تاریخ : 93/07/29 شورای اقتصاد در خصوص فهرست اقلام مشمول عوارض صادراتی ارسال می گردد. خاطر نشان می سازد تاریخ اجرای اخذ عوارض صادراتی اقلامی که بر اساس تصمیم شورای مذکور مشمول کاهش و یا حذف عوارض عوارض قبلی آنها بوده است از تاریخ صدور نامه و در سایر موارد، تاریخ وصول عوارض یاد شده بر اساس تبصره 3 بند ب ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه خواهد بود.
سید عباس حسینی
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

شماره نامه : 89843 تاریخ : 93/07/29
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
وزارت صنعت، معدن و تجارت
شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1393/07/07 درخواستهای شماره 60/246412 مورخ 92/11/17 و شماره 60/266909 مورخ 92/12/12 وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تعیین عوارض صادراتی مواد خام را به استنادتبصره (3) بند "ب" ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بررسی و به شرح جدول ذیل مورد تصویب قرار داد.

ردیف شرح کالا نرخ مصوب ردیف شرح کالا نرخ مصوب
1 شمش فولاد صفر درصد 15 سولفور مولیبدن 35 درصد
2 شمش آلومینیوم عدم نیاز به عوارض 16 سولفات سدیم صفر درصد
3 قراضه فلزات 80 درصد 17 صرفا آخال مصنوعات پلیمری از PET 15 درصد
4 مفتول مسی صفر درصد 18 صرفا آخال کاغذ 100 درصد
5 مس کاتد صفر درصد 19 پوست بزی 50 درصد
6 سنگ آهن بهم فشرده (کندله) 15 درصد 20 سالامبور بزی 30 درصد
7 اکسیدها و هیدراکسیدهای آهن 5 درصد 21 وت بلو بزی 50 درصد
8 سنگ آهن خام صفر درصد 22 پوست خام گاوی 50 درصد
9 کنستانتره سنگ آهن 15 درصد 23 پوست خام گوسفندی 50 درصد
10 کنسانتره سرب صفر درصد 24 وت بلوی گاوی 30 درصد
11 کنسانتره روی صفر درصد 25 سالامبور گوسفندی صفر درصد
12 شمش سرب صفر درصد 26 وت بلوی گوسفندی 5 درصد
13 شمش روی صفر درصد 27 کرک خام

30 درصد

 

14 قراضه وضایعات باتری خودرو 80 درصد

تبصره : منابع حاصل از بندهای (19 تا 27) این جدول به تناسب در چهارچوب ضوابط قانونی صرف توسعه بخش های مذکور می شود.

محمد باقر نوبخت

توضیحات :

عوارض صادراتی ردیف 19 طبق بخشنامه شماره 93/210/45076 تاریخ 1393/08/20 به 50 درصد اصلاح گردد.