قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

متن كامل قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390)

شماره73285/419– 30/10/89
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
       عطف به نامه شماره 205280 مورخ 20/10/1388 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390) مصوب جلسه علني مورخ 15/10/1389 مجلس شوراي اسلامي كه با عنوان لايحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1393 ـ 1389) به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تأييد آن مجمع به پيوست ارسال مي‌گردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
 
شماره246698  -   10/11/1389
معاونت محترم برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور
       قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب جلسه علني مورخ 15/10/1389 مجلس شوراي اسلامي كه برخي از مواد آن از سوي مجلس محترم شوراي اسلامي به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود، پس از اظهارنظر مجمع يادشده طي نامه شماره 73285/419 مورخ 30/10/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

 فصل اول: فرهنگ اسلامی ـ ایرانی

( ماده 1 تا 14)

 فصل دوم: علم و فناوری

(ماده 15 تا 23)

 فصل سوم ـ اجتماعی

(ماده 24 تا 45)

 فصل چهارم: نظام اداری و مدیریت

(ماده 46 تا 68)

 فصل پنجم: اقتصادی

(ماده 69 تا 177)

 فصل ششم : توسعه منطقه‌ای

(ماده 178 تا 194)

 فصل هفتم: دفاعی، سیاسی و امنیتی

(ماده 195 تا 210)

 فصل هشتم: حقوقی قضائی

(ماده 211 تا 212)

 فصل نهم ـ بودجه و نظارت

(ماده 213 تا 235)